lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lärarfortbildningsdagen

Naturvetenskapliga fakulteten och Kommunförbundet Skåne anordnar varje år i oktober en fortbildningsdag som riktar sig till dig som är lärare i naturvetenskapliga ämnen i gymnasiet, grundskolans högre årskurser (åk 7-9) eller grundskolans lägre årskurser (åk 1-3).

Syftet med fortbildningen är att du ska få med dig ett konkret material (powerpoint-presentationer, laborationer, fältexkursioner och bedömningsmatriser) som du kan använda dig av i din egen undervisning. Fortbildningsdagen består av föreläsningar, laborationer (eller annat praktiskt) samt diskussionsseminarium för att göra underlag för betygssättning. Samtliga delar har stark koppling till ämnesplanernas/kursplanernas syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i skolans styrdokument. Momenten hålls av framstående forskare vid Lunds universitet.