lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Projektkurs

Projektuppgift: Att arbeta med ”Aktuella forskningsområden inom fysik” i skolans fysikundervisning

(Se också tidsplan)

I kursplanen för fysik för grundskolan står följande som centralt innehåll: Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik. I det här projektarbetet ska du välja något aktuellt forskningsområde, sätta dig in området, intervjua en eller flera forskare, skriva en text om forskningsområdet som kan vara lämplig för skolans högstadium, skriva en lärarhandledning kopplad till texten (med fördjupning om fysikinnehållet, samt relevanta ”nature of science” perspektiv, forskning om elevers lärande på området, förslag på elevuppgifter, diskussionsuppgifter etc.), hålla en eller flera lektioner där det utvecklade materialet används och skriva en rapport i artikelform (med andra lärare som målgrupp). För precisering av uppgiftens olika delar samt tidsplan se nedan. Uppgiften genomförs individuellt, men med kontinuerlig feedback från annan kursdeltagare.

Uppgiftens olika delar:

Val av område:

Du ska välja ett aktuellt forskningsområde inom fysik som du anser vara möjligt att behandla på grundskolans högstadium. Du ska motivera valet av område och beskriva vad eleverna behöver ha för förkunskaper innan. Passar området kanske speciellt bra i samband med något annat centralt innehåll i kursplanen? I relation till vilket syfte tänker du att det centrala innehållet ska behandlas?

Inläsning och kontakt med forskare

Du behöver läsa in dig på området. Leta efter artiklar, relevanta www-sidor osv. Innan du slutgiltigt väljer område ska detta diskuteras med lärarna på kursen. Ann-Marie ansvarar för att etablera kontakt med en eller flera forskare för att få göra en intervju och boka en tid. Intervjufrågorna diskuteras med kurskamrater och lärare innan intervjun genomförs, (helst 24 oktober). Intervjun spelas in och transkriberas sedan (skrivs ned ordagrant, rådfråga lärare innan du börjar). Se nedan (under nästa rubrik) för inspiration inför planeringen av intervjun.

Skriv en text om forskningsområdet som kan vara lämplig för skolans högstadium

Du ska använda den kunskap du fått genom inläsning och intervjuer för att skriva en text om forskningsområdet (omfattande ca 1500 ord, exklusive källhänvisningar). Texten ska, gärna med hjälp av illustrationer, beskriva området i stort och mer i detalj beskriva den forskning som bedrivs av din intervjuade person. Texten ska förutom att ge en beskrivning av den aktuella fysiken, också ta upp drivkrafter, finansiering, frågor som forskaren jobbar med, hur forskningen bedrivs (t.ex. i grupp/individuellt, på universitetet/på ett företag/utomhus/inomhus, vilken utrustning som behövs…, etc.).

Texten ska vara skriven med högstadieelever som målgrupp och väcka deras intresse, samt öka deras kunskap om hur forskning bedrivs idag och mer specifikt ge dem inblick i ett aktuellt forskningsområde. Tänk på att göra texten levande och inbjudande. Använd citat från intervjuerna och/eller återberätta vad personen sagt. Utgå från ditt transkript från intervjun. Ange också de andra källorna (artiklar, böcker, www-sidor) du använt dig av. Texten ska bollas med kurskamrat, lärare och gärna med din/dina intervjupersoner.

Skriv en lärarhandledning

I lärarhandledningen ska du beskriva hur texten är tänkt att användas i klassrummet. Du ska också i lärarhandledning ge:

  • en fördjupning av fysikinnehållet (så att läraren får lite mer ”kött på benen”). (ca 1500 ord)
  • fördjupa relevanta ”nature of science” perspektiv och beskriva hur man kan koppla till dessa med utgångspunkt i forskningsområdet, (ca 1000 ord)
  • beskriva forskning om elevers lärande på området (kräver att du läst in dig på detta), (500 ord)
  • ge förslag på elevuppgifter, diskussionsuppgifter etc. och beskriv hur de ska användas

Ange referenser i lärarhandledningen. Texten revideras i omgångar med utgångspunkt i synpunkter från kurskamrater, lärare och gärna din/dina intervjupersoner. Lärarhandledning såväl som elevtext kan läggas på nrcf:s hemsida (efter godkännande av dig samt kursledare).

Genomför ett undervisningsinslag

Du ska planera och hålla en eller flera lektioner där det utvecklade materialet används. Detta ska dokumenteras (planeringen, genomförandet och utvärderingen).

Skriv en rapport i artikelform

Du ska skriva en rapport i artikelform (med andra lärare som målgrupp) där du beskriver dina erfarenheter från genomförandet av undervisningsinslaget. Den ska innehålla:

  • beskrivning av det forskningsområde du valt (kortfattad beskrivning)
  • Ev länk till elevtexten
  • Beskrivning av arbetet i klassrummet (t.ex. övningar, diskussionsuppgifter etc.). Ge konkreta exempel.
  • Avslutande reflektioner kring hur du och eleverna uppfattade arbetet.
  • Ev förslag på förändringar/utveckling. Saker att tänka på om någon annan vill prova.

Artikeln ska vara på ca 500 ord.