lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program, onsdag 10 april, kl 10.50-11.50

I. Elevnära och konkreta exempel på bedömning för lärande. (4-6)

Eva Hartell, grundskollärare och fil lic, doktorand vid KTH (Stor sal)
Elevnära och konkreta exempel på bedömning för lärande. Exempel på hur man kan arbeta i den korta cykeln av formativ bedömning genom enkla klassrumsnära aktiviteter utifrån aktuell forskning och erfarenhet. Eva Hartell presenterar även sin licentiatuppsats "The inefficient loneliness", kring lärares arbete med bedömning för lärande samt berättar om sin nu pågående forskning kring digitala bedömningsportföljer.

II. Bedömning av praktiska färdigheter i naturvetenskap (1-3)

Ann Mutvei och Jan-Eric Mattsson, Södertörns högskola (32)
Vi kommer att i mindre grupper genomföra olika bedömningstillfällen av praktiska färdigheter anpassade till de nya betygskriterierna och med användande av olika metoder som samtidigt kan utgöra exempel på hur man t.ex. kan arbeta med estetiska lärprocesser (ELP), IKT, laborationer, kamratbedömning utifrån de nya läroplanernas betygskriterier för naturvetenskapliga ämnen.

III. Tyngdpunkt och balans (F-3)

Lars Forsberg, lärarutbidare, MND vid  Stockholms universitet (32)
I det centrala innehållet för år 1-3 nämns "Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse". Worskhopen ger exempel på hur man konkret kan arbeta med detta i skolan.

IV. UTGÅR

V. Let's go (7-9)

Jonas Nilsson, LNU (30)
Mobila multimediateknologier ger oss möjligheter att interagera på nya sätt med vår omgivning, och samarbeta med klasser över hela världen. Läs mer på http://letsgo.celekt.nu/

VI. Biologiska databaser (7-9)

Ammie Berglund (40)
Nu finns nya verktyg att ta reda på mer om den biologiska mångfalden på planeten. Lär dig hur man ställer smarta frågor till gratis databaser på Internet - ett kreativt sätt att arbeta med biologisk mångfald-frågor med utgångspunkt i vetenskapligt arbetssätt.

VII. Fysik med hjärtat i halsgropen (7-9)

Ann-Marie Pendrill (40)
En nöjespark är ett stort laboratorium där vi upplever fysikens lagar i hela kroppen. Attraktionerna kan ge exempel på stora pendlar, likformiga cirkelrörelser och det fria fallets tyngdlöshet. Berg- och dalbanorna har lutande plan, svängar och loopar där vi blir osäkra på vad som är upp och ned. Läroböckernas tankeexperiment får liv och det är våra egna kroppar som accelereras och upplever krafter i 1, 2 och 3 dimensioner. Läs mer på http://tivoli.fysik.org

VIII. Kemidemonstationer som stöd för elevintresse och förståelse (7-9)

Karin Axberg, KRC (30)
En demonstration kan åskådliggöra ett fenomen (via modelltänkande), vara ett verkligt experiment. den kan inleda en lektion, vara kvalitativ och gärna ha ett överraskningsmoment. Vi visar ett antal demonstrationer, som är

  • baserade på skolans centrala mål
  • har en enkel utrustning så att det är lätt iaktta fenomenet
  • ska lyckas först gången och inte ta för lång tid
  • vara vardagsanknutet och förankrat i elevens värld

Eleverna kan ibland missförstå lärarens tal, och då kan en demonstration stödja inlärningen bättre. den kan väcka elevernas intresse och få dem att ställa frågor och aktivt delta i undervisningen, de minns fenomenet bättre och de blir mer engagerade i lärprocessen

IX) Algodoo (4-9)

Mattias Davidsson, LNU (40)
Algodoo är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att brygga gapet mellan praktiska moment och teoretiska studieer i din fysikundervisning. Med tydlig koppling till styrdokumenten får du testa Algodoo, se några goda exempel och inte minst diskutera hur programmet kan användas just i din undervisning.