lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Learning studies

Lärandestudier - forskning och utveckling möts i skolan.

I Lärandestudier - Learning Studies - står lärandets innehåll står i centrum och framför allt det som kallas för kritiska aspekter, det vill säga de avgörande aspekter i undervisningens innehåll som har betydelse för elevernas förståelse och lärande. De 3-4 deltagande lärarna planerar tillsammans lektioner kring ett förutbestämt innehåll, med utgångspunkt från elevernas resultat på test av deras förförståelse. En av lärarna genomför den planerade lektionen med en elevgrupp och lektionen videofilmas. Efter lektionen testar man eleverna igen för att se om de lärt sig det man ville. Lärargruppen analyserar och diskuterar den inspelade lektionen för att se hur den kan förbättras. Därefter genomförs samma lektion men med de ändringar som gruppen har kommit överens om i en ny elevgrupp. Så fortsätter man tills alla lärare i gruppen har genomfört lektionen. Lärarna utvecklar gemensamt sin kunskap om undervisning och om elevers lärande.

I Luleå presenterar Anna Vikström tillsammans med deltagande lärare hur de arbetat i skolår 7 med lärandestudier kring atomer, materiabegrepp och energi. I separat programpunkt ges exempel på lärandestudier för Skolår F-6.

I Halmstad presenterar Pernilla Nilsson, tillsammans med deltagande lärare i skolår 8 hur de arbetat med lärandestudier kring kraft och rörelse.  För F-6 kommer lärarstudenter att berätta om hur de arbetat på Hjärnverket med lärandestudier inom ramen för sin utbildning.

Läs mer om Lärandestudier:

Hur får vi eleverna att lära sig det vi tänkt?

Learning study - lärandets pedagogik

Aktuell forskning om lärandestudier