lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bedömningsmatris


1

2

3

Framförande och kreativitet

Alla aktiva, repeterat. Lever sig in i rollen.

Alla väl förberedda, tydlig rollfördelning. Överraskningsmoment. God användning av hjälpmedel.

Mycket väl förberedda. Tempo och flyt, Tydligt publiktillvänt. Engagerande. Mycket väl påläst om landet. Lever sig in till 100%.

Energi och CO2

Känna till hur olika energislag bidrar till CO2 utsläppen och hur den personliga energi-användningen bidrar till CO2-utsläpp.

Kunna diskutera olika energislags fördelar och nackdelar för olika länder och användningsområden.

Nyanserad diskussion av  hur produktionssätt och lokala förutsättningar kan påverka hur mycket minskning av CO2 utsläpp olika lösningar kan leda till.

Ekologiskt fotavtryck

Känna till begreppet ekologiskt fotavtryck.

Förstå hur olika delar av vår livsstil påverkar det ekologiska fotavtrycket.

Kunna diskutera individers och politikers roll för att påverka det ett lands ekologiska fotavtryck.

Olika länder:

Ge exempel på olika länders skillnader i CO2-utsläpp och förutsätt­ningar för att minska dem. Kunna skilja på utsläpp per land och per capita.

Känna till begreppet Clean Development Mechanism och ge några exempel på fall där CDM använts.

Nyanserad diskussion om för- och nackdelar med CDM.

Teknik

Kunna ge exempel på tekniska lösningar för energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi.

Diskutera möjligheter och begränsningar för några tekniska lösningar.

Nyanserad diskussion om samspel mellan teknik, naturresurser och ekonomi.

Ekonomi och politik

Känna till utsläppsrätter och CO2-kompensation.

Diskutera hur olika nivåer på CO2-skatt kan ge ekonomisk möjlighet för andra energislag.

Diskutera för- och nackdelar med handel med utsläppsrätter och avgifter på koldioxidutsläpp.

Appellen

Skönjbart budskap.

Budskapet går fram tydligt och bygger på fakta.

Budskapet går fram mycket tydligt och är väl underbyggt