lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tilläggsfrågor

Klimattoppmöte i skolan kan utvidgas till att inkludera flera frågor än fyra ursprungliga frågorna. Här följer ett par extrafrågor som kan användas i rollspelet och en extra fråga som kan användas efter rollspelet. Notera att dessa extrafrågor inte introducerats så utförligt i den inledande presentationen och kanske kan kräva extra förklaring för att vara säker på att elever förstår problemställningarna.

I rollspel:

1) Under Kyoto-protokollet kan industriländer uppfylla sina mål genom att reducera utsläpp i utvecklingsländer. Detta kallas Clean Development Mechanism (CDM). Till exempel kan ett land med höga utsläpp investera i ett företag i Brasilien som  som har gått från att använda fossil energi till att använda förnybar energi. Om detta är ett godkänt CDM-projekt kan landet som investerar dra ifrån detta från sina egna utsläpp.

Anhängare av denna modell menar att det leder till att utsläppsreduktionerna sker där effekten är störst. Motståndarna hävdar att CDM är en ursäkt som rika länder använder för att slippa skära ned sina egna utsläpp. Det menar också att det blir svårare för utvecklingsländer att nå sina mål eftersom de rika länderna redan har genomfört de "enkla" nedskärningarna av utsläpp i de fattiga länder genom CDM. Tycker du att det skall vara möjligt att nå nationella mål genom att reducera utsläpp i ett annat la

  • Ja, det bör inte finnas någon begränsning på hur stora utsläppsnedskärningarna ett land kan genomföra i ett annat land.
  • Nej, alla länder bör bara reducera utsläpp i sitt eget land.
  • Ja, men högst  50% av utsläppsmålet kan skäras i ett annat land

2) Att öka priset på fossil energi (som olja, gas och kol) kan bidra till att förbrukningen och därmed också utsläppen skulle bli mindre. En global avgift på fossil energi kan bidra till detta. Överskottet från denna avgift kan t.ex. användas till att utveckla förnybara energikällor (som solceller och vindkraft) i fattiga länder. Högre pris på fossil energi betyder också högre kostnader för konsument och industri.

Borde man implementera en global avgift (koldioxidskatt) på fossil energi (som olja, gas och kol)

  • Ja, i alla länder
  • Ja, men bara för industriländer
  • Ja, men bara för industriländer och övergångsländer
  • Nej

Klassen, inte i roller:

  • Vilken energi kan du klara dig utan och hur mycket energi behöver du för att just ditt liv ska fungera?
  • Hur mycket energi använder du egentligen under en dag, under ett år, under ett liv?
  • Går det verkligen att sätta en prislapp på all den påverkan på miljö och omvärld som energianvändningen för med sig?

Med dessa frågor inleds boken Energi - möjligheter och dilemman, från KVA och IVA. Tag boken och kanske några av energilänkarna till hjälp för att arbeta med frågorna.

Fler fördjupningsuppgifter