lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Digitalisering

Skolan har fått ett utvidgat uppdrag om digitalisering, inklusive programmering. 

Datorn är sedan lång tid ett självklart hjälpmedel för fysiken, även om detta inte alltid speglats i skolans undervisning, men från och med läsåret 2017-2018 måste tas upp även i grundskolan (se nedan

I Skolverkets lärportal finns en modul Matematikundervisning med digitala verktyg, där en del handlar om matematiska undersökningar med kalkylprogram. Detta kan vara en bra inledning, om eleverna inte sedan tidigare är förtrogna med Excel eller motsvarande fria programvaror.

Telefonens sensorer kan användas för många experiment i fysikundervisningen. Användbara appar är t.ex.

  • Physics Toolbox Sensor Suite, från Vieyrasoftware.net, som också har en omfattande samling lektionsförslag
  • PhyPhox (För iOS ger denna f.n. något fler möjligheter än Physics Toolbox)

Med telefonen kan man också filma rörelser som kan analyseras, t.ex. med hjälp av programmet Tracker.

Se också 

Digitalisering och grundskolans kursplan för fysik

Från om med 1 juli 2018 gäller en reviderad läroplan för grundskolan, som tydligare kräver inslag av digitalisering. Läroplanen kan användas redan läsåret 2017-18. Skolverket har också publicerat  en jämförelse/alla ändringar mellan versionerna för kursplanen i fysik. Citaten nedan kommer från det dokumentet. (Se också urklipp från jämförelsdokumentet.)

Syfte - utdrag

I syfestexten tillkommer "Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digital som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. "

Årskurs 1-3, 4-6

Texten "såväl med som utan digitala verktyg" har tillkommit under "Metoder och arbetssätt"för årskurs 1-3 (där det centrala innehållet är gemensamt för fysik, kemi och biologi) och under "Fysikens metoder och arbetssätt" för de senare årskurserna.

Dessutom har texten om tolkning och granskning av information uppdaterats för årskurs 4-6: "Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter, och artiklar i tidningar och filmer i digitala medier."

Årskurs 7-9

För årskurs 7-9 har de flesta punkterna under "Fysikens metoder och arbetssätt" uppdaterats:

  • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.