lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Abstract till de olika programpunkterna

Program i AULAN

Onsdag 26 aprilTorsdag 27 april
10:15 ALLA
Ulf Ellervik, Lunds universitet: Den svåra konsten att leva

Vad är vi beredda att offra för att rädda våra liv, och, ifall vi övervinner alla sjukdomar - kan vi verkligen leva för evigt? Hur länge är det möjligt för kemin att stå emot döden?

11:15 F-6
Elisabeth Einarsson, Lunds universitet

Drakar och Dinosaurier - Fakta eller fiktion? Fossiljakt i Skåne.
Genom fossilfynd från Kristianstadsområdet kan vi med hjälp av naturvetenskapliga metoder förklara skillnaden mellan drakar och dinosaurier. Vilka fossil hittas i närmiljön? Vad avslöjar fossil om hur djurliv och miljö såg ut under dinosauriernas tid? Hur kan vi använda fossil i undervisningen?

15:45: 7-9
Urban Eriksson, Högskolan i Kristianstad

Från stjärnfläckar till stjärnobservationer
Att lära sig astronomi, eller naturvetenskap över lag, involverar så mycket och kan liknas vid att lära sig ett nytt språk. Eleven måste lära sig detta språk och det innefattar, förutom skrivet och talat fackspråk, en mängd mer eller mindre begripliga sk representationerna, aktiviteter och verktyg. Det är därför en grannlaga uppgift att lära sig naturvetenskap och eleverna behöver hjälp med att lära sig naturvetenskapens språk. Det sker i allmänhet samtidigt som de lär sig ämnet, men jag kommer att prata om att det krävs träning av vissa speciella färdigheter för att underlätta denna process. Detta involverar disciplinärt urskiljande samt multidimensionellt tänkande. Jag kommer att beskriva ett teoretiskt ramverk, med praktiska exempel från astronomins värld, på hur detta kan ske.

16:20: ALLA Katrin Lindvall, Linnéuniversitetet

9:00: ALLA
Sara Blom, Göteborgs och Lunds stift:
"Va, har ni dinosaurier?" Om förväntade konflikter och levande bagage när det gäller naturvetenskap och religion

Det händer att föräldrar som kommer med sina barn till öppna förskolan i Svenska kyrkan förvånas över att det finns dinosaurier i leksakslådan. Speglar det tankar om tro och naturvetenskap i allmänhet, eller är det mer olycksfall i arbetet? Hur ser uppfattningar idag ut om religion och naturvetenskap? Och hur kan man förhålla sig till dem?

10:00: ALLA:
Ulrika Bossér, NATDID + Linneuniversitetet.
Presentation av NATDID - Nationellt Centrum för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik

10:15: 7-9: Vetenskapstävlingar

10:30: 7-9 Lena Hansson, Lotta Leden, Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik. Lena Ingemarsson, lärare:
Möten med aktuell fysikforskning och forskare


13:25 F-6: Anna Gunnarsson, Navet
Berättande med naturvetenskap och digitala verktyg som grund

14:00 ALLA
Jenny Jansson, Ludvika.
Från klassrummet till rymden, från rymden till klassrummet

Ingvar Lindqvist-pristagare 2016:

Avslutning

Onsdag förmiddag 26 april

12:00-13:00 Workshop pass I, 1-3, 4-6
 1. Vad är liv och hur kan man ta reda på vad som är levande? (F-3) (Bioresurs, Britt-Marie Lidesten)
  Biologi handlar om livet - m Men vad menas med att något är levande och hur kan man ta reda på att något är levande? Hur kan man arbeta med iakttagelser och frågor för att fördjupa förståelsen? Vi undersöker, sorterar, grupperar och funderar tillsammans kring frågor som rör liv och levande organismer. Undersökningarna och övningarna är anpassade för att kunna användas för yngre elever.
 2. Smaka på kemi (Cecilia Stenberg, KRC) F-6
  Kemin finns runt omkring oss men ämnena kan bara ”ses” då de finns i stora mängder. Hur kan vi med hjälp av alla våra sinnen ändå observera att de finns? Påverkas ämnena (molekylerna) av sin omgivning/miljö? Kan deras form och färg påverkas så att det blir lättare för oss att observera dem? En inspirationsworkshop, som på ett lekfullt sätt vill utnyttja våra sinnen för att upptäcka smakernas och aromernas spännande värld, med partikeltänkande som teoretisk grund.
 3. Undersökningar av och med ljus (F-6) (Lassana Ouattara och Åsa Arvidsson, NRCF)

  Hur utbreder sig ljus? Hur får vi olika färger? Hur kan ögat uppfatta ljus – och vilken betydelse har linserna. I denna workshop får deltagarna prova enkla undersökningar med olika ljuskällor och enkla linser mm. (I skolår 1-3 skall eleverna lära sig om Årstider och om "Människans upplevelser av ljus" och i årskurs 4-6 "Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.") Om minst två deltagare från samma skola deltar i workshopen finns det möjlighet att ta med en experimentsats "Tech Light Lab" tillbaka till skolan

 4. Kan en barnserie kring programmering var någonting för mig som pedagog? Andrea Walter de Perlet, UR
  Kan man ”slöjda” fliterbubblor och när ska jag börja introducera MIK-begreppet? Kom och inspireras av hur radion- och TVs magi kan skapa nya ingångar till lärandet och stärka det övergripande värdegrundsarbetet samtidigt som ämnes fokuset inkluderas.
 5. Planetarium, Urban Eriksson (F-6) (12:15-13:00)
  Ämnet astronomi existerar inte som eget ämne inom vårt skolsystem. Trots detta är just astronomi något som intresserar väldigt många elever och det är en utmärkt ingång till att skapa intresse för naturvetenskap. Under denna workshop kommer vi att diskutera möjligheterna att använda astronomi som utgångspunkt för annan naturvetenskap och speciellt hur besök i planetarium kan användas för att stimulera till nyfikenhet och lärande i naturvetenskap för elever i olika åldrar.
 6. Hur kan man bygga interaktiva lärmiljöer? Hands-on Science (F-9) (12:15-13:00)
  En spännande workshop där du Hands-On får bygga och programmera ett interaktivt periodiskt system. Integrera digitala miljöer i verksamheten med enkla medel. Kom och inspireras i vårt makerspace!
 

11:20-12:30, Workshops I 7-9 

 1. Vem vill bli miljönär (6-9) (Navet) 219
  Hållbar utveckling med hjälp av dramatisering, praktiska övningar, digitala verktyg och diskussioner.
 2. Få grepp om genetiken, (7-9) (Ida Solum, Bioresurs) 221
  Forskning och utveckling i den moderna biologin går i rasande takt. För att kunna hänga med i medierapporteringen och kunna ta ställning till frågor som handlar om genetik och genteknik, är det viktigt att elever får en grundförståelse för genetiken. Vi provar och diskuterar några olika övningar som hjälper elever att förstå processer och begrepp i den grundläggande genetiken.
 3. Surt sa räven om rönnbären (syror, baser, neutralisation), (7-9) (Nils-Erik Nylund, KRC) 427
  En del ämnen är sura, andra basiska, men hur kan ett salt vara surt, om det inte ens innehåller väte (t.ex. FeCl3)? Vi talar kort om den historiska utvecklingen av syra-bas begreppen och om fenomenet i naturen och vi gör kortare experiment som kan användas både som demonstrationer och laborationer i skolans kemiundervisning.
 4. Att arbeta med naturvetenskapens karaktär i NO-undervisningen (4-9) (Lena Hansson + Lotta Leden, NRCF) 425
  Vad är naturvetenskap? Hur kommer naturvetenskaplig kunskap till? Hur säker är kunskapen? Varför gör man experiment? Påverkas den nya kunskapen av samhället forskarna befinner sig i? Kommer naturvetenskapen att kunna besvara alla frågor? Det här är frågor som har med naturvetenskapens karaktär att göra. Naturvetenskapens karaktär handlar alltså om vad naturvetenskap är, hur kunskapsprocessen ser ut och vad man kan säga om hur säker den naturvetenskapliga kunskapen är, i vilken utsträckning den är eller kan vara objektiv etc. Under den här workshopen beskriver vi naturvetenskap utifrån den här typen av perspektiv och hur dessa perspektiv relaterar till kursplanerna. Som deltagare får du också ta del av exempel på hur man kan arbeta med detta i NO-undervisningen.
 5. Planetarium, Urban Eriksson (7-9) (11:20-12:05) Hus 6 - 315
  Ämnet astronomi existerar inte som eget ämne inom vårt skolsystem. Trots detta är just astronomi något som intresserar väldigt många elever och det är en utmärkt ingång till att skapa intresse för naturvetenskap. Under denna workshop kommer vi att diskutera möjligheterna att använda astronomi som utgångspunkt för annan naturvetenskap och speciellt hur besök i planetarium kan användas för att stimulera till nyfikenhet och lärande i naturvetenskap för elever i olika åldrar.
 6. Finns det elektricitet i kroppen?
  Hands-on Science (4-9) (11:20-12:05)
  Utforska elektriska impulser i kroppen Skapa och bygg med elektricitet. Denna workshop visar på hur du kan jobba med tvärvetenskapligt med biologi, fysik och kreativitet!  (327)
  (Obs. Ersätter VR-kemi med telefonen)

Workshops onsdag eftermiddag 26 april

14:15-15:30 Workshop pass II; 1-3, 4-6

 1. Drömstaden, (Navet  4-6) 
  Utveckling med fokus på demokratifrågor, undersökningar och riktiga uppdrag. Ett samarbete mellan skola, företag (Borås Energi och miljö) och science center.
 2. Fossiljakt på skolgården (F-6), (Elisabeth Einarsson, LU) 
  Många förskolor och skolor, främst i Kristianstadsområdet, har sand i sina sandlådor som innehåller fossil från djur som levde i närmiljön under dinosauriernas tid. Ta gärna med sand och/eller fossilfynd från er skola. Vi tittar på hur man tillsammans med sina elever kan identifiera dessa fossil och vad fossilen kan avslöja om den förhistoriska miljön. Olika undervisningsförslag som även baseras på hur man mer allmänt kan arbeta med fossil, dinosaurier och tidsperspektivet kommer också att presenteras.
 3. Om världen, barn undersöker sin omvärld (F-3) (Jenny Olander, KRC) 
 4. Barn kan tidigt lära sig att observera sin omvärld och försöka formulera s.k. produktiva frågor; dvs. frågor som det går att testa. Workshopen utgår ifrån KRC:s kompendium ”Om världen- barn utforskar sin omvärld”, som presenterar lektionsförslag om jord, luft och gaser, vatten, samt eld och energi på ett sätt som är anpassat till våra kursplaner. Efter en kort genomgång av materialet testar vi olika laborationer och samtalar om hur de kan användas i klassrummet för att bli så givande som möjligt för eleverna.
 5. Lever spenaten (4-6) (Bioresurs, Kerstin Westberg)
  Hur ökar vi intresset för allt det gröna som finns omkring oss och vilka försök kan vi genomföra för att förstå fotosyntes och cellandning? Det här är en grön workshop som innehåller olika livsformer. Alla är gröna, deras liv ser olika ut och alla är inte nära släkt. Med små, enkla försök visar vi hur de lever och överlever.
 6. Integrera musik i NO-undervisningen. (F-6) (Richard Kristianson) 
  Tanken är att eleverna skall lära sig naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man lärde sig rim och ramsor när man var liten. I föreläsningen talar jag om varför jag använder mig av musik i undervisningen. Annat som tas upp är om hjärnan, om lektionsplaneringar med kopplingar till Lgr 11, hur bedömningsmatriser och kamratbedömning kan tillämpas samt hur egna filmsekvenser kan användas. Allt kryddat med många NO-sånger och en hel del experiment.
 7. Fysik och kemi med utgångspunkt i barns frågor (F-6) (HKr, Lena Löfgren) (Utgår)
 

13:45-15:00 Workshops II, 7-9

 1. Genetik-rollspel, Nobelmuseet 227
  Teorin tar sin utgångspunkt i Nobelpristagare och några av de banbrytande upptäckterna inom gentekniken. Med hjälp av tärningar blir deltagarna nya individer med olika livsöden som argumenterar och röstar för och emot förslag inom gentekniken i framtidens Sverige. Deltagarna får en lärarhandledning med kopieringsunderlag för att kunna genomföra rollspelet i klassrummet
  .
 2. Bygga raketer och landa äggonauter (Jenny Jansson, Borlänge)  3. Forskningsbaserad undervisning (Ulrika Bossér, NATDID + Linneuniversitetet) 

  Skolan ska vila på vetenskaplig grund. Men vad innebär det i praktiken? I den här workshopen diskuterar vi tillsammans vad det kan innebära att basera sin undervisning på naturvetenskapsdidaktisk forskning. Deltagarna får några verktyg för hur man söker och hittar forskning. Dessutom kommer vi tillsammans att diskutera hur några konkreta exempel hämtade från forskningen skulle kunna användas för planering, genomförande och/eller utvärdering av undervisning.

 4. Mat och kemi, (Cecilia Stenberg, KRC) 327 5. Fysikexperiment i undervisningen, (Carl-Olof Fägerlind, Lidingö) Aulan

Workshops, Torsdag 27 april

11:00-12:30 Workshop pass I, 1-3, 4-6 
 1. Fysik för de yngsta med Tunda & Tritons sagor och experiment (F-3) (Navet) 219

   

 2. Forskningsbaserad undervisning (F-6) (Ulrika Bossér, NATDID + LNU) 118
  Skolan ska vila på vetenskaplig grund. Men vad innebär det i praktiken? I den här workshopen diskuterar vi tillsammans vad det kan innebära att basera sin undervisning på naturvetenskapsdidaktisk forskning. Deltagarna får några verktyg för hur man söker och hittar forskning. Dessutom kommer vi tillsammans att diskutera hur några konkreta exempel hämtade från forskningen skulle kunna användas för planering, genomförande och/eller utvärdering av undervisning.

   

 3. 11:00-12:30 Barns filmskapande med hjälp av iPads på temat naturvetenskapliga fenomen (F-6) (Andreas Redfors och Marie Fridberg, HKr) 221

11:30-12:30 Workshop/seminarier (se nedan)

11:30-12:55, Workshops III (7-9)

 1. Mot nya höjder, (Katrin Lindwall + Simon Holmström, LNU) Aulan

   

 2. Nobelmuseet: Malaria - ett exempel på 100 år av Nobelpris 319
  Kunskap växer fram och upptäckter bygger ofta på varandra. Det finns fyra Nobelpris med relevans för bekämpningen av malaria, från 1902 till 2015. De två första visar hur kunskapen om sjukdomen byggs upp, och de två senaste handlar om bekämpa malaria. Var DDT som bekämpning av malaria en hitt eller en flopp? Och hur hänger kunskapen om biomagnifikation och DDT ihop? Max 30 deltagare.
 3. Biologins stora idéer, (Britt-Marie Lidesten, Bioresurs) 227
  Vi förlorar oss lätt i ett myller av detaljer när vi dyker in i vilket som helst av biologins områden. Men om vi lyfter blicken och istället försöker urskilja de stora dragen: Vilka är då biologins stora idéer? Med andra ord: Vilka begrepp, modeller och teorier är centrala inom ämnet biologi och som eleverna bör förstå?
11:30-12:30 Workshops/seminarier (se nedan)

11:30-12:30, Seminarier (kan kombineras med workshops i utställningen)

 1. Att arbeta med naturvetenskapernas karaktär i NO-undervisningen genom fysikhistoriska berättelser  (4-9) (Lena Hansson + Åsa Arvidsson, NRCF+HKr)  427
  En aspekt av naturvetenskap är att synen på vissa fenomen ibland kan förändras genom nya upptäckter. Genom väl valda berättelser ur fysikhistorien kan dessa aspekter bli tydligare. Vi ger exempel på några olika berättelser och diskuterar med utgångspunkt från frågor om naturvetenskapernas karaktär. Läs mer på www.uni-flensburg.de/storytelling 
 2. Fysik för hela kroppen bland gungor, karuseller och berg- och dalbanor (4-9) (Ann-Marie Pendrill, NRCF) 425
  Kraft och acceleration upplevs ofta som abstrakta begrepp, men i en nöjespark kan fysikbokens tankeexperiment bli verklighet. Din egen kropp får uppleva tyngdlösheten i fritt fall – och känna sig flera gånger tyngre än vanligt vid inbromsningen. Man kan uppleva och reflektera över krafterna i cirkelrörelser och mäta acceleration med enkel utrustning – eller telefonen. Berg- och dalbanor och pendlar ger konkreta exempel på energiomvandlingar. Presentationen tar upp några exempel på undersökningar i olika attraktioner och hur de kan knytas till olika lärandemål. Läs mer på tivoli.fysik.org