lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2009

Nationellt Resurscentrum för Fysik har som huvuduppgift att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik, särskilt fysik. Detta sker genom

 

 • att arbeta för höjd kompetens och ökad motivation hos både lärare och elever i för-, grund-, gymnasieskola och vuxenutbildning
 • att beakta genusperspektivet
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling
 • att främja dialog om undervisning i fysik - på alla nivåer
 • att tillsammans med andra resurscentra verka för en helhetssyn på naturvetenskaplig undervisning och sträva efter att frågeställningar från fysiken integreras i andra ämnen
 • att främja kontakter mellan skola och forskning - både vad gäller naturvetenskap och didaktik
 • att följa och deltaga i den internationella utvecklingen
 • att medverka till kontakter mellan lärarutbildare

Denna policy för NRCF diskuterades under ett gemensamt möte med styrelse och personal i september, och ett utkast på reviderad policy togs fram, och kommer att diskuteras vidare under 2010.

Nedan presenteras olika aspekter av NRCFs verksamhet under 2009. Ekonomisk redovisning presenteras i bilaga.

Personal

Genom att alla som arbetar på Nationellt Resurscentrum för Fysik kombinerar detta med ett arbete i förskola, skola eller på universitetet håller vi oss stadigt i verkligheten. Det underlättar vår önskan att bistå lärare i alla skolår att finna inspiration till att göra sin fysikundervisning lite roligare. Vi kombinerar didaktik, metodik och fysik.

Ann-Marie Pendrill tillträdde 1 juli 2009 som ny föreståndare efter Gunnar Ohlen. Tillsammans har personalen en bred kompetens och ett breda nätverk.

Ann-Marie Pendrill är på andra delen av sin tjänst professor i Fysik vid Göteborgs universitet. Den tidigare föreståndaren Gunnar Ohlen är, liksom Peter Ekström universitetslektorer vid LU/LTH och Carina Fasth universitetslärare/forskare. Lena Hansson har en bakgrund som gymnasielärare och har disputerat i Fysikdidaktik vid HKr. Jenny Linde är gymnasielärare, Ingrid Jacobsson och Per Beckman är grundskolelärare och Annika Palmgren är förskolelärare. Inger Holmberg är universitetsadjunkt vid HKr.

Distanskurser

NRCF har en lång tradition av distanskurser för lärare. Detta innebär ett stöd för lärare för att målen och strävansmålen i styrdokumenten Lpo94, Lpf94 och LpFö98 skall kunna uppfyllas. Kursen Fysikbutiken för F-6-lärare (5p) som gavs varje termin 1997-2004 och har haft totalt 2000 deltagare. Sista gången kursen gavs, vt 2004, deltog 47 lärare. Därefter har kurser erbjudits bl.a. i Medicinsk fysik,Nanovetenskap för lärare och Astrobiologi. Sedan 2007 har NRCF deltagit i lärarlyftet med en halvfartskurs för lärare i skolår 7-9; Inspirerande NO-undervisning med två delkurser om vardera 15 hp:

 

 • Universum och livet, med 12, resp 15 deltagare ht08 och ht09
 • Allmänbildning i fysik, med 3, resp 11 deltagare vt08 och vt09

Vi noterar att lärarlyftet över hela landet har haft svårt att få förväntat genomslag, och att vårt deltagarantal är högt i ett nationellt perspektiv.

Pågående aktiviteter/projekt

 

 • Frågelådan har funnits med sedan resurscentrums start 1996. Den innehåller nu mer än 5000 besvarade frågor, och det går att söka efter frågor inom ett stort antal ämnen/nyckelord. Cirka 20 frågor besvaras varje vecka. Frågelådan har haft över en halv miljon besökare sedan 2002. NRCFs hemsida, fysik.org, presentar på förstasidan “Veckans fråga”. Till frågelådan finns även knutet ett diskussionsforum.
 • Enkla experiment är experiment som inte är beroende av speciell utrustning eller material och i hög grad kan anpassas till barn och ungdomar i olika åldrar. Carina Fasth och Per Beckman har sedan starten 2008, (då med stöd av Myndigheten för Skolutveckling), presenterat 16 korta YouTube filmer med experiment och korta förklaringar, kompletterad med bakgrundsbeskrivning, förslag på fler experiment och på hur de kan användas i skolan, och hänvisningar till källor för ytterligare information.
 • Fortbildningsdagar: NRCF anordnar fortbildningsdagar i NO/fysik runt om i landet, vanligtvis i form av en kort föreläsning som följs av en workshop. F.n. kan vi erbjuda fem olika program: Luft & Tryck, Solen och dess strålning, Bygg din egen högtalare, Dokumentation - gör din egen bok, Mekanik - balans och jämvikt. Ytterligare ett program, Ljus och färger, är under utarbetande. Varje studiedag följs upp med en utvärdering där deltagarna frågas t.ex. om i vilken utsträckning dagen uppfyllde förväntningarna och om de kommer att kunna använda det de lärt sig i sin egen undervisning. Arbete pågår med dokumentation för varje worskhop. Detta är viktigt för vår nuvarande verksamhet, men också för att på sikt kunna möjliggöra uppbyggnaden av ett nationellt nätverk som kan erbjuda workshops över hela landet utan alltför långa resor. NRCF kan då centralt ordna workshops för att träna upp lärare som kan genomföra studiedagar.
 • NO-biennaler har genomförts i tre omgångar i samarbete med Kemilärarnas Resurscentrum och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, vissa gånger med stöd av Myndigheten för Skolutveckling. Under 2002-3 genomfördes biennaler på 4 orter med totalt 1000 deltagare. Under 2006 deltog drygt 700 lärare i biennaler på tre orter. I januari-februari 2009 genomfördes två biennaler, i Södertälje + Lund med 250 resp. 300 deltagare.
 • I anslutning till NO-biennalerna försöker vi leta upp goda undervisningsexempel och erbjuda lärare att presentera sitt arbete för andra lärare. Tidigare hade vi en specialkurs – ’’från Fysikbutik till biennal’’ för att hjälpa lärare med detta.
 • Personal från NRCF deltar ibland i internationella konferenser, t.ex. har NRCF genomfört föreläsningar/workshops på National Science Teachers Association (NSTA), senast 2007 då Ingrid Jacobsson, Annika Palmgren och Gunnar Ohlen deltog. I augusti 2009 deltog Ingrid Jacobsson i en Nordisk konferens om PISA-resultaten. Annika Palm har deltagit vid konferensen Nordiska impulser och därigenom byggt upp kontakter i Norge gällande förskolefrågor.
 • Pilotförskolor. I arbetet med systematiskt utveckla och pröva kunskapsområdet naturvetenskap med inriktning fysik i förskolan genomförde NRCF, under Annika Palmgrens coh Gunnar Ohléns ledning tillsammans med lärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad, pilotprojekt med några förskolor: Nya Dala i Kävlinge, Södra innerstaden i Malmö, Bunkeflo, Pilängens och Mossängens förskola i Limhamn, Malmö och Mumindalens förskola i Svedala.
 • Under 2009 pågick ett intensivt arbete med revision av kursplanerna för Förskola, Grundskola och Gymnasium, där NRCF medverkade på olika sätt. För förskolan förbereds kompetensutveckling som kommer att efterfrågas när kursplanen blivit klar. NRCF har funnits med som en inre referensgrupp för både grundskolans och gymnasiets kursplaner.

Samarbeten

 

 • Under 2009 har ett närmare samarbete inletts mellan samtliga nationella resurscentra. Bl.a. planeras en gemensam session under konferens 2010 för RUC - Regionala utvecklingscentra i Växjö
 • Samarbetet med övriga NO-resurscentra har i första hand avsett NO-biennaler. I höst andordnar NCM ett nationellt möte inom satsningen Mattebron. med tema Matematikens användning i andra ämnen på gymnasieskola respektive högskola. AMP var med i projektgruppen och kommer att koordinera dialogcafédiskussionerna. Genom bl.a. mattebroprojektet finns också ett informellt nationellt nätverk med gymnasielärare.
 • NRCF medverkade vid Skolforum, v44 i Stockholm.
 • Vi samarbetare med science-center-projektet Vattenhallen vid Lunds tekniska högskola.
 • Samarbete har inletts med det nationella laboratoriet MAXLAB i Lund, och lärarfortbildning planeras till juni 2010.
 • Nationellt nätverk för förskolan gällande naturvetenskap och lärande. Samverkande parter är f.n. Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan Gävle och Luleå Tekniska universitet. Mål och syfte är att utveckla en nationell arena där forskning och yrkespraktik möts för att utveckla kunskapsområdet naturvetenskap i förskolan. Ett inledande möte med aktuella lärosäten i samverkan med NRCF ägde rum i augusti 2009, där Vision och mål och syfte skrivs för att kunna arbeta vidare med ett nationellt perspektiv där andra lärosäten och kommuner samt andra organisationer i Sverige ska bli delaktiga i nätverket långsiktigt.
 • Tillsammans med Göteborgs Universitet och Göteborgs centrum för Skolutveckling besöktes våren 2008 förskoleprojektet Haus der kleinen Forscher i Berlin. Detta samarbete har lett till ett utvecklingsprojekt som drivs av NRCF, genom Annika Palmgren och Gunnar Ohlen. Till detta projekt knöts även Sofi Jonsevall som är gymnsielärare i Gävle, som projektantställts. Två häften har tagits fram med aktiviteter för “Soliga dagar” och “Halkiga dagar”.
 • AMP har arbetat under 2009 för att bygga upp ett nätverk kring fysik i nöjesparker, och planerat lärardagar på Gröna Lund och Tivoli inför 2010.

Media

 

 • En av NRCFs medarbetare, Jenny Linde, är med i redaktionen för Svenska Fysikersamfundets medlemstidskrift, Fysikaktuellt. Denna når ut till alla gymnasieskolor i Sverige med NV-program och tar upp många frågor om Fysikutbildning. Detta innebär att vi har en naturlig kanal att nå gymnasielärare över hela landet.
 • AMP är medlem av editorial board för Physics Education.
 • Lärarförbundets nya tidning, Origoför lärare i NO, matematik och teknik, hade under 2009 ett temanummer om lärande utanför klassrummet. AMP har hjälpt dem att hitta lärare för att göra artiklar om Lisebergsfysik och lekplatsfysik.
 • Förskoleforum är ett webbforum som Studentlitteratur i Lund tillhandahåller. Här är NRCF en av aktörerna i ett långsiktigt samarbete för att lyfta fram naturvetenskap i förskolan. Kommuner köper in sig på Förskoleforum för att bli uppdaterade gällande aktuell forskning i utveckling, lärande och omsorgsfrågor i förskolan. Genom denna kontakt når NRCF ut till kommuner och förskolor i Sverige.

Lund, 2010-03-29

Ann-Marie Pendrill, Föreståndare

(Skolverket: Dnr 2009:236)