lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

2010

Verksamhetsrapport, Nationellt ResursCentrum för Fysik

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra. NRCF har sina lokaler på Fysikum vid Lunds universitet och finansieras av Skolverket, med kompletterande stöd från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola.

Policy

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål

 • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
 • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
 • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,
 • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
 • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
 • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Denna policy antogs av styrelsen i maj 2010 och bygger på gemensamma diskussioner mellan styrelse och personal i september 2009.

Personal

Personalen består av 9 personer, motsvarande c.a 3 heltidstjänster. Medarbetarnas kompetens spänner över många olika områden inom fysik och didaktik, och vi har erfarenhet av under­visning på alla nivåer. Vi har goda kontakter med forskare och lärare på alla svenska univer­sitet med fysikutbildning, med lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet. Vi har också goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

Föreståndare under 2010 har varit Ann-Marie Pendrill, på 50% tjänst. På den andra delen av sin tjänst är hon professor i Fysik vid Göteborgs universitet. Peter Ekström universitetslektorer vid LU/LTH och Carina Fasth och Lassana Ouattara (ht10) universitets­lärare/forskare. Lena Hansson har en bakgrund som gymnasielärare och har disputerat i Fysikdidaktik vid HKr. Inger Holmberg är universitetsadjunkt vid HKr. Ingrid Jacobsson och Per Beckman är grundskolelärare och Annika Palmgren är förskolelärare. Under vt2010 arbetade även Jenny Linde, gymnasielärare, vid NRCF. Ingrid Jacobsson var under läsåret 2009-2010 tjänstledig för att arbeta som skolinspektör.

Styrelse

NRCFs styrelse utses av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Lunds universitet och består av forskare/lärare från Lunds universitet och LTH, lärarutbildare från HKr och MaH och lärare från förskola, grundskola och gymnasium. Styrelsen har under 2010 utgjorts av:

 

 • Elisabeth Nilsson, Fysikum, LTH, ordförande
 • Stefan Kröll, Prefekt vid Fysikum,
 • Johan Reimer, Kemi, lärarrpresentant från LU,
 • Andreas Redfors, Högskolan i Kristianstad
 • Sverker Aasa, Högskolan i Malmö
 • Kerstin Johansson, Lärare, Malmö stad
 • Niclas Ekelund, Högstadielärare, Staffanstorp
 • Nicola Sarac, Rektor, Malmö Borgarskola
 • Ingrid Svensson, LTH, Adjungerad ledamot

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden, 15 mars, 24 maj, 13 september och 14 december 2010.

 

Verksamhet 2010

Verksamheten presenteras nedan under rubrikerna.

NRCF på WWW: Filmade experiment, Frågelåda, Sociala medier

Lärarfortbildning och skolutveckling: Gymnasium, grundskola, förskola. Fortbildningdagar, inbjudna föredrag och kurser, mässor och konferenser, artiklar

Vad händer med naturvetenskap och skola: Remisser mm. Skolverket, Teknikdelegationen och Skolinspektionen

Samverkan: Nationella Resurscentra, Andra presentationer, Internationellt samarbete

Artiklar under 2010.

NRCF på WWW

Webbplatsen är viktig för information om verksamheten, och för att hjälpa lärare och andra att kunna hitta material, som utvecklats, både inom NRCF och av andra, och även att kunna hitta relevanta officiella dokument. Webbplatsen, fysik.org, flyttades i oktober 2010 till en ny plattform inom LTH, som gör den mycket lättare att underhålla. WWW-platsen har nu speciella ingångar bl.a. för förskola, grundskola F-6 och 6-9 och för gymnasiet. Vi har också börjat använda sociala medier.

Filmade experiment

De filmade experimenten använder så långt som möjligt enkel utrustning som de flesta redan har hemma och kan anpassas till barn och ungdomar i olika åldrar. Med filmerna experimenten hoppas vi kunna inspirera fysiklärare att experimentera, även om skolan saknar speciell experiment­utrustning. Carina Fasth och Per Beckman har sedan starten 2008, (då med stöd av Myndigheten för Skolutveckling), presenterat 20 korta YouTube filmer med experiment och korta förklaringar, kompletterad med bakgrundsbeskrivning, förslag på fler experiment och på hur de kan användas i skolan, och hänvisningar till källor för ytterligare information

De filmade experimenten har under 2010 fått fyra nytillskott, Påskfysik (Äggsperiment om densitet), Semesterfysik 2010 (om fritt fall vid hopp på studsmatta), Ljudets hastighet (med gratis-programmet Audacity), och Julfysik 2010 (om tyngdpunkt och balans). Dessa filmer hade i december visats 1043, 878, 1364, och 200 gånger och totalt hade YouTube-kanalen PerCarina då haft 34000 nedladdningar.

NRCFs Frågelåda

Peter Ekström ansvarar för frågelådans innehåll och underhåll. Frågelådans databas innehåller närmare 6000 besvarade frågor. Databasen ligger tills vidare kvar på den gamla www-platsen. Under 2010 har frågelådan gjorts till ett stående inslag i Svenska Fysikersamfundets medlemstidning Fysikaktuellt, med frågorna Varför är gräset grönt ? Varför är marsmänniskor just gröna? och Varför är backhoppare små? i nummer 2-4.

Peter, Lena och Ann-Marie arbetar med analys av statistiken från frågelådan och räknar med att kunna skriva en eller ett par artiklar, baserade på denna analys. Figuren ovan visar föreldningen av frågor från olika grupper. Figuren nedan visar en mer detaljerad uppdelning på ämnesinnehåll i olika frågor

 

NRCF och Sociala media

Under 2010 har NRCF börjat utnyttja Facebook för kommunikation. Under skolforum i Stockholm lottade vi ut en bok till besökare som blev Facebook-vänner med oss, och fick på detta sätt 134 nya "vänner". Vår vänlista fortsätter att växa och har medlemmar från hela landet. Sidan sköts i första hand av Lassana Ouattara. Vi har använt Facebook som en öppen kunskapsbank i form av Fråga en fysiker, Fråga en kollega och diskussionsforum i fysik, som ett komplement till frågelådan. Sidan har också använts som informationskanal för NO-biennalerna 2011, och har lett till en ökad medvetenhet om NRCF och ett ökat intresser för våra aktiviteter.

Vi har även använt Facebook som stöd för kommunikation mellan kurstillfällena i våra kurser. Detta har varit mycket uppskattat av kursdeltagarna och gjort kurserna mer levande. Vi ser att detta medium också gör det lättare att bryta sociala konventioner och leder till att deltagarna bidrar vill varandras kunskapsbildning. För många av deltagarna innebär det också en kompetensutveckling inom användning av ICT:

Lärarfortbildning och Skolutveckling

Gymnasium

I samarbete med det nationella laboratoriet MAX-lab anordnades en uppskattad fortbildning 14-16 juni. 25 deltagare från Sverige och Finland fick möjlighet att lyssna på forskare, gå på rundtur i experimenthallen och själva genomföra experiment. Debra Belsey från Canada berättade om hur hennes klass fått möjlighet att studera egenskaper hos honung med hjälp av synkrotronljusstrålning vid Canadian Light Source. Carina Fasth och Jenny Linde från NRCF arrangerade dagarna tillsammans med Anna Sankari och Annika Nyberg från Maxlab.

Den 7-9 oktober var det dags för Svenska Fysikersamfundets (SFS) fysikdagar i Karlstad. Den tidigare föreståndaren, Gunnar Ohlén, presenterade NRCFs verksamhet för SFS' undervisnings­sektion. Ann-Marie Pendrill koordinerade en session om Fysikdidaktisk forskning.

Vi erbjöd två fristående kurser på kvartsfart under hösten, som fortbildning inför den nya läro­planen, Gy11: Fysik och samhällsfrågor. och Fysik för hela kroppen, med IT-stöd. Kurserna fick dock ställas in pga för lågt antal sökande.

I samarbete med Göteborgsregionens utvecklingscentrum, GRUC; anordnade vi 3 mars en fort­bildningsdag om fysik, samhällsfrågor och världsbilder. Lena Hansson och Ann-Marie Pendrill medverkade, för c:a 50 lärare.

I anslutning till EUSO - European Union Science Olympiad - som 2010 ägde rum i Sverige, anordnade vi en Europeisk lärardag, där 20 svenska lärare deltog i diskussioner kring NO-undervisning i olika Europeiska länder. AMP var också ordförande för tävlingens vetenskapliga råd.

Vi anordnade också fortbildningsdagar i samarbete med Tivoli i Köpenhamn, 27 april, för c:a 30 svenska lärare och i samarbete med Gröna Lund och Vetenskapens hus, 20 maj, för 150 lärare. Förutom Ann-Marie Pendrill deltog även Per Beckman, Jenny Linde och Carina Fasth från NRCF i lärardagen på Tivoli. Ann-Marie Pendrill har även gett stöd och underlag till Vetenskapens hus för fortbildning för Stockholmlärare inför Gröna Lunds "Edutainmentdag" 9 september och medverkat i framtagningen av undervisningsmaterial.

Grundskola

Lärarlyftskursen Inspirerande NO-undervisning - från vardagen till Universum för lärare i skolår 6-9 (30 hp, halvfart) har under några år startat varje termin med ett rullande schema med "Universum och livet" på hösten, med Peter Ekström som kursansvarig, och "Allmänbildning i fysik" med Carina Fasth som koordinator. Under vt10 antogs 4 nya deltagare som kompletterade de 13 som fortsatte från ht09. Ht 10 antogs ytterligare 9 deltagare. Däremot gjordes inte någon nyantagning inför 2011: Det var få sökande och ingen komplettering skulle kunna göras ht2011, eftersom Lärarlyftet planerades att omvandlas till Lärarlyftet II, som endast vänder sig till behöriga lärare som behöver komplettera sin ämnesbehörighet.

Fysikgallerian - NO och fysik för F-6 lärare, (15 hp, halvfart) erbjöds inför ht10 som fristående kurs vid LTH och samlade 16 deltagare. Ersättning för denna kurs kommer i efterskott (2012) i form av HST. En något reviderad version, Att arbeta med fysik i grundskolans tidigare år accepterades som lärarlyftskurs vt11, med 6 deltagare. Lassana Ouattara och Ingrid Jacobsson har ansvarat för dessa kurser.

Vi har frågade vt10 deltagarna på Inspirerande NO-undervisning om hur kursen påverkat dem och kursen påverkat deras syn på naturvetenskapligt innehåll svarar deltagarna 4.3 (på en skala 1-5 där 5 är mest),om naturvetenskapens karaktär 4.6, undervisning i naturvetenskap 4.1. De tror också att det kommer att påverka deras undervisning i framtiden (4.6). Deltagarna konstaterar också att kollegerna varit väldigt nyfikna.


Förskola och Fritidshem

Förskolan fick i augusti 2010 en ny läroplan som bl.a. anger att förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva "enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen". Detta har lett till en stor efterfrågan på fortbildning i olika former:

Annika Palmgren har tillsammans med KRC genomfört en serie fortbildningsdagar för förskolepedagoger i Svedala, Lomma och Malmö.

Förskolelyftskursen Upptäcka, Undersöka och Utforska (15hp, halvfart) startade i novemer 2010 med 36 deltagare. Som examinationsuppgift kommer deltagarna i grupper om c:a 4 personer att presentera inspirationsmaterial för kolleger för att arbeta med fysik i förskolan. Materialet innehåller också fördjupning både inom fysik och didaktik, med fokus på barns frågor och undersökningar.

AMP har tillsammans med styrelseledamoten Andreas Redfors medverkat vid en fortbildningsdag, som på grund av stor efterfrågan upprepades 4 gånger, för totalt c:a 1400 förskolelärare. Under v 44 föreläste AMP för 200 förskollärare i Göteborg och har också genomfört en fortbildningsdag kring lekplatsfysik för ett nätverk (c:a 30 personer) av fritidspedagoger i Göteborg.

Lekplatsfysik står i fokus för ett samarbete med Studentlitteratur - Förskoleforum och Svedala kommun. Samarbetet syftar till att ta fram ett utbildningsmaterial för förskola pch även undersöka möjligheterna att sätta upp skyltar på allmänna lekplatser med förslag till undersökningar.

Det NV didaktiska nätverkt för förskolan träffades 18-19 augusti 2010 på ヨsterlen. Arbetet har resulterat i en ansökan till Skolverket och medel beviljades för att under 2011 genomföra en nationell konferens. Genom att Annika Palmgren har varit sjukskriven under hösten 2010 har denna konferens skjutits upp från februari till 17 augusti 2011.

Skolverket inbjöd till möte på Långholmen under 3 dagar i augusti för att diskutera ramkursplaner för förskola och tidigare åldrar. Från NRCF deltog AMP och Annika Palmgren. Medel för att utveckla en ramkursplan gick till en grupp under ledning av Annika Elm-Fristorp, HiG. Flera av medlemmarna i det ämnesdidaktiska nätverket deltar i detta arbete.

18-19 oktober medverkade NRCF tillsammans med Kemi och biologiresurscentrum i Förskolebiennal i Linköping

I samband med årskonferensen för FND - Svensk förening för forskning i Naturveten­skapernas Didaktik - koordinerade AMP tillsammans med Vivi-Ann Långvik från KRC ett rundabordssamtal till naturvetenskaplig undervisning i förskolan.

Förskola och Fritidshem

Förskolan fick i augusti 2010 en ny läroplan som bl.a. anger att förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva "enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen". Detta har lett till en stor efterfrågan på fortbildning i olika former:

Annika Palmgren har tillsammans med KRC genomfört en serie fortbildningsdagar för förskollärare i Svedala, Lomma kommun och Malmö stad.

Förskolelyftskursen Upptäcka, Undersöka och Utforska (15hp, halvfart) startade i novemer 2010 med 36 deltagare. Som examinationsuppgift kommer deltagarna i grupper om c:a 4 personer att presentera inspirationsmaterial för kolleger för att arbeta med fysik i förskolan. Materialet innehåller också fördjupning både inom fysik och didaktik, med fokus på barns frågor och undersökningar.

AMP har tillsammans med styrelseledamoten Andreas Redfors medverkat vid en fortbildningsdag, som på grund av stor efterfrågan upprepades 4 gånger, för totalt c:a 1400 förskolelärare. Under v 44 föreläste AMP för 200 förskollärare i Göteborg och har också genomfört en fortbildningsdag kring lekplatsfysik för ett nätverk (c:a 30 personer) av fritidspedagoger i Göteborg.

Lekplatsfysik står i fokus för ett samarbete med Studentlitteratur - Förskoleforum och Svedala kommun, för att bidra till förskollärares kompetensutveckling för att de ska kunna upptäcka och använda lekplatsen som en lärandemiljö för fysik. Samarbetet syftar till att ta fram ett utbildningsmaterial för förskola och även undersöka möjligheterna att sätta upp skyltar på allmänna lekplatser med förslag till undersökningar.

Det NV didaktiska nätverkt för förskolan träffades två dagar, 18-19 augusti 2010 på Sjöbacka på Österlen. Arbetet har resulterat i en ansökan till Skolverket och medel beviljades för att under 2011 genomföra en nationell konferens. Genom att Annika Palmgren har varit sjukskriven under hösten 2010 har denna konferens skjutits upp från februari till 17 augusti 2011.

Skolverket inbjöd till möte på Långholmen under 11-13 augusti för att diskutera ramkursplaner för förskola och tidigare åldrar. Från NRCF deltog AMP och Annika Palmgren. Annika Elm-Fristorp, HiG, åtog sig att skriva ansökan om medel för att utveckla en ramkursplan och koordinera arbetet. Flera av medlemmarna i det ämnesdidaktiska nätverket deltar i arbetet med ramkursplaner.

18-19 oktober medverkade NRCF tillsammans med Kemi och biologiresurscentrum i Förskolebiennal i Linköping.

I samband med årskonferensen för FND - Svensk förening för forskning i Naturvetenskapernas Didaktik - koordinerade AMP tillsammans med Vivi-Ann Långvik från KRC ett rundabordssamtal till naturvetenskaplig undervisning i förskolan.

Vad händer med naturvetenskap, förskola och skola ?

Skolinspektionen har under året genomfört kvalitetsgranskning av fysikundervisningen i grundskolan, Se www.skolinspektionen.se/sv/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/Undervisningen-i-fysik/ . En sammanfattande rapport kommer att presenteras i början av juni. En av NRCFs medarbetare, Ingrid Jacobsson, var under läsåret 2009-2010 tjänstledig för att medverka i detta arbete och är nu tillbaka till NRCF, med många nya erfarenheter och kontakter!

Teknikdelegationen, presenterade sin rapport under våren 2010. Den beskriver nationella resurscentra som möjliga "nyckelaktörer för att förverkliga de nationella strategiska målen" och föreslår att "nationella resurscentrumen bör samordnas, och att deras mandat bör stärkas och vidgas". Teknikdelegationen föreslår ckså inrättandet av en Plattform teknik och naturvetenskap för att "arbeta operativt med frågorna och understödja strategin genom samordning, medelstilldelning, opinionsbildning och analys." Vi ser fram mot den fortsatta utvecklingen! NRCFförfattade ett remissvar tillsammans med KRC och Bioresurs-centrum.

Skolverket har under 2010 presenterat nya läroplaner för förskola, grundskola och gymnasium. NRCF har varit remissinstans, och bl.a. betonat progressionen för kunskaper inom experiment, datorstöd och naturvetenskapens karaktär.

Vi har även medverkat vid förberedelse och genomförande av Skolverkskonferenser för implementering av Gy11.

Samverkan

Andra resurscentra

NRCF har funnits med vid Matematikbiennalen i Stockholm januari , vid CETIS rikskonferens i Norrköping i april och Skolforum i v44. Vi har arbetat på olika sätt för att vidga samarbetet med andra aktörer. Ett led i detta arbete var den gemensamma presentationen av alla nationella resurscentra i samband med årskonferensen i april för landets RUC - Regionala UtvecklingsCentra, i Växjö.

NRCF, KRC-Kemilärarnas resurscentrum och Bioresurs i Stockholm träffas regelbundet för att diskutera gemensamma frågor, bl.a. ett gemensamt nyhetsbrev till skolledare.

Vi har också samverkat kring gemensamma ansökningar till Skolverket, kring förskolekonferens, NT-utvecklare, www-plats och NO-biennaler 2011.

Andra presentationer

NRCF har inlett ett samarbete med Multimediabyrån, riktat mot pedagoger som gjort steg 5 i PIM (Praktisk IT och Multimedia) och ska gå vidare för att utveckla undervisnings­material kring något innehåll. Dels spelade hon in en 3 minuters fysikinspiration, dels medverkade hon i november i en konferens för c:a 100 PIM-lab-pedagoger.

Nordiska Science Centerförbundet höll i januari en fortbildningsdag för ett 40-tal science center pedagoger på Navet i Borås, där AMP gav en introduktion till mikrokosmos.

AMP och Per Beckman föreläste i Mars 2010 för LMNT, södra kretsen.

Internationellt samarbete

AMP är medlem i Editorial Board för Physics Education och kommitten ICPE- International Commission of Physics Education, som är kommitte C14 i IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics). I Physics Education har hon under 2010 rapporterat om EUSO i Göteborg och om konferensen GIREP i Reims i augusti 2010. Hon samarbetar också med event-managern för Tivolis fysikdagar, bl.a. om en lärardag 27 april 2010 för svenska lärare.

Artiklar under 2010

NRCF samverkar med Svenska Fysikersamfundet och presenterar i varje nummer av medlemstidningen Fysikaktuellt någon eller några artiklar om verksamheten

Nr 1: Maxlab slår upp portarna för lärare (s 14) Fysik på Nöjesparker (s15)

Nr2: Varför undervisar vi i fysik för alla elever (s16 LH) Våga ta upp kontroversiella samhällsfrågor (s17, LH), Varför är gräset grönt (s17, PE)

Nr3: På konferens med amerikanska fysiklärare (s10-11 AMP, även något utvidgad i LMNT-nytt) Varför är marsmänniskor just gröna (s12, PE)

Nr 4: Varför är backhoppare små (s 13, PE), Reims bjuder på Fysik och Champagne (s 24-25, AMP), (+ något utvidgad i Physics Education, "With physicist and champagne in Reims) tillsammans med Gorazd Planisic och Michael Vollmer.