lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nationellt resurscentrum för fysik, Verksamhetsberättelse 2011

(Läs hela rapporten som .pdf)

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier. NRCF har sina lokaler på Fysikum vid Lunds universitet och finansieras av Skolverket, med kompletterande stöd från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. 

Med några få byggstenar kan fysiker bygga upp en beskrivning av världen, från minsta elementarpartikel, till hela universum. Denna svindlande insikt vill vi dela med andra. Fysiken ger redskap som kan användas i många olika sammanhang för att betrakta världen, från vardagsfenomen till filosofi och framtidsfrågor, där fysiken måste samspela med andra discipliner i ömsesidigt utbyte. 

Runt om i landet finns engagerade lärare, som brinner för sitt uppdrag – för både elever och fysik. Läraren är den viktigaste faktorn för vad som händer i klassrummet! NRCF kan ge lärare skarpare verktyg i arbetet, men också uppmuntran, glädje och ökad synlighet. Vi gör det genom kurser och fortbildningsdagar och utveckling av material, men också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Många andra aktörer har också fått i uppdrag att stimulera intresset för matematik och naturvetenskap, lokalt, nationellt, internationellt och virtuellt. Genom att axla ett nationellt ansvar och verka för samarbete och samordning kan NRCF bidra till att ännu fler lärare får inspiration, resurser och fortbildning för sin fysikundervisning.

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs verksamhet.

Policy

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål

 • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
 • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
 • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,
 • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
 • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
 • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Styrelse

NRCFs styrelse utses av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Lunds universitet och består av forskare/lärare från Lunds universitet och LTH, lärarutbildare från HKr och MaH och lärare från förskola, grundskola och gymnasium. Styrelsen har under 2011 utgjorts av

 • Elisabeth Nilsson, Fysikum, LTH, ordförande
 • Stefan Kröll/Knut Deppert, Prefekt/Stf prefekt vid Fysikum,
 • Johan Reimer, Kemi, lärarrepresentant från LU,
 • Andreas Redfors, Högskolan i Kristianstad
 • Sverker Aasa, Högskolan i Malmö
 • Kerstin Johansson, Lärare, Malmö stad
 • Niclas Ekelund, Högstadielärare, Staffanstorp
 • Nicola Sarac, Rektor, Malmö Borgarskola

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda och tre icke-protokollförda sammanträden, 24 januari, 23 mars och 24 maj, respektive och 19 september, 19 oktober och 13 december 2011. De första mötena under vår- och höstterminen innehöll också strategidiskussioner med hela personalen.

Personal

Personalen har under 2011 omfattat 9 personer, motsvarande c.a 3 heltidstjänster. Dessutom har NRCF stöd av en ekonom på Fysikum. Medarbetarnas kompetens spänner över många olika områden inom fysik och didaktik, och vi har erfarenhet av under­visning på alla nivåer. Vi har goda kontakter med forskare och lärare på alla svenska univer­sitet med fysikutbildning, med lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet. Vi har också goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

Föreståndare under 2011 har varit Ann-Marie Pendrill, på 50% tjänst. På den andra delen av sin tjänst är hon professor i Fysik vid Göteborgs universitet. Peter Ekström är universitetslektor vid LU/LTH och Carina Fasth och Lassana Ouattara universitets­lärare/forskare. Ingrid Jacobsson och Per Beckman är grundskolelärare och Annika Palmgren är förskolelärare. Lena Hansson har en bakgrund som gymnasielärare och har disputerat i Fysikdidaktik vid HKr. Inger Holmberg är universitetsadjunkt vid HKr och medverkade i kurser under våren 2011.  Under hösten 2011 har Dora Sallnäs, med bakgrund som grundskollärare och lärarutbildare, varit anställtd för att ansvara för förskolelyftskursen Upptäcka, Undersöka, Utforska.

Förskola

Läsårets 2010-2011 gavs en kurs "Upptäcka, undersöka, utforska..." inom ramen för förskolelyftet med 35 deltagare. Kursen avslutades 31 mars i Vattenhallen, med "Vernissage" av gruppernas projekt, dit även kolleger och skolledare och press var inbjudna. Kursen upprepades under ht11 med 25 deltagare. Ersättning för dessa kurser kommer från Skolverket.

Mumindalens förskola i Svedala invigde 27 maj en fysiklekplats, som förutom traditionella lekredskap även innehåller optik och akustik. Dessutom kommer skyltar att finnas vid de olika lekredskapen som inbjuder till olika undersökningar och introducerar relevanta begrepp. Detta är ett av resultaten av ett samarbete mellan NRCF, Svedala kommun, Mumindalens förskola och Studentlitteratur, som så småningom kommer att leda till ett material på Förskoleforum och eventuellt också en bok för lärare.

NRCF har medverkat i framtagande av ramkursplaner för fortbildning av förskollärare. Arbetet involverade bl.a. resurscentra i fysik, kemi och biologi, koordinerades av Högskolan i Gävle och avslutades under maj och vi hoppas att det skall leda till framtida fortbildningsuppdrag.

I augusti genomfördes en första konferens för Nationellt Nätverk för Naturvetenskap i Förskolan, arrangerad av NRCF i samarbete med styrgruppen för nätverket. Professor Ingrid Pramling-Samuelsson var inledningstalare och c.a 75 personer deltog: förskollärare, förskolechefer, utvecklingsledare, lärarutbildare, naturvetare och ingenjörer. Nästa konferens kommer att äga rum i Kristianstad, 11-12 oktober 2012, med Susanne Thulin som ansvarig. I den nationella planeringsgruppen ingår, förutom Susanne Thulin och Anna Vikström, Luleå Tekniska universitet även de Nationella resurscentra i fysik, kemi och biologi.

I anslutning till konferensen skapades en facebook-grupp för att underlätta fortsatta kontakter: http://www.facebook.com/groups/233973476644364/.

Grundskola

I april anordnades, i samarbete med KRC och Bioresurscentrum, NO-biennaler i Luleå (Landstingshuset) och Halmstad (Högskolan) med stöd av Skolverket. Totalt deltog drygt 500 grundskollärare. Eva Funck inledningstalade på båda biennalerna under temat Gör det svåra lättbegripligt. Stefan Edman talade om Förundran, förståelse, förändring, förtröstan - fyra F som förenar känsla och kunskap, hjärta och hjärna. Deltagarna erbjöds ytterligare två plenarföredrag - om matmolekyler, resp IRIS och ROSE - och 3 föredrag per spår (1-6 eller 6-9) och 4 workshop-tillfällen. F-6 lärare kunde välja bland 13 workshops i Luleås och 16 workshops i Halmstad. För 6-9 lärare erbjöds olika 15 workshops i Luleå och 18 i Halmstad. Flera workshop-tillfällen fick dubbleras på grund av stor intresse. Läs mer på nobiennal.nu.

Lärarlyftskursen "Inspirerande NO-undervisning" för lärare i skolår 6-9 har gått för sista gången detta läsår. Kursavslutning 7 juni med 9 lärare som började i höstas.

För F-6 lärare avslutade vi under våren 2011 dels en fristående kurs, "Fysikgallerian" och dels en ny lärarlyftskurs "Att undervisa fysik i grundskolans tidigare år", med 9+6 deltagare. 

I november genomfördes ett uppdrag för Sollentuna kommun om fortbildning av alla NO-lärare, ca 100 personer jämnt fördelade över grundskolans stadier. NRCFs egen personal kompletterades med lärarutbildare från SU.

WWW-projekt. Bioresurscentrum har fått i uppdrag att koordinera en www-plats riktad mot F-6 lärare, där lärare ska kunna hitta material för att uppfylla olika mål i kursplanen. NRCFs roll initialt är att medverka i diskussioner om utformning (Peter och Ann-Marie har deltagit i ett par möten i Uppsala och webbplatsen har också diskuterats vid möten mellan NRCs föreståndare) och att analysera befintligt material i förhållande till läroplanens nya mål. En pilotversion kommer troligen att öppnas under våren 2012. Ann-Marie har under sommaren arbetat med att skapa lekplatsfysikmaterial knutet till kursplanerna för tidiga åldrar: http://www2.fysik.org/experiment_och_annat/lekplatsfysik/.

NRCF har beviljats medel från Skolverket för en pilotomgång av ett projekt där vi erbjuder riktad fortbildning mot kommuner som granskats i Skolinspektionens granskningsrapporter av fysikämnet i skolår 7-9 och 4-6. 

Klimattoppmöte i skolan är ett nordiskt projekt som kan genomföras i årskurs 9 eller gymnasiet, och presenteras närmare nedan.

Gymnasium

Fysikbro

Ett Fysikbro-möte genomfördes 12-13 oktober 2011 i Göteborg, med diskussioner om behov och konkreta exempel på samarbetsformer mellan gymnasium och högskola. Mötet inleddes med en öppen förmiddag på fysikinstitutionen i Göteborg, med eftermiddagen förlagd bland fysikaliska leksaker och med möjlighet till besök på NCM - Nationellt Centrum för Matematikutbildning. Kvällen och andra dagen reserveras för diskussioner och presentationer i mindre grupper. Information om mötet finns på sidan www2.fysik.org/gymnasiet/fysikbro/ som uppdateras efter hand. Vi har också förberett mötet genom att bjuda in till en nybildad facebook-grupp om Nätverk för fysik i gymnasiet, www.facebook.com/groups/111524228950211/.

Klimattoppmöte i skolan

NRCF är svensk partner i ett nordiskt projekt med stöd av Nordiska ministerrådet: Klimamøde i skolen. Det är ett beprövat norskt koncept utvecklat av Teknologiradet.no, som nu utvidgats till ett skandinaviskt samarbete, koordinerat av Uni-C i Danmark. En pilotomgång genomfördes under våren med en svensk och en dansk klass, som provade olika interaktiva format. Vid Porthällaskolan, som är en av Sveriges sex WWF skolor för hållbar utvecling medverkade 4 lärare, svenska, SO, fysik och kemi, som avsatte varsin lektionstimme till förarbetet, en gemensam timme till rollspel i klass och en timme för WWW-samarbete med Danmark. Projektet kan också genomföras i Skolår 9 och kräver c.a 6 lektionstimmar. Materialet på klimamote.no finns förutom på norska, danska och svenska, också översatt till finska, isländska och engelska. Vi får också i fortsättningen fritt använda och anpassa materialet som också finns på www2.fysik.org/klimattoppmoete_i_skolan.

Under klimatförhandlingarna i Durban fick pilotklassen från Porthälla möjlighet till en halvtimmes videokonferens 5 december direkt med miljöministern. Denna videokonferens direktsändes också on-line via Bambuser, så att elever i fler skolor kunde finnas med och lyssna. En rapport om denna video konferens finns på http://ubu.emu.dk/tvaers/projekter/klimatopmode-session.html.

Klimatfrågan anknyter väl till de nya kursplanerna/ämnesplanerna, både Lgr11 och Gy11. Att ta fram undervisningsupplägg, lärandemål, och bedömningsmatriser ligger därför väl i linje med arbete NRCF bör genomföra som stöd för implementeringen av Lgr11 och Gy11. Projektet anknyter också till SSF/KVA/Skolverkets satsning på inspirationsdagar för lärare, bl.a. om klimat: http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/amnesutveckling/nt/2.1070/larardagar-med-kva-och-ssf-1.120168

 

Deltagande och medverkan i andra arrangemang

Vid MANO-biennetten i Stockholm deltog Ann-Marie med föredrag och Per och Ingrid med workshop.

Ingrid Jacobsson och Per Beckman deltog i årskonferensen för NSTA - National Science Teachers Association - som i år hölls i San Fransisco. Några experimentideer avspeglas på WWW-sidan och bland filmade experiment.

I samband med NO-biennalen i Halmstad medverkade AMP i ett kick-off möte för ett dansk-svenskt samarbete, Smil(E) - Skandinaviska Metoder för Interatkivt Lärande, (för c:a 300 NO-lärare. Projektet stöds av EU - (Interreg för området KASK- Kattegatt, Skagerack) och kommer att fortsätta några år.

Scientix, http://www.scientix.eu/web/guest/conference/, 6-8 maj anordnades en europeisk konferens för 400 lärare, utvecklare, forskare, skolledare skolpolitiker, mm. AMP gav den enda svenska presentationen, om samarbete kring Fysik i nöjesparker.

Framtidens lärandehttp://www2.diu.se/framlar/, 18-19 maj. AMP hade ett inspirationsseminarium om "Fysik för hela kroppen" och var även inbjuden att, tillsammans med Peter Gärdenfors, kommentera en presentation om AlgoDoo.

NFSUN, Nordiskt forskarsymposium om Undervisning i Naturvetenskap, 13-16 juni, Linköping, Ann-Marie och Lena

Almedalsveckan, Annika deltog tillsammans med nätverk för fristående förskolor.

Edutainmentdag på Gröna Lund genomfördes 8 september, i samarbete med Vetenskapens Hus och Gröna Lund. 2600 elever från gymnasium och högstadium experimenterade med stöd i arbetsblad från vår nya www-plats http://tivoli.fysik.org.

Ute/Inne, Malmö 29-30 september, AM medverkade med workshop

Science Center 8 december konferens tillsammans med nationella resurscentra, (AM+Lassana)

Annat

Frågelådan har öppet. Varje vecka publiceras också en "veckans fråga" på fysik.org. Dessutom görs en fråga om till en artikel till nästan varje nummer av Fysikaktuellt.

Filmade experiment: http://www2.fysik.org/experiment_och_annat/filmade_experiment/, finns också inlänkade direkt från förstasidan på fysik.org. Under året har tre filmer tillkommit. Påskfysiken handlade om ägg i en äggkartong och sommarlovsfysiken om Fritt Fall, med vatten i en flaska med hål. Julfilmen 2011 visade hur man kan använda trolldeg och modellera för att illustrera elektriska kretsar.

Lunds universitet var, genom NRCF, medsökande på den VR-ansökan om lic-forskarskola som FONTD - den Nationella Forskarskolan för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik, http://www.isv.liu.se/fontd/ - skickade in i april och som beviljades medel av VR: Lärare kan välja att forskarutbilda sig fram till licentiat, inom ett undervisningsämne eller didaktik. Två licentiander antogs till Lunds universitet, varav en med inriktning fysikdidaktik.

Facebook

Vi har under 2011 på olika sätt arbetat för att nå ut genom Facebook, dels genom en "sida" för NRCF, dels genom flera specialiserade grupper: Vid årets slut var det 159 personer som "gillade" NRCFs sida och varje post når ca 100 personer. Totalt besöktes sidan av ca 240 personer/vecka.

Lekplatsfysik är med 254 medlemmar den största av våra grupper. Många medlemmar har rekryterats till gruppen genom förskolelyftskurser och även i samband med föreläsningar i olika sammanhang. Förskolefrågor diskuteras också i gruppen Nätverk för naturvetenskap i förskolan, som bildades i samband med förskolekonferensen i augusti. Denna grupp hade vid årets slut 164 medlemmar. Det nätverk mellan gymnasielärare och universitetsfysiker som byggdes upp i anslutning till Fysikbromötet i oktober har resulterat i en Facebook-grupp Nätverk och forum för fysik i gymnasiet,  med 56 medlemmar och många aktiva diskussioner. Den mer specialiserade gruppen Tivolifysik hade vid årets slut 69 medlemmar.

Artiklar under 2011

Fysikaktuellt

NRCF samverkar med Svenska Fysikersamfundet och presenterar i de flesta nummer av medlemstidningen Fysikaktuellt någon eller några artiklar om verksamheten

 • Nr 1: Ta med din smartphone i karusellen. Fysikaktuellt. s. 22-23 (AM Pendrill, J. Rohlén)
 • Nr 2: Kall fusion åter i hetluften, Fysikaktuellt.  s 24-25 (P Ekström)
 • Nr 3: En fysikbro mellan forskare och lärare, Fysikaktuellt s 20 (A-M Pendrill)
 • Nr 4: (Annons om Maxlab-dagar) s 18

LMNT-nytt 2011

Vi publicerar också artiklar i LMNT-nytt, medlemsmagasin för Riksförbundet för Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik.

 • Nr 1: IYPT - Turnering för unga fysiker, Problemlösning för gymnasister, lärare och forskare. LMNT-nytt 2011 (1) s. 10-11.
 • Nr 2: En Fysikbro för kontakter mellan forskare och skola. LMNT-nytt 2011 (2), s. 13-14 (A-M Pendrill och L Ouattara)

Physics Education, vol 46

 • Champagne flows at Reims event, s. 6-8 (AM Pendrill, G Planinsic, M Vollmer)
 • Acceleration and rotation in a pendulum ride, measured using an iPhone 4. Physics Education. 46 (6) s. 676 (AM Pendrill, J. Rohlén)