lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nationellt resurscentrum för fysik. Verksamhetsberättelse 2012

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier. NRCF har sina lokaler på Fysikum vid Lunds universitet och finansieras av Skolverket, med kompletterande stöd från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. 

Med några få byggstenar kan fysiker bygga upp en beskrivning av världen, från minsta elementarpartikel, till hela universum. Denna svindlande insikt vill vi dela med andra. Fysiken ger redskap som kan användas i många olika sammanhang för att betrakta världen, från vardagsfenomen till filosofi och framtidsfrågor, där fysiken måste samspela med andra discipliner i ömsesidigt utbyte. 

Runt om i landet finns engagerade lärare, som brinner för sitt uppdrag – för både elever och fysik. Läraren är den viktigaste faktorn för vad som händer i klassrummet! NRCF kan ge lärare skarpare verktyg i arbetet, men också uppmuntran, glädje och ökad synlighet. Vi gör det genom kurser och fortbildningsdagar och utveckling av material, men också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Många andra aktörer har också fått i uppdrag att stimulera intresset för matematik och naturvetenskap, lokalt, nationellt, internationellt och virtuellt. Genom att axla ett nationellt ansvar och verka för samarbete och samordning kan NRCF bidra till att ännu fler lärare får inspiration, resurser och fortbildning för sin fysikundervisning.

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs verksamhet.

Policy

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål

 • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
 • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
 • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,
 • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
 • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
 • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Styrelse

NRCFs styrelse utses av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Lunds universitet och består av forskare/lärare från Lunds universitet och LTH, lärarutbildare från HKr och MaH och lärare från förskola, grundskola och gymnasium. Mandadet för styrelsen som tillträdde i juli 2009 löpte ut 30 juni. Styrelsen har föreslagit en översyn av instruktionen för NRCF och att styrelsen eventuellt skulle ersättas av en ledningsgrupp. I väntan på detta tillfrågades därför styrelsens ledamöter om de ville kvarstå under resten av året. 

Styrelseledamöter 2012

 • Elisabeth Nilsson, Fysikum, LTH, ordförande (-juni 2012)
 • Johan Reimer, Kemi, lärarrepresentant från LU, ordförande (juli 2012-)
 • Stefan Kröll/Knut Deppert, Prefekt/Stf prefekt vid Fysikum,
 • Andreas Redfors, Högskolan i Kristianstad
 • Sverker Aasa, Högskolan i Malmö
 • Kerstin Johansson, Lärare, Malmö stad
 • Niclas Ekelund, Högstadielärare, Staffanstorp (-juni 2012)
 • Nicola Sarac, Rektor, Malmö Borgarskola
 • Ingrid Svensson (suppleant fram till juni 2012, ledamot från juli 2012)

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda och tre icke-protokollförda sammanträden, 19 januari, 13 mars, 24 maj,  19 september, 4 oktober och 28 november 2012. .

Personal

Medarbetarnas kompetens spänner över många olika områden inom fysik och didaktik, och vi har erfarenhet av under­visning på alla nivåer. Vi har goda kontakter med forskare och lärare på alla svenska univer­sitet med fysikutbildning, med lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet. Vi har också goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

Föreståndare under 2012 har varit Ann-Marie Pendrill, på 75% tjänst. På den andra delen av sin tjänst är hon professor i Fysik vid Göteborgs universitet. 

Lassana Ouattara är utbildad gymnasielärare med forskningsbakgrund inom nanovetenskap. Förutom att vara projektledare på NRCF (50%) undervisar han på fysikkurser vid UDIF.

Peter Ekström är universitetslektor vid LU/LTH. Han fortsätter efter sin pensionering på 20%, bl.a. med frågelådan.

Lena Hansson har en bakgrund som gymnasielärare och har disputerat i Fysikdidaktik vid HKr. Hon har varit föräldraledig under större delen av 2012, men arbetar sedan oktober 20% för NRCF.

Carina Fasth, universitetslektor och Per Beckman, grundskollärare fortsatte under våren arbetet med filmade experiment, och utveckling av workshops för lärarfortbidning. Båda slutade vid halvårsskiftet.

NRCF har dessutom administrativt stöd genom Kerstin Nilsson.

Förskola

Våra kontakter med förskollärare under 2012 har främst varit via Facebook-gruppen Nätverk för Naturvetenskap och Teknik i förskolan, https://www.facebook.com/groups/233973476644364/, som vid årets slut hade (254) medlemmar.

Den andra konferensen för detta nätverk arrangerades 11-12 oktober vid Högskolan i Kristianstad, med stöd från NRCF och Skolverket. Den samlade ca 40 deltagare (http://www.hkr.se/natverknafsk). Under konferensen presenterade och analyserade Lena exempel på frågor från barn och situationer med naturvetenskapligt innehåll som deltagare på våra förskolelyftskurser samlat in. Göteborgs universitet åtog sig preliminärt att arrangera 2013 års nätverkskonferens.

Tillsammans med övriga resurscentra inom naturvetenskap och teknik har vi bidragit till material för www-platsen Teknik&Natur, http://www.teknikochnatur.se/ med sökbara undervisningsresurser för lärare från förskola till skolår 6.

Grundskola

I samband med Göteborgs internationella vetenskapsfestival 2012 anordnades den första nationella konferensen för lärare i naturvetenskapliga ämnen från grundskola till gymnasium, NO2012, http://www.no2012.se/. NRCF  medverkade med ett antal workshops: Elektriska kretsar med trolldeg, experiment från konferensen NSTA (National science teacher association), Ljus, och Lekplatsfysik. Per, Carina, Lassana och Ann-Marie medverkade. Dessutom koordinarare NRCF ett program "Naturvetenskap för hela kroppen" på Lisebergs 3D-bio Maxxima". Förutom Ann-Marie medverkade Michael Axelsson, zoofysiolog på Göteborgs universitet, Stan Micklavzina, University of Oregon. Programmet avslutades med en 3D-resa i Universum, med Anders Ynnerman från Visualiseringscentrum, LiU.

NRCF har beviljats medel från Skolverket för en pilotomgång av ett projekt där vi erbjuder riktad fortbildning mot kommuner som granskats i Skolinspektionens granskningsrapporter av fysikämnet i skolår 7-9 och 4-6. Den 23 april genomfördes en workshop för 11 mellanstadielärare, med uppföljning 1 oktober. För 7-9 lärare har vi skickat ut en inbjudan till workshop 11-12 februari 2013, med frivillig uppföljning 15 april. Vi har också på NRCFs www-plats lagt upp förslag på ämnesövergripande läsårsplanering för skolår 7-9 och översatt delar av det stora materialet Benchmarks for science literacy (fysik, skolår 3-5).

Tekniska samfundet i Göteborg anordnar årligen en tekniktävling för skolår 5-6. Årets uppgift var att klassen gemensamt skulle föreslå och bygga en modell för en ny åkattraktion för Liseberg. Ann-Marie deltog i utformning av uppgiften och kriterier för bedömningen. Hon gav också en av de inledande föreläsningarna för lärare och var en del av juryn.

Vi har tillsammans med övriga naturvetenskapliga resurscentra inlett planering för NO-biennaler 2013, med stöd från Skolverket.

Bioresurscentrum har fått i uppdrag att koordinera en sökbar www-plats riktad mot F-6 lärare. NRCFs har medverkat i diskussioner om utformning och gått igenom och anpassat befintligt material i förhållande till kunskapsmålen och det centrala innehållet i den reviderade läroplanen, Lgr11. WWW-platsen Teknik&Natur presenterades i samband med Skolforum 2012 och var mycket uppskattad av lärare. WWW-platsen kommer att diskuteras vidare med Skolverket i mars 2013.

NRCF har beviljats medel från Skolverket för ett projekt Fysik för den digitala generationen tillsammans med Byskolan i Södra Sandby, och i samarbete med ett par Science Centers. Som en inledning på detta projekt har AMP besökt Byskolan och diskuterat vilka experiment av förslagen på Lekplatsfysik som lämpar sig för inledning i F-3.

Gymnasiet

Under 2011 fick vi stöd för att genomföra ett Fysikbromöte. Diskussionerna där har legat till grund för flera av aktiviteterna under 2012. Sent under 2012 fick vi positivt besked på ansökan om medel för anordnande av Fysikbromöte under 2013.

Vi sökte speciella medel i samarbete med Svenska Fysikersamfundets undervisningssektion, för att bygga upp ett lärarnätverk i anslutning till IYPT - International Young Physicist's Tournament. Nätverket har träffats tre gånger under året: I samband med uttagningen i februari, träningslägret i juni och slutligen i augusti, när uppgifterna inför 2013 års tävling hade publicerats.

I juni anordnades också Maxlab dagar där ett 20-tal svenska lärare deltog, Lassana deltog i koordineringen.

I samband med den internationella atomfysikkonferensen EGAS som genomfördes i Göteborg 9-13 juli, anordnades ett speciellt spår om fysikutbilding. Ett antal gymnasielärare fick stipendier för att kunna delta.

Naturvetenskapskonferensen för lärare, NO2012, som anordnades av Skolverket och resurscentra, i anslutning till Göteborgs interantionella vetenskapsfestival, riktade sig, till skillnad från våra NO-biennaler, också till gymnasielärare.

Det nordiska projektet Klimattoppmöte i Skolan hade i år inte några speciella medel, men när Teknologirådet fått medel för en uppdatering gjorde vi en snabbrevision av materialet från 2012 och en översättning av nytt materialet, efter önskemål från en lärare som deltagit tidigare.

I en artikel i Fysikaktuellt "Forskare + lärare = ?" har vi presenterat och jämfört ett antal olika konferenser under 2012 där lärare mött forskare.

Fysikdidaktik vid NRCF

Didaktik är en viktig del av lärares "Pedagogiska ämneskompetens" (Pedagogical Content Knowledge, PCK) och vi strävar efter att integrera didaktiska aspekter i de fortbildningar som genomförs och i det material som tas fram.

Under hösten arbetar NRCF med att utveckla ett stödmaterial för lärare (högstadiet respektive gymnasiet) kring samhällsfrågor med tydlig fysikrelevans. Detta stödmaterial kommer att innehålla exempel på intresseväckande och för eleverna relevanta ingångar till arbetsområden som tar sin utgångspunkt i sådana samhällsfrågor, liksom exempel på relevanta experiment och undersökningar som kan användas. Stödmaterialet kommer att publiceras på NRCF:s hemsida och troligen också i andra forum (t.ex. Fysikaktuellt, LMNT,…).

Vi har också länkat in materialet "Benchmarks for Science Literacy" från Projekt 2061 till sidorna med kursplaner/ämnesplaner för de olika stadierna och översatt delar av de föreslagna målen för år 3-5.

I de förskolelyftskurser som NRCF har tidigare genomfört fick deltagarna som avslutande uppgift under några dagar fått samla på frågor/situationer i förskolans vardag som de uppfattar har med naturvetenskap att göra. Ur detta kom ett ganska unikt material som visade sig vara väldigt intressant. Under höstterminen 2012 har ett analysarbete påbörjats som leds av Lena Hanssonoch som sker i samarbete med Lena Löfgren (Högskolan Kristianstad) och Ann-Marie Pendrill. Analysen fokuserar på vilket naturvetenskapligt innehåll som förekommer. Vi vill bidra till en förståelse av vilket innehåll vi kan förvänta oss om vi tar uppmaningen att utgå från barns intresse och frågor på allvar och vilken utmaning förskollärarna i och med detta ställs inför. I och med detta bidrar projektet med ett underlag inför kommande utbildningar och fortbildningar av förskollärare. Projektet presenterades på förskolenätverkskonferensen som också stöddes ekonomiskt av NRCF. Vi planerar också att publicera resultatet av projektet i en vetenskaplig tidskrift, liksom i forum som är mer tillgängliga för förskollärare.

Under året har vi medverkat med didaktiska bidrag till flera konferenser. I samband med den internationella atomfysikkonferensen EGAS 9-13 juli anordnades ett speciellt spår om fysikundervisning "Teaching Quantum Physics", med flera inbjudna forskare inom fysikdidaktik.

Deltagande och medverkan i andra arrangemang

Vid Matematik-biennalen i Umeå i januari deltog Ann-Marie och Per med varsin workshop.

Carina Fasth och Per Beckman deltog i årskonferensen för NSTA - National Science Teachers Association - som i år hölls i San Fransisco. Några experimentideer avspeglas på WWW-sidan och bland filmade experiment och låg också till grund för en workshop under konferensen NO2012 i Göteborg.

Edutainmentdag på Gröna Lund genomfördes 13 och 14 september, i samarbete med Vetenskapens Hus och Gröna Lund. På grund av det stora intresset dubblerades dagen. Totalt deltog 2400+1600 elever från gymnasium och högstadium, som experimenterade med stöd i arbetsblad från vår www-plats http://tivoli.fysik.org. Vi har också i år tagit fram arbetsblad för skolår 4-6. Ann-Marie medverkade i den förberedande lärardagen. Under 2012 fick vi också möjlighet att genomföra en pilotdag 21 september för 500 elever som studerade Fysik på Liseberg. Under 2012 har vi provat ett nytt upplägg där lärare schemaläggs under en del av tiden och bemannar någon av stationerna. Ann-Marie blev också inbjuden att vara med i en lanseringsvideo för Lisebergs nya berg- och dalbana, med arbetsnamn Helix.

Projektet Smil(E) - Skandinaviska Metoder för Interaktivt Lärande - bjöd in resurscentra från Skandinavien + Finland till två dagar i Varberg för att dela erfarenheter och ideer. Ann-Marie gav en gemensam presentation för de svenska resurscentra. Smil(E) stöds av EU - (Interreg för området KASK- Kattegatt, Skagerack) och mötet för resurscentra stöddes dessutom av Skolverket.

Skolforum. v44: På ett NT-torg ställde vi ut tillsammans med övriga resurscentra. Vi erbjöd också ett workshop-program i en sal intill. För att bemanna NRCFs monter tog vi hjälp av fysiker från Stockholms universitet och Carl-Olof Fägerlind, gymnasielärare i Lidingö.

Internationella kontakter

 • World conference on Physics Education: I samband med denna konferens anordnade IoP - Institute of Physics - en session om nätverk för fysiklärare. Lassana deltog.
 • EGAS44 - European Group of Atomic Systems - anordnade i Göteborg. Ann-Marie koordinerade ett programspår om "Teaching Quantum Physics", ca 25 gymnasielärare deltog i konferensen.
 • Norsk fysikklærerforening anordnade Landskonferens i Gol, 7-10 augusti. Ann-Marie deltog.
 • Smil(E), 2-3 oktober i Varberg - möte med svenska skolledare och resurscentra från Norge, Danmark och Finland.
 • Edupark: En liten nätverkskonferens om användningen av berg- och dalbanor i undervisningen, presenterad i Physics Education, Jan 2013. Ann-Marie deltog i organisationen och var också inbjuden talare på Italienska fysiklärarförbundets årskonferens i Neapel i oktober.
 • Den 16 november anordnade Danmarks fysik och kemilärarförening sin årliga inspirationsdag för högstadie- och gymnasielärare, som samlade ca 200 deltagare. Ann-Marie deltog som observatör
 • Bohr 2013: Under 2013 är det 100 år sedan Bohr utvecklade sin atommodell. Detta firas på olika sätt och vi har träffat och diskuterat möjliga aktiviteter. Ann-Marie har författat ett av kapitlen i det häfte som tagits fram av Niels Bohr institutet för att fira året. Vi fick också möjlighet att bjuda in 10 svenskar till Kick-Off möte i Köpenhamn 28 januari. Lassana och Ann-Marie deltog från NRCF.

Annat

Frågelådan har alltid öppet. Varje vecka publiceras också en "veckans fråga" på fysik.org. Dessutom görs en av frågorna om till en artikel till nästan varje nummer av Fysikaktuellt.

Filmade experiment: http://www2.fysik.org/experiment_och_annat/filmade_experiment/, finns också inlänkade direkt från förstasidan på fysik.org. Under året har två filmer tillkommit. Förra årets julfysik, ellära med trolldeg fick i mars en uppföljare, ellära med trolldeg del 2. Inför sommaren kom en film om acceleration med burkar och vatten.

Lunds universitet var, genom NRCF, medsökande på den 2011 VR-ansökan om lic-forskarskola som FONTD - den Nationella Forskarskolan för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik, http://www.isv.liu.se/fontd/. En licentiand, Simon Holmström, antogs till Lunds universitet, varav en med inriktning fysikdidaktik. Ann-Marie har inför 2013 beviljats medel för att delfinansiera en professur i Hedda Anderssons namn, vilket möjliggör 25% didaktisk forskning under 2013-2014.

NRCF på Facebook

Vi har under 2012 fortsatt arbetet för att nå ut till olika grupper genom Facebook. I början av året ändrade Facebook formatet för sidor och ökade möjlighet att namnge den. NRCFs sida har nu namnet, https://www.facebook.com/fysik. Vid  slutet av november var det 259 personer som "gillade" NRCFs sida och varje post når 120-180 personer. Totalt besöktes sidan under 2012 av 230-300 sidor per vecka. Förutom facebook-sidan har NRCF ocskå några specialiserade grupper. 

 • Lekplatsfysik är med 401 (254) medlemmar den största av våra grupper. (Siffror inom parentes anger antal vid slutet av 2011.) Många medlemmar har rekryterats till gruppen genom förskolelyftskurser och även i samband med föreläsningar i olika sammanhang.
 • Förskolefrågor diskuteras också i gruppen Nätverk för naturvetenskap i förskolan, som bildades i samband med förskolekonferensen i augusti. Denna grupp hade vid årets slut 254 (164) medlemmar.
 • Det nätverk mellan gymnasielärare och universitetsfysiker som byggdes upp i anslutning till Fysikbromötet i oktober 2011 har resulterat i en Facebook-grupp Nätverk och forum för fysik i gymnasiet, som nu vuxit till 134 (56) medlemmar och många aktiva diskussioner.
 • Den mer specialiserade gruppen Tivolifysik hade vid årets slut 130 (69) medlemmar.

Gymnasiefysikgruppen har varit mest aktiv. Sedan starten har ca 20 trådar startats varje månad och närmare hälften av dem har initieras av någon annan än NRCF. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av olika typer av inlägg på gymnasiefysiksidan under dess första 14 månader.

Artiklar under 2012

Se också listan över artiklar från NRCF.

Fysikaktuellt

 • Ann-Marie Pendrill, "Lärare + forskare = ? ", Fysikaktuellt 2012 (3) (2012): s19.
 • Ann-Marie Pendrill, "Med ballong till rymden", Fysikaktuellt (2) (2012): s22.
 • Ann-Marie Pendrill: Med Galileo på lekplatsen, Fysikaktuellt (1) (2012): s17.

LMNT-nytt

 • Ann-Marie Pendrill, "Med ballong till rymden", LMNT-nytt Riksföreningen för lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik (1) (2012)

Physics Education

 • Ann-Marie Pendrill, Magnus Karlsteen och Henrik Rödjegård, "Stopping a roller coaster train", Physics Education 47 (6) (2012): 728-735.
 • Ann-Marie Pendrill, "Videoconference brings Durban closer to the classroom", Physics Education 47 (2) (2012): 141-142.
 • Ann-Marie Pendrill, "Kittinger and Baumgartner: on a mission to the edge of space", Physics Education 47 (3) (2012): 260.
 • "Ann-Marie Pendrill interview", Physics Education (2012)
 • Ann-Marie Pendrill, "Challenging our intuition in spectacular fashion - the fascinating world of quantum physics awaits", Physics Education 47 (3) (2012): 253.

Nämnaren

 • Ann-Marie Pendrill, "Gunga med Galileo - matematik för hela kroppen", Nämnaren 182 (2) (2012): 40. 

Konferensbidrag

 • Ouattara (2012), Poster presentation, World conference Physics Education
 • Hansson, Löfgren & Pendrill (2012). Förskollärare lyssnar efter barns frågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Förskolenätverkskonferensen, Kristianstad, 11-12 oktober
 • Pendrill (2012) Fysik för hela kroppen, Förskolenätverkskonferensen, Kristianstad, 11-12 oktober
 • Pendrill (2012) Fysik för hela kroppen, Norska fysiklärarföreningen, GOL
 • Pendrill (2012) Carousels, worksheets and educational contexts, Amusement parks: A resource for science education, 6-7 september, Mirabilandia Park, Ravenna, Italy
 • Pendrill (2012) Amusement parks as a resource for science education, Invited talk, 51 kongressen för AIF (Italienska fysiklärarförbundet)
 • Pendrill, Kozma, Theve, Åminneborg and Lotsander: Teacher roles during amusement park visits, FND konferens 13-14 november
 • Pendrill, Drama as part of Quantum Physics Teaching, EGAS44 9-13 Juli, Göteborg