lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Verksamhetsberättelse, 2013

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har till uppgift att ge lärare möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier. NRCF har sina lokaler på Fysikum vid Lunds universitet och finansieras av Skolverket, med kompletterande stöd från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. 

Med några få byggstenar kan fysiker bygga upp en beskrivning av världen, från minsta elementarpartikel, till hela universum. Denna svindlande insikt vill vi dela med andra. Fysiken ger redskap som kan användas i många olika sammanhang för att betrakta världen, från vardagsfenomen till filosofi och framtidsfrågor, där fysiken måste samspela med andra discipliner i ömsesidigt utbyte. 

Runt om i landet finns engagerade lärare, som brinner för sitt uppdrag – för både elever och fysik. Läraren är den viktigaste faktorn för vad som händer i klassrummet! NRCF kan ge lärare skarpare verktyg i arbetet, men också uppmuntran, glädje och ökad synlighet. Vi gör det genom kurser och fortbildningsdagar och utveckling av material, men också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Många andra aktörer har också fått i uppdrag att stimulera intresset för matematik och naturvetenskap, lokalt, nationellt, internationellt och virtuellt. Genom att axla ett nationellt ansvar och verka för samarbete och samordning kan NRCF bidra till att ännu fler lärare får inspiration, resurser och fortbildning för sin fysikundervisning.

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs verksamhet.

Policy

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål

 • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
 • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
 • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,
 • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
 • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
 • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Styrelse

NRCFs styrelse utses av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Lunds universitet och består av forskare/lärare från Lunds universitet och LTH, lärarutbildare från HKr och MaH och lärare från förskola, grundskola och gymnasium. Mandadet för styrelsen som tillträdde i juli 2009 löpte ut 30 juni 2012.  I väntan på beslut om fortsatt eller avslutad finansiering efter 1 juli 2014 tillfrågades styrelsens ledamöter om de är beredda att förlänga sina mandat ville kvarstå under resten av året.

Styrelseledamöter 2013

 • Johan Reimer, Kemi, lärarrepresentant från LU, ordförande
 • Knut Deppert, Prefekt,  Fysikum,
 • Andreas Redfors, Högskolan i Kristianstad
 • Sverker Aasa, Högskolan i Malmö
 • Nicola Sarac, Rektor, Malmö Borgarskola
 • Sabina Gazic, Sundsgymnasiet, Vellinge
 • Klas Nilsson, Polhemsskolan, Lund
 • Ingrid Svensson, LTH

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden, 27 februari, 28 maj, 4 oktober och 4 december 2013.

Personal

Medarbetarnas kompetens spänner över många olika områden inom fysik och didaktik, och vi har erfarenhet av under­visning på alla nivåer. Vi har goda kontakter med forskare och lärare på alla svenska univer­sitet med fysikutbildning, med lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet. Vi har också goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

Föreståndare under 2013 har varit Ann-Marie Pendrill, på 75% tjänst. På den andra delen av sin tjänst är hon professor i Fysik vid Göteborgs universitet. 

Lassana Ouattara är utbildad gymnasielärare med forskningsbakgrund inom nanovetenskap. Förutom att vara projektledare på NRCF (50%) undervisar han på fysikkurser vid UDIF.

Peter Ekström är universitetslektor vid LU/LTH. Han fortsätter efter sin pensionering på 20%, bl.a. med frågelådan.

Lena Hansson har en bakgrund som gymnasielärare och har disputerat i Fysikdidaktik vid HKr. Hon är delvis föräldraledig och har under 2013 arbetat ca 20% för NRCF.

Vi har också under året haft samarbetsprojekt med Byskolan i Södra Sandby och med Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.

NRCF har dessutom administrativt stöd genom Kerstin Nilsson.

Förskola

Våra kontakter med förskollärare under 2013 har främst varit via Facebook-gruppen Nätverk för Naturvetenskap och Teknik i förskolan, https://www.facebook.com/groups/NT.forskola/ som under året vuxit från 254 till 804 medlemmar.

Den tredje konferensen för detta nätverk arrangerades 24 oktober vid Göteborgs unviversitet, med stöd från Skolverket. http://www.ipkl.gu.se/samverkan/konferenser/natverkstraff/. Luleå tekniska universitet åtog sig preliminärt att arrangera 2014 års nätverkskonferens.

Den påbörjade www-platsen Teknik&Natur, http://www.teknikochnatur.se/, med sökbara undervisningsresurser för lärare från förskola till skolår 6, har legat i träda och Skolverket har meddelat att man inte kommer att ge något riktat stöd till denna www-plats i framtiden.

AMP har utvecklat en del av lekplatsfysik-materialet så att det skall kunna användas av andra aktörer vid fortbildning av förskollärare, bl.a. med en sida med förklaring av olika begrepp och länk till en presentation. Materialet har bl.a. använts framgångsrikt av Kreativum science center, i deras fortbildningsinsatser under året.

Grundskola

2013 var det åter dags för NO-biennaler, även om besked om stöd från Skolverket kom först i början av december 2012. Koordineringen av de olika NO-biennalerna fördelades på de tre naturvetenskapliga resucentra: NRCF ansvarade, tillsammans med Linnéuniversitetet, för NO-biennal i Växjö som samlade 177 deltagare, KRC samarbetade med Umeå universitet om NO-biennal i Umeå med 196 deltagare, och Bioresurscentrum samarbetade med Karlstads universitet och samlade 262 registerade lärare. Ulf Ellervik och Anders Ynnerman var två mycket uppskattade plenarföreläsare i Växjö.

Under 2013 påbörjade vi också en behörighetsgivande 1-45 hp halvfarts kurs inom lärarlyftet II, där 15 deltagare startade vt13 och fylldes på med ytterligare deltagare under hösten. Kursen fortsätter under 2014. Tyvärr har flera av deltagarna inte fått nedsättning i tjänst, och funnit det svårt att kombinera halvfartsstudier med en krävande lärarroll i skolan. Lassana Ouattara har haft huvudansvar för kursen och Lena Hansson har svarat för didaktiken. Dessutom har Leif Karlsson från MAH medverkat i två av delkurserna.

I februari genomförde vi en fortbildningsdag om Samhällsfrågor i naturvetenskaplig undervisning, med ett 20-tal deltagare.

Den uppskattade, sökbara www-platsen Teknik&Natur riktad mot F-6 lärare som påbörjades 2012 har inte vidareutvecklats  under 2013, efter meddelande att Skolverket inte kommer att ge riktat stöd till underhåll och vidare uppbyggnad, och med osäkerhet om resurscentras framtid.

Som en del av ett Skolverksstött projekt om Fysik för hela kroppen i gungor och karuseller, har NRCF genomfört ett projekt tillsammans med Ulrika Ryan och Patrik Mars vid Byskolan i Södra Sandby. Hittills har arbetet omfattat lutande plan, fritt fall och gungor. En artikel med video-abstract om "Motion on an inclined plane and the nature of science", accepterades för publikation i Physics Education, http://iopscience.iop.org/0031-9120/49/2/180/ och ytterligare manuskript är under utarbetande.

 

Gymnasium

Under 2011 fick vi stöd för att genomföra ett första Fysikbromöte. Diskussionerna där har legat till grund för flera av de fortsatta aktiviteterna. Sent under 2012 fick vi positivt besked på ansökan om medel för anordnande av Fysikbromöte under 2013, som genomfördes i anslutning till de Nordiska fysikersamfundens gemensamma fysikdagar, NPD2013, där AMP var programansvarig och även koordinerade spåret för Undervisning. Inbjuden talare från undervisningssektionerna var Paul Doherty från Exploratoriet i San Fransisco, som deltog under hela konferensen och interagerade med deltagare. Rapport Fysikbromötet har presenterats separat.

Under 2013 var Fysikum vid LU värd för uttagningen till IYPT - International Young Physicist's Tournament, med tävlande ända från Luleå.

I juni 2013 deltog Lassana och Ann-Marie i lärarkurs på CERN för att diskutera koordinering av framtida deltagande av svenska lärare. Mattias Andersson, St Petri skola, följde sedan med på en lärarkurs i v44 för att kunna arbeta vidare med stöd till lärare i anslutning till framtida lärarkurser på CERN.

Aktiviteter i samband med Bohr-året presenteras under egen rubrik.

Fysikdidaktik vid NRCF

Didaktik är en viktig del av lärares "Pedagogiska ämneskompetens" (Pedagogical Content Knowledge, PCK) och vi strävar efter att integrera didaktiska aspekter i de fortbildningar som genomförs och i det material som tas fram.

Med tanke på regeringens uttryckta önskan om ändrad inriktning mot "Ämnesdidaktiskt centrum" har vi under året fokuserat mer arbete på didaktik, bl.a. i form av ett samarbetsprojekt med byskolan i Södra Sandby, som lett till en accepterad artikel och flera manuskript på gång. Ann-Marie är under 2013-2014 delfinansierad som gästprofessor i Hedda Anderssons namn, vilket möjliggör ca 25% didaktisk forskning.

I de förskolelyftskurser som NRCF  tidigare har genomfört fick deltagarna som avslutande uppgift under några dagar fått samla på frågor/situationer i förskolans vardag som de uppfattar har med naturvetenskap att göra. Ur detta kom ett ganska unikt material som visade sig vara väldigt intressant. Under höstterminen 2012  påbörjades ett analysarbete som leds av Lena Hansson och som sker i samarbete med Lena Löfgren (Högskolan Kristianstad) och Ann-Marie Pendrill. Analysen fokuserar på vilket naturvetenskapligt innehåll som förekommer. Vi vill bidra till en förståelse av vilket innehåll vi kan förvänta oss om vi tar uppmaningen att utgå från barns intresse och frågor på allvar och vilken utmaning förskollärarna i och med detta ställs inför. Projektet har lett till en artikel som skickats in till Nordina och kommer också att presenteras i forum som är mer tillgängliga för förskollärare.. I och med detta bidrar projektet med ett underlag inför kommande utbildningar och fortbildningar av förskollärare. 

Under året har vi medverkat med didaktiska bidrag till flera konferenser. I samband med de Nordiska fysikdagarna i Lund i juni 2013 presenterades flera bidrag, både muntligt och som posters. NRCF koordinerade också ett konferensspår om fysikundervisning. AMP deltog i ICPE-MPTL (International Conference on Physics Education) i Prag i juli och var också ordförande för en av sessionerna. Vid den europeiska science center konferensen ECSITE var AMP inbjuden att vara en del av en session om "Bilden av forskare".

AMP har utsetts till Regional redaktör, Skandinavien, för Physics Education.

Lunds universitet var, genom NRCF, medsökande på den 2011 VR-ansökan om lic-forskarskola som FONTD - den Nationella Forskarskolan för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik, http://www.isv.liu.se/fontd/. Under 2013 beviljades medel för en ny licentiatforskarskola "Vetenskapssamhället i skolan, skolan i vetenskapssamhället", i ett samarbete mellan LU, HKr, MAH och HH.

 

Fysik i nöjesparker

Edutainmentdag på Gröna Lund genomfördes 12 september, i samarbete med Vetenskapens Hus och Gröna Lund. Närmare 3000 elever experimenterade med stöd i arbetsblad från vår www-plats http://tivoli.fysik.org. I anslutning till Edutainmentdagen anordnades en liten arbetskonferens, 12-14 septemer, med deltagare från Italien, Danmark och Finland, utöver svenska fysiker och lärare. Inför Edutainmentdagen anordnades också förberedelsedag för lärare.

Fysikdagar på Liseberg anordnades 22 maj med ca 600 elever och 40 lärare. Nära vårterminsavslutning beslöts också en andra fysikdag 6 september, som samlade 250 elever och 20 lärare. Dessutom anordnades en liten lärarworkshop 28 november för vidareutveckling av material, i anslutning dels till 2013 års nya barnattraktioner, dels till 2014 års nya berg- och dalbana, Helix.

Bohrs atommodell 100 år

År 1913 presenterade Bohr sin kända atommodel. Niels Bohr var en flitig gäst på Lunds universitet. Bilden ovan är en del av en målning på Fysikum, som Niels Bohr måste ha sett under sina besök. Bohr-året firades på många olika sätt och NRCF medverkade i några punkter, som också presenterades under fliken http://www2.fysik.org/bohr/, på NRCFs webbplats.

Den 28 januari var det kick-off på Niels-Bohr-institutet (NBI) och NRCF fick möjlighet att bjuda in totalt 10 svenska deltagare. AMP medverkade i det häfte för högstadium och gymnasium som togs fram av Niels Bohr institutet, och som bl.a. presenterades (26 april) på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, av AMP tillsammans med Anders Barany och Erland Andersen. Bohr- jubileet 2013 uppmärksammades också under NO-biennalerna och de Nordiska fysikdagarna.

Bilden till höger av Wolfgang Pauli och Niels Bohr, som studerar tippetoppens överraskande egenskaper, finns i Fysikums bilddatabas, som också innehåller många fler bilder av Niels Bohr i Lund 31 maj 1951. Bilden är tagen av Erik Gustafson i samband invigningen av Fysicum i Lund. I anslutning till Bohr-jubileet lät vi tillverka nya tippetoppar med texten fysik.org och Bohr 2013. Vi fick också möjlighet att göra en översättning och kortversion av en dansk sidan  om tippetoppen.

I december utsågs NBI till EPS historisk plats. AMP och Ragnar Hellborg representerade Sverige.

Fysikaktuellt 2013, nr2, s 3: Niels Bohr och bilden av atomer och fysik.

Framtiden för Nationella Resurscentra

År 2013 präglades av osäkerhet om framtiden.

I december 2012 blev föreståndarna för NRCF och Bioresurscentrum inbjudna till Utbildningsdepartementet och blev informerades om planer på att inrätta ett gemensam Ämnesdidaktiskt centrum för naturvetenskap och teknik, och att intresseanmälningar skulle inlämnas från lärosätena under februari. Den 12 februari skickades en intresseanmälan in av prorektor, med Bo-Anders Jönsson och Ann-Marie Pendrill som kontaktpersoner. Bl.a. lyfte anmälan fram fram ett starkt regionalt samarbete och de stora forskningsanläggningarna i Lund. Anmälan föreslog att en samordning mellan de olika centra borde ske som ett Metacentrum. Ingen återkoppling gavs på de intresseanmälningar som skickades in i februari.

Den 27 juni skickade Skolverket en inbjudan till berörda lärosäten att anmäla intresse senast 11 september. NRCFs föreståndare inbjöds att skriva en debattartikel i VRs e-tidning Curie: http://www.tidningencurie.se/22/debatt/debatter/2013-10-14-nationella-resurscentra-for-natur-och-teknik-hotas---av-en-satsning-pa-natur-och-teknik.html och att ge kommentarer inför en artikel i Origo: http://www.lararnasnyheter.se/origo/2013/10/10/oro-nar-fyra-resurscentrum-ska-bli,

Osäkerheten om framtiden har också påverkat NRCFs möjligheter att erhålla och påbörja andra uppdrag. Ett exempel är utveckling av stödmaterial till Skolverkets och KVAs gemensamma inspirationsdagar. Redan vid starten 2010 föreslog NRCF utveckling av sådant material skulle utvecklas. Först i juni 2013 fick vi - liksom Bioresurs och KRC - inbjudan att ta fram stödmaterial till höstens inspirationsdagar. Denna inbjudan var underfinansierad och detaljreglerad med villkor som alla resurscentra fann omöjliga att acceptera. Skolverket valde då att i stället göra en upphandling uppdrag med helt andra villkor riktad till andra aktörer.

I väntan på besked om framtiden har NRCF valt att bygga vidare på det fördjupade regionala samarbete som låg bakom LUs ansökan om Ämnesdidaktiskt centrum. Denna inriktning ligger till grund för utformningen av den konferens som planeras på Ven 31 mars - 1 april, i anslutning till firandet av att NRCF fyller 20 år 2014.

Protester mot nedläggning

Flera aktörer har protesterat mot nedläggningen av Nationella resurscentra. Ca 1500 personer hade vid årets slut skrivit under petitionen "Bevara nationella resurscentra ...". 12 Dekaner skrev ett upprop som publicerades i Lärarnas tidning  http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/11/28/regeringsforslag-drabbar-larare-elever och resulterade i en artiklar i Lärarnas tidning: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/11/28/stodet-larare-kommer-raseras och i Skolvärlden: http://www.skolvarlden.se/artiklar/regeringen-vill-stanga-resurscentrum.

Inget besked hade erhållits vid årets slut.

(Först den 10 mars 2014 fick vi, genom en nyhetsartikel i Lärarnas nyheter, det glädjande beskedet att "Centrum för NO-lärare blir kvar", http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/10/centrum-no-larare-blir-kvar. Den 12 mars kom protokoll från registrator om regeringsbeslut 27 februari att medel beviljats för verksamhet under resten av 2014.)

Facebook

Vi har under 2013 fortsatt arbetet för att nå ut till olika grupper genom Facebook. Många av grupperna fyller funktion som "utvidgade kollegier" där lärare ber om hjälp med lektionsuppslag och olika frågor, och snabbt får många svar och exempel.

Vid slutet av 2013 gillades NRCFs sida https://www.facebook.com/fysik av 400 personer och posterna når 100-350 personer. Totalt besöktes sidan under 2012 av 230-300 sidor per vecka. Förutom facebook-sidan har NRCF ocskå några specialiserade grupper. 

 • Lekplatsfysik är med 868 medlemmar den största av våra grupper. Många medlemmar har rekryterats till gruppen genom förskolelyftskurser och även i samband med föreläsningar i olika sammanhang.
 • Förskolefrågor diskuteras också i gruppen Nätverk för naturvetenskap i förskolan, som bildades i samband med förskolekonferensen i augusti. Denna grupp hade vid årets slut 804 medlemmar.
 • Det nätverk mellan gymnasielärare och universitetsfysiker som byggdes upp i anslutning till Fysikbromötet i oktober 2011 har resulterat i en Facebook-grupp Nätverk och forum för fysik i gymnasiet, som nu vuxit till 165 medlemmar och många aktiva diskussioner.
 • Den mer specialiserade gruppen Tivolifysik hade vid årets slut 182 medlemmar.

Utvecklingen av medlemmar i grupperna visas i diagrammet till höger. Utöver våra egna grupper är vi också aktiva i grupperna Matematikundervisning och NO i grundskolan. 

Frågelådan

Frågelådan har alltid öppet. Varje vecka publiceras också en "veckans fråga" på fysik.org. Dessutom görs då och då en av frågorna om till en artikel i  Fysikaktuellt. I frågelådan finns över 6500 frågor/svar som är sökbara på flera olika sätt t.ex. fri google-sökning och med nyckelord. De flesta frågorna ställs av elever och lärare, men även frågor av allmänt intresse från allmänheten besvaras. Eftersom fysik ofta är relevant även för annan naturvetenskap finns det även svar på frågor inom astronomi, geologi, biologi, fysiologi, meteorologi och miljöpåverkan. Dessa svar är då begränsade till fysikaliska effekter vilka ibland missförstås av forskare i andra naturvetenskapliga ämnen. Några exempel på veckans frå

 • Varför behövs ett motstånd i serie med en lysdiod?
 • Varför är klorofyllet inte svart?
 • Frågor om jordens kärna
 • Varför ligger månskäran ner på sydliga breddgrader?

Artiklar från NRCF

 • Jönsson, P. ; Spikol, D. ; Svingby, G. et al. (2013). Nationell implementeringsplan för IKT i matematikundervisningen. Datorn i utbildningen. 2013 (4) s. 30. 
 • Pendrill, A-M. (2013). Kvantfysik i vardagen, i Atommodellen 100 år, s. 22-24.
 • Pendrill, A-M. ; Roos, I. (2013). Lekplatsens påtagliga rörelsemängdsmoment. Fysikaktuellt. . 22-23.
 • Pendrill, A-M. (2013). Niels Bohr och bilden av atomer och fysik. Fysikaktuellt. 2013 (2) s. 3. 
 • Pendrill, A-M. ; Williams, G. (2013). Researchers and educators meet at Lund University. Physics Education. 48 (5) s. 548-549. 
 • Pendrill, A-M. (2013). Späckat program på Nordiska fysikdagar. Fysikaktuellt. 2013 (2) s. 4-5.
 • Pendrill, A-M. (2013). Student Investigations of Forces in a Roller Coaster Loop.. European journal of physics. 34 (6) s. 1379-1389.
 • Pendrill, A-M. ; Ekström, P. ; Hansson, L. et al. (2014). Motion on an inclined plane and the nature of science. Physics Education. Accepted

Intervjuer

 • Björkman, K.; (2013). Hon får snurr på fysiken. Origo, Lärarförbundet. 
 • Lindell, O. S.; (2013). De kan verkligen känna krafterna. Magasinet Filter.  44-45

Konferensbidrag från NRCF

Nordiska fysikdagarna, Lund, 12-14 juni 2013

 • Students' and teachers' questions during 13 years of "ask-a-physicist", Peter Ekström, Lena Hansson och Ann-Marie Pendrill
 • Examples of socio-scientific issues (SSI) in physics education - a development project at NRCF, Lena Hansson och Ann-Marie Pendrill

Posterpresentationer, NPD2013

 • Bringing Niels Bohr into the classroom, Ann-Marie Pendrill
 • Teachers views on the role of experiments in upper secondary physics education, Simon Holmström, Ann-Marie Pendrill, Nina Reistad och Johan Zetterberg
 • Amusement parks as physics laboratories, Ann-Marie Pendrill

International Conference on Physics Education, Prag, 5-9 augusti

 • Teacher's roles during amusement park visits - insights from observations, interviews and questionnaires Ann-Marie Pendrill, Cecilia Kozma och Andreas Theve
 • Teachers views on the role of experiments in upper secondary physics education, Simon Holmström, Ann-Marie Pendrill, Nina Reistad och Johan Zetterberg

Nationell nätverksträff för naturvetenskap i förskolan, Göteborg, 24 oktober

 • Fysik för förskolan. Ann-Marie Pendrill, Lisbeth Börjesson m.fl.

Separata rapporter om Skolverksstödda projekt