lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Verksamhetsberättelse, NRCF, 2014

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) grundades 1994 och firade alltså 20-årsjubileum 2014. Året inleddes i stor osäkerhet: Det ursprungliga regleringsbrevet för 2014 för Lunds universitet, inkluderade endast anslag till NRCF för halva året.  Beslutet ändrades dock 2014-02-27 och NRCF tilldelas för 1 332 kkr från utbildningsdepartementet, (till detta kommer 500 kkr genom Skolverket). Regleringsbrevet för Lunds universitet har dock för 2014 fått ett tillägg avseende NRCF: Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2014. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (2014/1602/S m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna. Under 2014 har det nationella ämnesdidaktiska centret vid Linköpings universitet bjudit in till två träffar med berörda resurscentra.

Resurscentrum har dessutom stöd från Lunds universitet, genom Rektor, Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola.  Utöver basanslaget har NRCF under 2014 haft följande uppdrag från Skolverket: Lärarlyftet II, granskning av stödmaterial för gymnasiet samt planeringsanslag för anordnande av NO-biennal 2015. NRCF har också medverkat med workshops och material för vuxenutbildningen i ett projekt, VuxNwebben, som koordinerats av Bioresurs.

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, arbetar för att ge lärare möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier.   Vi strävar efter samarbete och samordning, regionalt, nationellt och internationellt, för att bidra till att ännu fler lärare får inspiration, resurser och fortbildning för sin fysikundervisning.   Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs verksamhet.

Policy

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål

 • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
 • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
 • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,
 • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
 • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
 • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Under året har diskussioner förts med övriga nationella resurscentra inom NT-området om möjligheten att få en gemensam uppdragsformulering av utbildningsdepartementet.

Styrelse

NRCFs styrelse utses av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Lunds universitet och består av forskare/lärare från Lunds universitet och LTH, lärarutbildare från HKr och MaH och lärare från förskola, grundskola och gymnasium. Mandadet för styrelsen som tillträdde i juli 2009 löpte ut 30 juni 2012. Mandatet för ledamöterna har förlängts i omgångar, fram till slutet av 2014.

Styrelseledamöter 2014

 • Johan Reimer, Kemi, lärarrepresentant från LU, ordförande
 • Knut Deppert, Prefekt,  Fysikum
 • Ann-Marie Pendrill, föreståndare
 • Andreas Redfors, Högskolan i Kristianstad
 • Sverker Aasa, Högskolan i Malmö
 • Nicola Sarac, Rektor, Malmö Borgarskola
 • Sabina Gazic, Sundsgymnasiet, Vellinge
 • Klas Nilsson, Polhemsskolan, Lund
 • Ingrid Svensson, LTH

Till styrelsen har också adjungerats Bo-Anders Jönsson från Naturvetenskapliga fakulteten. Kerstin Nilsson som ansvarar för NRCFs ekonomi  är också närvarande vid sammanträdena.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden: 3 februari, 12 maj, 3 oktober och 1 december 2014.

Förskola

Våra kontakter med förskollärare under 2014 har främst varit via Facebook-gruppen Nätverk för Naturvetenskap och Teknik i förskolan, https://www.facebook.com/groups/NT.forskola/ som under året vuxit från 804 till 4000 medlemmar. 

Den fjärde konferensen för detta nätverk arrangerades 15-16 oktober vid Luleå tekniska universitet. Från NRCF medverkade Lena Hansson. Högskolan i Borås har åtagit sig att arrangera 2015 års nätverkskonferens. Inför denna konferens har i samarbete med Svenska Fysikersamfundet utlysts en tävling om ljusaktiviteter för förskolan.

I en tidigare förskolelyftskurs fick deltagarna i uppgift att under en tid samla frågor och situationer från förskolans vardag som skulle kunna utgöra underlag för diskussioner med naturvetenskapligt innehåll. Detta material har analyserats och diskuterats i en artikel, Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? av Lena Hansson, Lena Löfgren och Ann-Marie Pendrill och även presenterats på förskolekonferensen i Luleå och på den Nordiska konferensen om naturvetenskaplig undervisning, NFSUN - Nordic Research Symposium on Science Education: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments, i Helsingfors, 4-6 juni.

Den påbörjade www-platsen Teknik&Natur, http://www.teknikochnatur.se/, med sökbara undervisningsresurser för lärare från förskola till skolår 6, ligger fortfarande i träda efter att Skolverkets meddelande att man inte kommer att ge något riktat stöd till denna www-plats i framtiden.

Grundskola

Våra första lärarlyft-II-lärare (1-45 hp, 16-45 hp och 31-45 kurser) är klara och har blivit behöriga fysiklärare. De första av dem började läsa hos oss VT13 och vi är stolta över att kunna bidra till att utbilda behöriga fysiklärare för åk 7-9 med tanke på den stora bristen på lärare inom denna kategori. De flesta av lärarlyftlärarna har fullföljt sin utbildning. Vi måste dock påpeka att det har varit väldigt tufft för kursdeltagarna: flera av dem inte fått nedsättning i tjänst, trots att studierna är på halvfart. Vi har pågående lärarlyftkurser med nya antagningar varje termin på uppdrag av Skolverket. Lärarlyftssatsningen väntas sluta HT16 då våra sista kurser kommer att ges om inte regeringen beslutar om en fortsättning. Under vårterminen erbjöds en 15 hp kurs om väder och klimat, inklusive projektarbete. Kursen som gavs i samarbete med institutionen för geovetenskap. Under hösten 2014 lästes kurserna Mekanik 7.5 hp och Elektromagnetism 7.5 hp med Lassana Ouattara resp Per-Olof Zetterberg som huvudansvariga. För didaktiken i kurserna ansvarar Lena Hansson och Lotta Leden, HKr. En artikel med några studenters projektarbete om samhällsfrågor i NO-undervisningen har publicerats i LMNT-nytt.

Den uppskattade, sökbara www-platsen Teknik&Natur riktad mot F-6 lärare finns kvar men vidareutvecklas inte.

Projektet Fysik för hela kroppen i gungor och karuseller, i samarbete med Ulrika Ryan och Patrik Mars vid Byskolan i Södra Sandby fortsatte under vårterminen. En av artiklarna från detta samarbete: The equivalence principle comes to school—falling objects and other middle school investigations i Physics Education 49, s425, utsågs till en av Highlights 2014 av Physics Education. Den tidigare artikeln "Motion on an inclined plane and the nature of science", Physics Education, 49, s 180 har omarbetats till en förkortad version, "Friktion - experiment med klossar och rutschbanor - enkel modell eller komplicerad verklighet? 11-åringar planerar, undersöker och diskuterar LMNT-nytt 2014:2, s 1-6.

2015 är det åter dags för NO-biennaler, och under hösten beviljade Skolverket 400 kkr till NRCF för planering och förberedelser för en av NO-biennalerna, i samarbete med Linneuniversitetet i Växjö. Medlen redovisades i december 2014, tillsammans med ett biennalprogram. 

Gymnasium

Fysikum vid LU var värd för uttagningen 7 februari inför IYPT - International Young Physicist's Tournament, med tävlande från Lund, Malmö och Stockholm. 

NRCF har också medverkat vid framtagning av tävlingsuppgifter för de svenska uttagningarna till EUSO och Wallenbergs fysiktävling.

Den 4-5 december genomfördes en workshop om experiment i gymnasiefysiken vid Uppsala Universitet. Eugenia Etkina, Rutgers university och Gorazd Planinšič presenterade en workshop om ISLE - investigative Science Learning Environment. NRCF medverkade i planering och genomförande, och bidrog även med informationsspridning och finansiering av deltagande för gymnasielärare.

Under v44 anordnades en lärarfortbildningsdag i samarbete med Maxlab och naturvetenskapliga fakulteten.

Didaktik

Didaktik är en viktig del av lärares "Pedagogiska ämneskompetens" (Pedagogical Content Knowledge, PCK) och vi strävar efter att integrera didaktiska aspekter i de fortbildningar som genomförs och i det material som tas fram. 

Under året har vi eftersträvat ökad synlighet för det didaktiska arbetet vid NRCF. Jubileumskonferensen på Ven 31 mars-1 april hade rubriken Från NV-didaktisk forskning till undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten och samlade ett 50-tal forskare och lärare. Samarbetet med Byskolan i Södra Sandby, har resulterat i ett par publicerade arbeten. Lena och Ann-Marie deltog med presentationer vid den Nordiska didaktikkonferensen, NFSUN, i Helsingfors 4-6 juni. 

AMP är medlem av redaktionsrådet för Physics Education och har också fått ett uppdrag som regional redaktör, Skandinavien.

Den nya licentiatforskarskola "Vetenskapssamhället i skolan, skolan i vetenskapssamhället", i ett samarbete mellan LU, HKr, MAH och HH har antagit studenter som kommer att börja i januari 2015. Lunds universitet var också, genom NRCF, medsökande på den 2011 VR-ansökan om lic-forskarskola som FONTD - den Nationella Forskarskolan för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik, http://www.isv.liu.se/fontd/. Licentianden Simon Holmström presenterade ett seminarium i oktober om sina studier av gymnasielärares syn på experimentets roll i undervisningen, med Lotta Lager-Nyqvist som diskutant.

 

 

Frågelådan

Frågelådan har alltid öppet. Varje vecka publiceras också en "veckans fråga" på fysik.org. Dessutom görs då och då en av frågorna om till en artikel i  Fysikaktuellt. I frågelådan finns över 6500 frågor/svar som är sökbara på flera olika sätt t.ex. fri google-sökning och med nyckelord. De flesta frågorna ställs av elever och lärare, men även frågor av allmänt intresse från allmänheten besvaras. Eftersom fysik ofta är relevant även för annan naturvetenskap finns det även svar på frågor inom astronomi, geologi, biologi, fysiologi, meteorologi och miljöpåverkan. Dessa svar är då begränsade till fysikaliska effekter vilka ibland missförstås av forskare i andra naturvetenskapliga ämnen. Några exempel på veckans fråga:

Facebook

Vi har under 2014 fortsatt arbetet för att nå ut till olika grupper genom Facebook. Många av grupperna fyller funktion som "utvidgade kollegier" där lärare ber om hjälp med lektionsuppslag och olika frågor, och snabbt får många svar och exempel.

Vid slutet av 2014 gillades NRCFs sida https://www.facebook.com/fysik av 541 personer. Förutom facebook-sidan har NRCF ocskå några specialiserade grupper. 

 • Lekplatsfysik är med 1600 medlemmar den största av våra egna grupper. Många medlemmar har rekryterats till gruppen genom förskolelyftskurser och även i samband med föreläsningar i olika sammanhang.
 • Förskolefrågor diskuteras också i gruppen Nätverk för naturvetenskap i förskolan, som bildades i samband med förskolekonferensen i augusti. Denna grupp hade vid årets slut 2000 medlemmar.
 • Det nätverk mellan gymnasielärare och universitetsfysiker som byggdes upp i anslutning till Fysikbromötet i oktober 2011 har resulterat i en Facebook-grupp Nätverk och forum för fysik i gymnasiet, som nu vuxit till 252 medlemmar och många aktiva diskussioner.
 • Den mer specialiserade gruppen Tivolifysik ökade från 182 medlemma vid årets början till 252 medlemmar vid årets slut.

Utvecklingen av medlemmar i grupperna visas i diagrammet till höger. Utöver våra egna grupper är vi också aktiva i grupperna Matematikundervisning och NO i grundskolan, med 7300 resp 4638 medlemmar vid årets slut.

Tivolifysik

Edutainmentdag på Gröna Lund genomfördes 11 september, i samarbete med Vetenskapens Hus och Gröna Lund. Mer än 3000 elever experimenterade med stöd i arbetsblad från vår www-plats http://tivoli.fysik.org.  Inför Edutainmentdagen anordnades också förberedelsedag för lärare. Liksom tidigare år fanns ett Teknikbord, där eleverna kunde prova att lyfta en 700 kg Jetline-motor med hävstång, bromsning med magneter, hydraulik, pneumatik mm. 

Fysikdagar på Liseberg anordnades 12 september med ca 1200 elever och 40 lärare. Dagen uppmärksammades med artiklar i Skolporten och Origo. I samband med fysikdagen filmades några diskussioner med elever. Filmerna kommer att användas som en del av ett förberedelsematerial för lärare.

Liseberg öppnade 2014 en ny berg- och dalbana, Helix. Ett av berg- och dalbaneelementen (högsta punkten i bilden högst upp på sidan) blev till tävlingsuppgift i Wallenbergs fysiktävling, och presenterades också i lite olika versioner i LMNT-nytt och Fysikaktuellt och dessutom i "First drop", som är medlemstidning för European Coaster Club

I anslutning till en förfrågan från Liseberg om vilka attraktioner som har flest "G", genomfördes en mätning på en liten studsmatta i parken. Arbetet med tolkningen av data ledde till en artikel tillsammans med en trampolinsäkerhetsexpert från Australien.

Internationellt samarbete

             

Förändringsagenter för en bättre skola

Lunds universitet anordnar på uppdrag av SIDA ett internationellt utbildningsprogram (ITP-program). Programmet fokuserar på barns rättigheter i klassrumssammanhang och i skolledning och skolutvecklingsfrågor. Utbildningsprogrammet är utformat för att ge möjlighet att jämföra och utbyta erfarenheter med deltagare från sex Afrikanska länder (Mali, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Burundi, Congo och Rwanda) samtidigt som man tar hänsyn till konventionen om barns rättigheter och utbildning för alla. Förändringsagenterna vi utbildar består av lärare, rektorer, andra skolledare samt tjänstemän från respektive lands utbildningsdepartement. Dessa förändringsagenter ska i team av tre personer varav en deltagare på varje beslutsnivå (lärare-skoledning-utbildningsdepartement) kunna arbeta tillsammans i 18 månader för att åstadkomma positiva förändringar i deltagarländernas utbildningssystem. Utgångspunkten är att skolor och klassrum som är skyddande, inkluderande, elev-centrerade, demokratiska och uppmuntrar aktivt deltagande har potential att lösa problem som frånvaro, avhopp samt låg genomströmning och leder till bättre skolor. Nationellt Resurscentrum för Fysik (NRCF) medverkar genom Lassana Ouattara som är mentor och utbildare i utbildningsprogrammet. NRCF vill genom detta inhämta kunskap och internationell erfarenhet till Svenska lärare och Svensk skola samt ge Svenska lärare möjlighet för internationellt samarbete kring utbildningsfrågor och klassrumspraktik, inte minst hur man kan bedriva undervisning även i överfulla klassrum.

Educating the Educators

Ann-Marie deltog i 15-16 december i en workshop om "Educating the educators" som samlade Resurscentrum  och lärarfortbildingsorganisationer från flera länder. AMP publicerade, tillsammans med Judith Hillier, en rapport från denna workshop publicerades i Physics Education 50, s 127.  Vid workshopen deltog även NCM - Nationellt centrum för matematikutbildning.

Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier

År 2015 har utsetts till ett Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier (light2015.org). Ann-Marie utsågs till Svenska Fysikersamfundets representant för det svenska ljusåret, och bjöd in till ett ide-möte i Stockholm i augusti, där 13 personer från 11 organisationer deltog för att diskutera utbildningsrelaterade projekt.  Det följande mötet arrangerades av PhotonicSweden. Vid detta möte utsågs Petra Bindig, Photonic Sweden och Ann-Marie Pendrill till nationella kontaktpunkter. Den svenska sidan för ljusåret finns på Ljus2015.se och underhålls av NRCF.

Det nordiska häftet om Niels Bohr och atommodellen som togs fram till 100-årsjubileet 2013 översattes till engelska. Ann-Marie är en av kontakterna.

Vi har beställt ett antal Photonic Explorer Kits, och blir en Local Associated Partner från 2015.

Artiklar

I samarbete med Byskolan, Södra Sandby:

Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?, L Hansson, L Löfgren, A-M Pendrill, Nordina 10 (1), s 77 
https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/634

Free fall and harmonic oscillations - analysing trampoline jumps, A-M Pendrill and D Eager, Physics Education, 50, 64, (video abstract, svensk version)

Helix - en berg- och dalbana växer fram, LMNT-nytt, nr 1, 2014

Teoriuppgift till Wallenbergs fysikpris, publicerad på s 24-5, Fysikaktuellt, nr 2, 2014

Att arbeta med naturvetenskapens karaktär i NO-undervisningen, Lena Hansson, Lotta Leden och Ann-Marie Pendrill, LMNT-nytt, nr 2 2014

Educating the Educators, Ann-Marie Pendrill och Judith Hillier, Physics Education, 50, 127

Back to school, First Drop, nr 98, 2014 (Medlemstidning för European Coaster Club)

 

Lund, maj 2015


Ann-Marie Pendrill
Föreståndare, Nationellt resurscentrum för fysik