lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nationellt resurscentrum för fysik. Verksamhetsberättelse 2015

Bakgrund och förutsättningar för Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, arbetar för att ge lärare möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier. Vi strävar efter samarbete och samordning, regionalt, nationellt och internationellt, för att bidra till att ännu fler lärare får inspiration, resurser och fortbildning för sin fysikundervisning. Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs verksamhet.

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) grundades 1994, och stöds direkt från utbildningsdepartementet. Dels tilldelas NRCF 1381 kkr i regleringsbrevet 2015 för Lunds universitet,  dels 500 kkr genom Skolverkets regleringsbrev. Resurscentrum har dessutom stöd från Lunds universitet, genom Rektor, Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola, totalt 800 kkr.  Utöver basanslaget har NRCF under 2015 haft  uppdrag från Skolverket avseende Lärarlyftet II (Fysik år 7-9, 1-45hp), granskning av stödmaterial för gymnasiet och för grundskolan 7-9. Under 2014 tilldelades NRCF planeringsanslag för NO-biennal 2015, som genomfördes i Växjö 18-19 mars. 

Föreståndaren Ann-Marie Pendrill utnämndes till professor i Vetenskapskommunikation och fysikdidaktik vid Lunds universitet, från 1 januari 2015. Detta innebär att ytterligare fakultetsmedel tillförs NRCF.

Regleringsbrevet för Lunds universitet anger också att Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/1602/S m.fl.).I Skolverkets regleringsbrev 2015 står att Skolverket ska betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.

Policy

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål

 • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
 • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
 • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,
 • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
 • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
 • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Under året har diskussioner förts med övriga nationella resurscentra inom NT-området om möjligheten att få en gemensam uppdragsformulering av utbildningsdepartementet.

Styrelse för NRCF

NRCFs styrelse utses av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Lunds universitet och består, enligt Föreskrifter för Nationellt resurscentrum för fysik, från rektor (Dnr 2009:313) av forskare/lärare från Lunds universitet och LTH, lärarutbildare från HKr och MaH, en skolledare och två lärare från grundskola eller gymnasium.  Mandatet för ledamöterna avser 2015, men har förlängts fram till slutet av 2016.

 • Ordförande Bo-Anders Jönsson
  professor, medicinsk strålningsfysik, lärarrepresentant naturvetenskapliga fakulteten
 • Knut Deppert, Prefekt, Fysikum, professor
 • Annika Mårtensson, professor, institutionen för bygg- och miljöteknologi, lärarrepresentant LTH
 • Andreas Redfors, Professor, lärarutbildare, Högskolan i Kristianstad
 • Sverker Aasa, lärarutbildare, Högskolan i Malmö
 • Nicola Sarac, Rektor, Malmö Borgarskola
 • Sabina Gazic, Sundsgymnasiet, Vellinge
 • Klas Nilsson, Lärare, Polhemsskolan, Lund
 • Ann-Marie Pendrill, professor, föreståndare NRCF

Kerstin Nilsson som ansvarar för NRCFs ekonomi  är också närvarande vid sammanträdena.

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden: 25 maj, 30 september och 2 december.

Personal

Kerstin Nilsson, administratör, Lotta Leden, HKR, didaktik inom lärarlyftet, Lassana Ouattara, NRCF, Lena Hansson HKR, bl.a. didaktik och undervisning lärarlyft,  Ann-Marie Pendrill, föreståndare, Peter Ekström frågelåda och Nina Reistad (bakom kameran), LTH, WWW-utveckling mm.

NRCFs stöd till lärare

Stödet till lärare sker främst genom webbplatsen fysik.org, som byggts om under året, och Facebook, men också genom olika typer av konferenser, workshops och lärardagar.  Mer detaljer följer under rubriken "12 månader med NRCF". Material publiceras också som artiklar i olika tidskrifter, såsom Nordina, Physics Education, LMNT-nytt och Fysikaktuellt.  NRCFs frågelåda är alltid öppen. Förutom mer än 6000 indexerade och sökbara frågor med svar publiceras varje vecka svar på "Veckans fråga". Frågelådan är naturligtvis också öppen för nya frågor.

Inom Nätverket för Naturvetenskap i Förskolan, som är ett samarbete mellan NRCF, Kemiärarnas resurscentrum (KRC), Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) och förskolelärarutbildningar vid flera lärosäten, anordnas årliga konferenser. 2015 års konferens anordnades av Högskolan i Borås och tillsammans med Svenska Fysikersamfundet delades också ut ett pris för bästa utvecklingsarbete om Ljus, i anslutning till det Internationella året för Ljus och Ljusbaserade teknologier, Ljus2015. 

För grundskollärare anordnas vartannat år NO-biennaler. 2015 års biennaler anordnades i Växjö, Stockholm och Falun under mars och april.

För gymnasiet medverkar NRCF med framtagning av tävlingsuppgifter till European Union Science Olympiad och Wallenbergs fysiktävling och även i delar av jury-arbetet för  IYPT - International Young Physicists' Tournament.

Under 2015 medverkade AMP i KVAs fysiklärardag i v44. 

I anslutning till Fysikdag på Liseberg och Edutainmentdag på Gröna Lund anordnas lärardagar, kompletterade med ett omfattande www-stöd.

NRCF i samarbete med andra aktörer.

Utöver samarbetet med övriga resurscentra, om Förskolekonferens och NO-biennaler, som diskuterats ovan, medverkar NRCF också i många andra arrangemang.

NRCF var en av de nationella kontaktpunkterna för det internationella ljusåret 2015.

Medarbetare från NRCF medverkade bl.a. i Kunskapsveckan i juni och det internationella projektet Droit d'Enfants, samordnade av LUCE (Lund University Commissioned Education), Naturvetenskapliga fakultetens lärarfortbildningsdag v44,  KVAs lärardag v 44.

NRCF finns också med i arbetet med Forskarskolan C-SIS, som är ett samarbete mellan LU, HKr, MAH och HH. 

Edutainmentdagarna på Gröna Lund anordnas i samarbete med Vetenskapens Hus i Stockholm och naturligtvis Gröna Lund, liksom Fysikdagar anordnas tillsammans med Liseberg. Vi har dessutom under 2015 inlett ett samarbete med Tivoli i Köpenhamn för att kunna stödja sydsvenska klasser som vill delta i "Faglige Dage".

Artiklar 2015

12 månader med NRCF

Januari

Februari

 • Lassana har varit i Africa, som en del av ett SIDA-projekt lärarfortbildningsprojekt  "Droits d'Enfant" vid LU och även tagit emot en ny kull lärare i Lund.

 • Lärarlyftskursen (ca 8 studenter) fortsätter under våren med vågrörelselära och modern fysik.

 • Ljus2015: Månadstema för mars är Ljuset från solen - och vi har lagt in tips för att observera solhöjd, planeter - och solförmörkelse.

 • Vi har också startat en youtube-kanal Ljus2015. Än så länge har vi inte laddat upp några egna filmer, men gjort spellistor, dels med filmer från invigningen i Paris, dels bl.a. med forskare inom olika ljusrelaterade områden. Fler förslag är välkomna. Vi skulle också gärna ha några filmer som visar naturvetenskap och forskning som en social aktivitet - elever har ofta en avskräckande bild av ensamma galna forskare.

 • Diskussioner tillsammans med NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) om att vara partners i en EU ansökan med inriktning "Educating the educators"

 • Föreståndarna för de Nationella resurscentra inom NT har träffats, dels tillsammans med styrgruppen för "Nationella ämnesdidaktiskt centrum" och dels själva, för att diskutera möjligheten att formulera ett gemensamt uppdrag och tillsammans med dekaner från våra lärosäten gå in med en skrivelse till utbildningsdepartementet för att tydliggöra resurscentras roll.

 • Föreståndarna för Nationella resurscentra inom fysik, kemi och biologi har haft telefonmöte med Bengt Johansson (tidigare föreståndare NCM) och diskuterat punkter att ta upp i anslutning till den pågående myndighetsanalysen av Skolverket: http://www.statskontoret.se/utredningar/myndighetsanalys-av-skolverket/

Mars

 • Lassanas arbete med SIDA-projekt lärarfortbildningsprojekt "Droits d'Enfant" vid LU fortsätter. Den nya kullen lärare fick bl.a. möjlighet att uppleva Fysik- och Lasershow som anordnades i anslutning till en fakultetsarrangerad lärarfortbildningsdag 11 mars för lärare från Örkelljunga, där NRCF medverkade.

 • Lärarlyftskursen har avslutat kursen vågrörelselära och fortsätter med modern fysik, med ca 10 studenter.

 • Ljus2015: Månadstema för april är Ljus, liv och hälsa och vi har lagt upp material från Medicinsk strålningsfysik vid LU, där AMP också hade seminarium 20 april

 • NO-biennal i Växjö 18-19 mars och i Stockholm 26-27 mars. Ann-Marie, Lena, Lotta medverkade på båda biennalerna. I Växjö medverkade även Lassana och Nina deltog som observatör.  NRCF hade huvudansvaret, tillsammans med Linneuniversitetet, för Växjö-biennalen, som samlade 211 deltagare, varav 178 betalande, övriga medverkande i olika programpunkter. Det blev en Biennal i ljusets tecken, med norrsken kvällen före, ljusshow till biennalmiddagen och solförmörkelse dagen efter - och alla deltagare fick solförmörkelseglasögon med sig hem. Huvudtalare var Marie Rådbo, astronom, Tina Thörner, School4You, Ulf Ellervik, Lunds universitet och Michael Axelsson, Göteborgs universitet. Lena och Lotta medverkade även i Stockholm och Ann-Marie vid samtliga biennaler.

 • Ann-Marie medverkade i Ma-NV-biennette, Malmö 14 mars, med presentation av NRCF + två workshops.

April

 • NO-biennal i Falun 28-29 april, Bioresurs huvudansvariga tillsammans med Högskolan. Ann-Marie medverkade med två workshops (Lekplatsfysik och Tivolifysik). Navet presenterade också en workshop om sin nya bok med fysikexperiment

 • NRCFs artikel i samarbete med Byskolan i Södra Sandby "The equivalence principle comes to school—falling objects and other middle school investigations’" har blivit utsedd till en av Physics Education Highlights 2014

 • EUSO - European Union Science Olympiad är en tävling i naturvetenskap för elever som inte fyllt 17. Sverige har tidigare egränsat tävlingen till elever i skolår 9, men under ett par år har även gymnasister i år 1 deltagit och de nationella resurscentra har tagit en större roll i framtagandet av tävlingsuppgifter för uttagningen.. Tre elever från åk 9 och tre från Gy1 representerade Sverige i Klagenfurt och båda lagen placerade sig bland de 50% bästa (detta har inte hänt förut), med en bronsmedalj och en silvermedalj. Foton mm på facebook och på http://Euso.se

Maj

 • Föreståndarna vid de nationella resurscentra, NRCF, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Nationell resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) och Centrum för Tekniken i Skolan (CETIS) har skickat in ett gemensamt brev till utbildningsministern om möjligheten att få ett gemensamt uppdrag (och större anslag).

 • Lassanas presenterade sitt arbete med SIDA-projektet "Droits d'Enfant" på mötesplats Rydberg 19 maj med rubriken The impact of change agents in education and research - a model even for Sweden

 • AM var i Bryssel 5 maj för workshop om "Photonics Explorer Kit" där Lund nu är en "Local Associated Partner".

 • Under den stora Elfack-mässan i Göteborg, anordnades ett Forum för Ljus som en del av internationella ljusåret Ljus2015. AM medverkade 7 maj Christina Vildinge,i en programpunkt Ljusår och Ljuslab - i mötet mellan konst, design och vetenskap.

 • Seminarium 11 maj på Matematikinstitutionen om lärarutbildning, AM

 • Styrelsemöte 25 maj, med bl.a. diskussioner om samverkan med Vattenhallen och Natfaks utåtriktade verksamhet.

 • Personalmöte i Falsterbo 27-28 maj, med diskussioner om framtida verksamhet

Juni

 • 3 juni, Lärardag på Liseberg

 • 10-14 juni, AM på Science Center-konferensen ECSITE; medverkade med ett ljusbord, i en session om fysik vid middagsbordet.

 • 15 juni, Läradag på Gröna Lund

 • Kunskapsveckan, LU, Lassana ljusworkshop

Juli

 • Arbete med ansökan European Network for Science and Mathematics Education (ENSME), koordinerad från Freiburg, i anslutning till projektet MASCIL (Mathematics and Science for Life) Educating the Educators

Augusti

 • Lärarlyftet fortsätter: Kursstart 25-26 augusti. http://www2.fysik.org/fortbildning/fortbildning/2015/.
  De som går tredje terminen gör under senare delen av hösten ett projektarbete om aktuell forskning, och kommer att göra några forskarintervjuer. Övriga mekanik (A-M) + ellära (POZ)

 • 27 augusti, Lärarworkshop inför fysikdag på Liseberg

September

 • ESERA - European Science Education Research Association, Helsingfors 31 aug -4 sept, AM+Lena+Lotta deltog med bidrag.

 • Edutainmentdag på Gröna Lund 10 sept (i samarbete med Vetenskapens Hus). AM bemannade fysikbord vid Kättingflygaren.

 • Fysikdag på Liseberg 11 sept (1340 elever + lärare). Kartan visar var klasserna kom ifrån. Extra lärarworkshop genomfördes 27 aug.

 • 15 sept Tivoli, Köpenhamn: Lic-forskarskola C-SIS
  Minikonferens om skolaktiviteter, diskussioner om fortsatt samarbete.

 • Licforskarskolan C-SIS har kurs i Vetenskapskommunikation (AM delar kursansvar med Eva Davidsson), har besökt Tivoli i Köpenhamn (15 sept) och Vattenhallen (29 sept).

 • 17 september: Fotonik-afternoon tea, Gbg

 • Kulturnatten i Lund 19 sept. Resurscentrum hade välbesökt bord i tältet (Lassana ansvarade). AM "var" Marie Curie, som en del av Naturvetartstråkets "kändisspaning".

 • 23 sept: AM lekplatsfysik för 30 förskollärare (Göteborg)

 • 24 sept: AM besökte byskolan Södra Sandby för lärarfortbildningskväll som uppföljning av vårt gemensamma lekplatsfysikprojekt

 • 25-26 sept. AMP hade möjlighet att följa med två astronauter till en klass i projektet "Mot Nya Höjder" och sedan delta i de öppna sessionerna på Linneuniversitetet.

 • AM konferenstwittrar från @AM_Pendrill

Oktober

 • "Samråd" 19 oktober med Skolverket om NT-satsningen. Bl.a. deltog samtliga föreståndare vid de nationella resurscentra, NRCF, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Nationell resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) och Centrum för Tekniken i Skolan (CETIS)

 • Invigning av det nya Nationella Ämnesdidaktiska centret, NATDID, 22 oktober. NRCF represensterades av AM Pendrill och Lena Hansson. Möte med föreståndaren, Karin Stolpe och NRC-föreståndare på förmiddagen.

 • Inom ramen för SIDA-projektet "Droits d'Enfant" har Lassana varit i Rwanda 10 dagar, tillsammans med alla projektdeltagare.

 • 1 oktober, Seminarium på NCM

 • Lekplatsfysik och riskhantering, seminarium 8 oktober med David Eager från Sydney, (sammanfattning och även en krönika på http://www.movium.slu.se/kronikor?article=risktagande-utvecklar-hjarnan)

 • Förskolekonferens 14-15 oktober, Borås, AM talade om lekplatsfysik och delade ut pris i en tävling anordnad av NRCF i samarbete med Svenska fysikersamfundet om ljus i förskolan. Första pris gick till Vallvägens förskola i Järfälla.

 • 16 oktober, Föreläsning (AMP) om lekplatser, fysik och säkerhet, Pedagogisk inspiration, Malmö, inför InnoCarneval

 • Lärarlyft 19-20, resp 20-21 oktober, Mitträff i höstterminens första kurser.

 • 27 oktober, lärarfortbildningsdag för F-6 lärare om lekplatsfysik (AM och Nina)

 • 28 oktober, AM medverkade på KVAs fysikdag för gymnasielärare

November

 • De 6 lärarlyftsstudenterna som under hösten läser sista terminen (31-45 hp) har intervjuat varsin forskare och arbetar nu med att ta fram och prova ut material för högstadiet under terminens andra del. Övriga lärarstudenter har börjat med ellära (POZ)

 • Examination 3 nov kursen Vetenskapskommunikation, forskarskolan C-SIS

 • 11 nov, lekplatsfysik, Kullaviksskolan (AM)

 • 16 november, LO workshop om ljus med lärare på Palettskolan. Nina följde med bl.a. för dokumentation. Uppföljning med intervjuer, LO 30 nov.

 • 17 nov, presentation av NRCF på Mötesplats Rydberg

 • 18-20 nov AMP inbjuden till Nykarleby för föreläsning i ansluting till ljusåret och workshops och seminarier om tivolifysik (åk 7-8. 9 + Gy) och lekplatsfysik för lärare med elevmedverkan (åk 6)

 • 23 november: Mattebro-möte i Göteborg, om matematiklyftet (AM deltog) http://mattebron.ncm.gu.se)

 • 30 november: Besök på Vittraskolan Adolfsberg, Helsingborg, för att presentera och lämna kvar "Photonics Explorer Kit"

 • AM, Science center-besök med Skolverkets beredningsgrupp: 5 nov Fenomenmagasinet, 13 nov Molekylverkstan och 27 nov Malmö Science Center (Museet)

December

 • Lassana till Mali med SIDA-projektet.

 • 14 dec: Träff mellan NATDID och NRC-föreståndare + ytterligare en person från varje NRC. (AM och Nina deltar)

 • Planering för konferens 14-15 mars 2016 om Fysik - från forskning till fysikundervisning, på Malmö museum.

 • AM Science Center-besök med Skolverkets beredningsgrupp: Teknikens Hus 11 december, Tom Tits 15 december

12 månader med NRCF

Januari

Februari

 • Lassana har varit i Africa, som en del av ett SIDA-projekt lärarfortbildningsprojekt "Droits d'Enfant" vid LU och även tagit emot en ny kull lärare i Lund.

 • Lärarlyftskursen (ca 8 studenter) fortsätter under våren med vågrörelselära och modern fysik.

 • Ljus2015: Månadstema för mars är Ljuset från solen - och vi har lagt in tips för att observera solhöjd, planeter - och solförmörkelse.

 • Vi har också startat en youtube-kanal Ljus2015, med bl.a. filmer från invigningen i Paris, och  med forskare inom olika ljusrelaterade områden. Fler förslag är välkomna. Vi skulle också gärna ha några filmer som visar naturvetenskap och forskning som en social aktivitet - elever har ofta en avskräckande bild av ensamma galna forskare.

 • Diskussioner tillsammans med NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) om att vara partners i en EU ansökan med inriktning "Educating the educators"

 • Föreståndarna för de Nationella resurscentra inom NT har träffats, dels tillsammans med styrgruppen för "Nationella ämnesdidaktiskt centrum" och dels själva, för att diskutera möjligheten att formulera ett gemensamt uppdrag och tillsammans med dekaner från våra lärosäten gå in med en skrivelse till utbildningsdepartementet för att tydliggöra resurscentras roll.

 • Föreståndarna för Nationella resurscentra inom fysik, kemi och biologi har haft telefonmöte med Bengt Johansson (tidigare föreståndare NCM) och diskuterat punkter att ta upp i anslutning till den pågående myndighetsanalysen av Skolverket: http://www.statskontoret.se/utredningar/myndighetsanalys-av-skolverket/

Mars

 • Lassanas arbete med SIDA-projekt lärarfortbildningsprojekt "Droits d'Enfant" vid LU fortsätter. Den nya kullen lärare fick bl.a. möjlighet att uppleva Fysik- och Lasershow som anordnades i anslutning till en fakultetsarrangerad lärarfortbildningsdag 11 mars för lärare från Örkelljunga, där NRCF medverkade.
 • Träningsläger i Göteborg fysik, kemi och biologi för de 6 ungdomar som representerar Sverige i EUSO (European Union Science Olympiad), AM koordinerade medverkan av forskare vid Göteborgs universitet
 • Lärarlyftskursen har avslutat kursen vågrörelselära och fortsätter med modern fysik, med ca 10 studenter.
 • Ljus2015: Månadstema för april är Ljus, liv och hälsa och vi har lagt upp material från Medicinsk strålningsfysik vid LU, där AMP också hade seminarium 20 april
 • NO-biennal i Växjö 18-19 mars och i Stockholm 26-27 mars. Ann-Marie, Lena, Lotta medverkade på båda biennalerna. I Växjö medverkade även Lassana och Nina deltog som observatör. Totalt samlades i Växjö 211 deltagare, varav 178 betalande och övriga medverkande i någon form. Växjö-biennalen, där NRCF hade huvudansvaret tillsammans med Linneuniversitetet, blev en Biennal i ljusets tecken, med norrsken kvällen före, ljusshow till biennalmiddagen och solförmörkelse dagen efter. 
 • Ann-Marie medverkade i Ma-NV-biennette, Malmö 14 mars, med presentation av NRCF + två workshops.

April

 • NO-biennal i Falun 28-29 april, Bioresurs huvudansvariga tillsammans med Högskolan. Ann-Marie medverkade med två workshops (Lekplatsfysik och Tivolifysik). Navet presenterade också en workshop om sin nya bok med fysikexperiment

 • NRCFs artikel i samarbete med Byskolan i Södra Sandby "The equivalence principle comes to school—falling objects and other middle school investigations’" har blivit utsedd till en av Physics Education Highlights 2014

 • EUSO - European Union Science Olympiad är en tävling i naturvetenskap för elever som inte fyllt 17. Sverige har tidigare egränsat tävlingen till elever i skolår 9, men under ett par år har även gymnasister i år 1 deltagit och de nationella resurscentra har tagit en större roll i framtagandet av tävlingsuppgifter för uttagningen. Tre elever från åk 9 och tre från Gy1 representerade Sverige i Klagenfurt och båda lagen placerade sig bland de 50% bästa (detta har inte hänt förut), med en bronsmedalj och en silvermedalj. Foton mm på facebook och på http://Euso.se

Maj

 • Föreståndarna vid de nationella resurscentra, NRCF, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Nationell resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) och Centrum för Tekniken i Skolan (CETIS) har skickat in ett gemensamt brev till utbildningsministern om möjligheten att få ett gemensamt uppdrag (och större anslag).

 • Lassanas presenterade sitt arbete med SIDA-projektet "Droits d'Enfant" på mötesplats Rydberg 19 maj med rubriken The impact of change agents in education and research - a model even for Sweden

 • AM var i Bryssel 5 maj för workshop om "Photonics Explorer Kit" där Lund nu är en "Local Associated Partner".

 • Under den stora Elfack-mässan i Göteborg, anordnades ett Forum för Ljus som en del av internationella ljusåret Ljus2015. AM medverkade 7 maj Christina Vildinge,i en programpunkt Ljusår och Ljuslab - i mötet mellan konst, design och vetenskap.

 • Seminarium 11 maj om lärarutbildning på Matematikinstitutionen vid LU. (AM)

 • Styrelsemöte 25 maj, med bl.a. diskussioner om samverkan med Vattenhallen och Natfaks utåtriktade verksamhet.

 • Personalmöte i Falsterbo 27-28 maj, med diskussioner om framtida verksamhet

Juni

 • 3 juni, Lärardag på Liseberg

 • 10-14 juni, AM på Science Center-konferensen ECSITE; medverkade med ett ljusbord, i en session om fysik vid middagsbordet.

 • 15 juni, Lärardag på Gröna Lund, AM medverkar med introduktion om fysik bland karuseller och berg- och dalbanor

 • Kunskapsveckan, LU, Lassana höll workshop om LJUS

Juli

 • Arbete med EU-ansökan European Network for Science and Mathematics Education (ENSME)  koordinerad från Freiburg, med utgångspunkt i projektet Educating-the-educators. (Inga medel beviljades)

Augusti

 • Lärarlyftet fortsätter: Kursstart 25-26 augusti. http://www2.fysik.org/fortbildning/fortbildning/2015/.
  De som går tredje terminen gör under senare delen av hösten ett projektarbete om aktuell forskning, och kommer att göra några forskarintervjuer. Studenterna som startat under 2015 läser mekanik (A-M) + ellära (POZ)

 • 27 augusti, Lärarworkshop inför fysikdag på Liseberg

September

 • ESERA - European Science Education Research Association, Helsingfors 31 aug -4 sept, AM+Lena+Lotta deltog med bidrag.

 • Edutainmentdag på Gröna Lund 10 sept (i samarbete med Vetenskapens Hus). Ca 3200 elever deltog. AM bemannade fysikbord vid Kättingflygaren.

 • Fysikdag på Liseberg 11 sept (1340 elever + lärare). Kartan visar var klasserna kom ifrån. Extra lärarworkshop genomfördes 27 aug.

 • 15 sept Tivoli, Köpenhamn: Lic-forskarskola C-SIS
  Minikonferens om skolaktiviteter, tillsammans med Andreas Theve och Johan Lotsander från Gröna Lund   och Artur Paz från Barcelona (och projektet Fysidabo), för diskussioner om fortsatt samarbete. AM genomförde även mätningar i attraktionen Monsunen.

 • Licforskarskolan C-SIS har kurs i Vetenskapskommunikation (AM delar kursansvar med Eva Davidsson), har besökt Tivoli i Köpenhamn (15 sept) och Vattenhallen (29 sept).

 • 17 september: Fotonik-afternoon tea i Göteborg, som en del av firandet av Ljus2015 (IYL2015). AM, i samarbete med Sheila Galt, Chalmers och Petra Hardtke, Thorlabs.

 • Kulturnatten i Lund 19 sept. Resurscentrum hade välbesökt bord i tältet (Lassana ansvarade). AM "var" Marie Curie, som en del av Naturvetarstråkets "kändisspaning".

 • 23 sept: AM lekplatsfysik för 30 förskollärare (Göteborg)

 • 24 sept: AM besökte byskolan Södra Sandby för lärarfortbildningskväll som uppföljning av vårt gemensamma lekplatsfysikprojekt

 • 25-26 sept. AMP hade möjlighet att följa med två astronauter till en klass i projektet "Mot Nya Höjder" och sedan delta i de öppna sessionerna på Linneuniversitetet.

 • AM konferenstwittrar från @AM_Pendrill

Oktober

 • "Samråd" 19 oktober med Skolverket om NT-satsningen. Bl.a. deltog samtliga föreståndare vid de nationella resurscentra, NRCF, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Nationell resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) och Centrum för Tekniken i Skolan (CETIS)

 • Invigning av det nya Nationella Ämnesdidaktiska centret, NATDID, 22 oktober. NRCF represensterades av AM Pendrill och Lena Hansson. Möte med föreståndaren, Karin Stolpe och NRC-föreståndare på förmiddagen.

 • Inom ramen för SIDA-projektet "Droits d'Enfant" har Lassana varit i Rwanda 10 dagar, tillsammans med alla projektdeltagare.

 • 1 oktober, Seminarium på NCM om matematik i nöjesparker

 • Lekplatsfysik och riskhantering, seminarium 8 oktober med David Eager från Sydney, (sammanfattning och även en krönika på http://www.movium.slu.se/kronikor?article=risktagande-utvecklar-hjarnan)

 • Förskolekonferens 14-15 oktober, Borås, AM talade om lekplatsfysik och delade ut pris i en tävling anordnad av NRCF i samarbete med Svenska fysikersamfundet om ljus i förskolan. Första pris gick till Vallvägens förskola i Järfälla.

 • 16 oktober, Föreläsning (AMP) om lekplatser, fysik och säkerhet, Pedagogisk inspiration, Malmö, inför InnoCarneval

 • Lärarlyft 19-20, resp 20-21 oktober, Mitträff i höstterminens första kurser.

 • 27 oktober, lärarfortbildningsdag för F-6 lärare om lekplatsfysik (AM och Nina)

 • 28 oktober, AM medverkade på KVAs fysikdag för gymnasielärare

November

 • De 6 lärarlyftsstudenterna som under hösten läser sista terminen (31-45 hp) har intervjuat varsin forskare och arbetar nu med att ta fram och prova ut material för högstadiet under terminens andra del. Övriga lärarstudenter har börjat med ellära (POZ)

 • Examination 3 nov kursen Vetenskapskommunikation, forskarskolan C-SIS

 • 11 nov, lekplatsfysik, Kullaviksskolan (AMP)

 • 16 november, LO workshop om ljus med lärare på Palettskolan. Nina följde med bl.a. för dokumentation. Uppföljning med intervjuer, LO 30 nov.

 • 17 nov, presentation av NRCF på Mötesplats Rydberg

 • 18-20 nov AMP inbjuden till Nykarleby för föreläsning i ansluting till ljusåret och workshops och seminarier om tivolifysik (åk 7-8. 9 + Gy) och lekplatsfysik för lärare med elevmedverkan (åk 6)

 • 23 november: Mattebro-möte i Göteborg, om matematiklyftet (AM deltog) http://mattebron.ncm.gu.se)

 • 30 november: Besök på Vittraskolan Adolfsberg, Helsingborg, för att presentera och lämna kvar ett "Photonics Explorer Kit"

 • AM, Science center-besök med Skolverkets beredningsgrupp: 5 nov Fenomenmagasinet, 13 nov Molekylverkstan och 27 nov Malmö Science Center (Museet)

December

 • Lassana till Mali med SIDA-projektet.

 • 14 dec: Träff mellan NATDID och NRC-föreståndare + ytterligare en person från varje NRC. (AM och Nina deltar)

 • Planering för konferens 14-15 mars 2016 om Fysik - från forskning till fysikundervisning, på Malmö museum.

 • AM Science Center: Teknikens Hus 11 dec, Tom Tits 15 december