lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Uppdrag, Styrelse och Personal för NRCF 2016

Bakgrund och förutsättningar för Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, arbetar för att ge lärare möjlighet till fortbildning, stöd och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning, i förskola och skolans alla stadier. Vi strävar efter samarbete och samordning, regionalt, nationellt och internationellt, för att bidra till att ännu fler lärare får inspiration, resurser och fortbildning för sin fysikundervisning. Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs verksamhet.

Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) grundades 1994, och stöds direkt från utbildningsdepartementet. Dels tilldelas NRCF 1375 kkr i regleringsbrevet 2016 för Lunds universitet,  dels 500 kkr genom Skolverkets regleringsbrev. Resurscentrum har dessutom stöd från Lunds universitet, genom Rektor, Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola, totalt ca 800 kkr.  Utöver basanslaget har NRCF under 2016 haft  uppdrag från Skolverket avseende Lärarlyftet II (Fysik år 7-9, 1-45hp), granskning av stödmaterial för gymnasiet och för grundskolan 7-9. Under 2016 tilldelades NRCF planeringsanslag för NO-biennal 2017.

Föreståndaren Ann-Marie Pendrill är sedan 2015 också professor i Vetenskapskommunikation och fysikdidaktik vid Lunds universitet.. Detta innebär att ytterligare fakultetsmedel tillförs NRCF.

Regleringsbrevet för Lunds universitet anger också att Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/1602/S m.fl.).I Skolverkets regleringsbrev 2016 anges att Skolverket ska betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.

Policy

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål

 • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
 • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
 • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
 • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik,
 • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
 • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
 • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Under året har diskussioner förts med övriga nationella resurscentra inom NT-området om möjligheten att få en gemensam uppdragsformulering av utbildningsdepartementet.

Styrelse för NRCF

NRCFs styrelse utses av naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Lunds universitet och består, enligt Föreskrifter för Nationellt resurscentrum för fysik, från rektor (Dnr 2009:313) av forskare/lärare från Lunds universitet och LTH, lärarutbildare från HKr och MaH, en skolledare och två lärare från grundskola eller gymnasium.  Mandatet för ledamöterna avser 2015, men har förlängts fram till slutet av 2016.

 • Ordförande Bo-Anders Jönsson
  professor, medicinsk strålningsfysik, lärarrepresentant naturvetenskapliga fakulteten
 • Knut Deppert, Prefekt, Fysikum, professor
 • Annika Mårtensson, professor, institutionen för bygg- och miljöteknologi, lärarrepresentant LTH
 • Andreas Redfors, Professor, lärarutbildare, Högskolan i Kristianstad
 • Sverker Aasa, lärarutbildare, Högskolan i Malmö
 • Nicola Sarac, Rektor, Malmö Borgarskola
 • Sabina Gazic, Sundsgymnasiet, Vellinge
 • Klas Nilsson, Lärare, Polhemsskolan, Lund
 • Ann-Marie Pendrill, professor, föreståndare NRCF

Kerstin Nilsson som ansvarar för NRCFs ekonomi  är också närvarande vid sammanträdena.

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden: 25 maj, 30 september och 2 december.

Klas Nilsson slutar i styrelsen 31 december 2016 och ersätts av Thomas Lundblad, Höganäs.  För övriga ledamöter förlängs mandattiden till 31 december 2017.

Personal

Kerstin Nilsson, administratör, Lotta Leden, HKR, didaktik inom lärarlyftet, Lassana Ouattara, NRCF, Lena Hansson HKR, bl.a. didaktik och undervisning lärarlyft,  Ann-Marie Pendrill, föreståndare, Peter Ekström frågelåda och Nina Reistad (bakom kameran), LTH, WWW-utveckling mm.