lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Atomer och molekyler

Animated science, UR 41230 / tv1-5

Animerade berättelser om atomers kretslopp

I en serie korta filmer "Animated science" berättas i sagoform om några olika atomer och molekyler (Vatten, syre, kol, kisel, järn), 5 minuters film per atom. Filmerna har karaktär av berättelser, där atomerna och molekylerna uttrycker mänskliga känslor inför de olika situationerna. Vattenmolekylerna tycker t.ex. det blir lite långtråkigt att vara infrusen i en glaciär, men att det är spännande att åka kana när glaciären smälter eller att få åka hiss i stjälken på en växt. Dopning av kisel i en halvledare illustreras av en atom med pannband "en rolig typ" och kiselatomerna "kastar ström" (elektroner). Syremolekylerna hämtar ibland kolatomer inne i en djurcell, och när de tröttnat på att leka med kol lämnar de tillbaka kolet inne i en växt.

Efter en sådan film bör barnen ha fått en tydlig bild av var just dessa atomslag eller molekyler förekommer, och också komma ihåg de olika kretsloppen. Barnen kommer troligen också att ha fått med sig en bild av att materien är uppbyggd av atomer.

Filmerna har just karaktären av berättelser, och vädjar mer till fantasi än inbjuder till egna experiment. Några experimentförslag finns i lärarhandledningen som också innehåller kompletterande fakta. Lärarhandledningen är noga med att betona att bilderna är just bilder - eftersom atomerna är små.

 

Anknyter till kursplanemål:

Material och ämnen i vår omgivning:

  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Året runt i naturen:

  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

 

Kommentarer

Efter att ha tittat igenom filmer och lärarhandledning ("faktafördjupning") noterar jag bara ett par punkter som kan vara vilseledande:

I en kort sekvens visas "smutsiga vattenmolekyler", där smutsen består av någon brun materia i odefinierbar form, men mindre än väteatomerna. Vatten kan vara smutsigt, men det beror då på att de finns andra atomer och molekyler, inte på att sjäva molekylen skulle vara smutsig.

I avslutningen av filmen om vattenmolekylen undrar den vad den gör om 100 000 år. Troligen kommer vattenmolekylens atomer flera gången innan dess att ha deltagit i kemiska reaktioner, där väteatomerna skilts från syreatomen och ingått i nya föreningar. Även om atomkärnorna i de flesta fall är oförändrade sedan jorden bildades gäller detta inte molekylerna och inte heller hela atomerna - elektronerna är aktiva i olika reaktioner.

Filmen om syret berättar att syret kan "få järnet att rodna" och själva järnatomen har då en brunröd ton bara av att syret finns i närheten, utan att någon kemisk reaktion visas.

AMP, april 2012