lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Gruppdiskussioner

Nationellt Nätverk för Naturvetenskap och Teknik i Förskolan.

17 augusti 2011

 • Ett nationellt möte kring naturvetenskap, teknik, didaktik och förskola.
 • Ett möte mellan förskollärare, förskoleledare, utvecklingsledare och förskollärarutbildare, naturvetare, ingenjörer och entreprenörer och forskare inom didaktik, naturvetenskap och teknik.
 • Ett möte för att skapa ett nätverk för att på olika sätt tillvarata engagemang för naturvetenskap och teknik i förskolan, för att dela erfarenheter och forskningsresultat om hur man kan arbeta med dessa områden i förskolan och kanske utveckla frågor för framtida forskning.
 • En dag att dela vår fascination över naturen och tekniska lösningar och över hur barn upptäcker som omvärld.

Gruppdiskussioner.

Till stöd för diskussionerna i mindre grupper har vi formulerat några frågor att utgå från. Efter en kort presentation av gruppens medlemmar väljer ni själva i vilken ordning ni vill diskutera frågorna och vilka områden ni vill fokusera på. Se till att någon person skriver ned en sammanfattning som kan lämnas in efteråt och välj någon punkt att presentera vid den avslutande diskussionen.

 1. Förskolans nya läroplan ställer tydligare krav på naturvetenskap och teknik. Vad kan naturvetenskap och teknik vara i förskolan - och hur kan man arbeta med dessa områden? Vad säger forskning om naturvetenskap och teknik i förskolan? Hur kan man arbeta för spridning av forskningsresultat och hur kan vi lära av varandra? Vad behöver vi veta mera om?
 1. Arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan kan ställa många nya krav på förskolan. Vilka erfarenheter finns av olika former av verksamhetsutveckling och olika kurser? Många av deltagarna i mötet har lång erfarenhet av utbildning och fortbildning av förskollärare, andra planerar nya kurser, med innehåll som kanske inte traditionellt funnits med i förskolan. Många deltagare har varit en del av regionala nätverk för utveckling av verksamheten. Hur kan ett nationellt nätverk hjälpa oss att ta tillvara varandras erfarenheter och kunskaper? Vilka frågor skulle just du vilja ha hjälp med? Vilka skulle just du vilja hjälpa till med?
 1. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete med att ta fram en webbsida med fokus på naturvetenskap och teknik för förskola och skolans tidigare åldrar.

  • Vad skulle ni vilja att webbsidan skall innehålla? Vilka temaområden kan utvecklas?
  • Har ni intresse av att bidra med eget material till webbsidan?
  • Finns det intresse av att bidra med synpunkter på struktur och innehåll i webbsidan?
  • Kan fortbildning av förskolans personal kopplas till webbsidan?

En viktig fråga för detta möte är hur vi går vidare med nätverksarbetet. I grupperna kommer det att finnas deltagarlistor där ni kan markera om ni är intresserade av att delta i referensgrupp eller arbetsgrupp kring någon del av det fortsatta arbetet.

Sidansvarig: AMP