lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Konferens 2011

Inbjudan till möte om

Nationellt nätverk för lärande inom naturvetenskap och teknik i förskolan

Plats: Piperska muren Konferens & Festvåning, Scheelegatan 14, STOCKHOLM

Tid: 17 augusti 2011 09.30-16.00

Välkommen till konferens där förskolebarns lärande om naturvetenskap och teknik står i centrum. Med förskolans reviderade läroplan har också olika innehållsaspekter fått en framskjuten plats. Naturvetenskap och teknik utgör ett sådant innehållsområde. Ett förändrat uppdrag för förskolan ställer krav på kompetens gällande förskolans lärare och lärarutbildare men pekar samtidigt på behov av kunskapsutveckling och forskning inom området. Konferensen vänder sig till forskare och lärarutbildare  och andra med intresse för utveckling av naturvetenskap i förskolan. Konferensens primära syfte är diskutera behovet av ett nationellt nätverk med inriktning naturvetenskap, teknik och förskola. Ett nationellt nätverk kan skapa mötesplatser för diskussion och spridning av forskningsresultat likaväl som det kan utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte gällande naturvetenskapens innehåll som didaktiska frågor i anslutning till kunskapsområdet.

Nationellt nätverk för lärande inom naturvetenskap och teknik i förskolan kan utgöra en nationell basstruktur och ett samverkansorgan för utvecklings- och forskningsinsatser inom ramen för kunskapsområdet naturvetenskap och teknik med inriktning förskolebarns lärande. Ett Nationellt nätverk kan också arbeta för att mer långsiktigt stödja, utveckla och vidmakthålla intresse och kompetens för förskolans NT-didaktiska frågor.

Aktuella frågeställningar:

  • Innehållsperspektiv: Vad är naturvetenskap och teknik i förskolan?
  • Didaktiskt perspektiv: Hur kan man arbeta med dessa områden i förskolan?
  • Utbildningsperspektiv: Vad behöver lärarstudenter, förskollärare kunna?
  • Forskning: Hur ser vi på forskning som rör naturvetenskap och teknik i förskolan: Vad är känt? Vilken forskning saknas? Hur kan vi arbeta för spridning av forskningsresultat?

Konferensen anordnas av styrgruppen för nationellt nätverk i naturvetenskap för förskolan och koordineras av nationellt resurscentrum för Fysik. I styrgruppen för nationellt nätverk i naturvetenskap ingår följande lärosäten och nationella resurscentrum; Högskolan Kristianstad, Högskolan Gävle, Luleå Tekniska universitet och pedagogen vid Göteborgs universitet, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Kemilärarnas resurscentrum och Nationellt resurscentrum för fysik. Konferensen stöds av Skolverket.

Program

 9.00 Registrering och kaffe

 9.30 Inledning och presentation av dagen.

 9.40 VR och forskning om naturvetenskap och teknik i förskolan. Elisabeth Nihlfors: Huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet/Utbildningsvetenskap

 9.50 Allt tar sin början i förskolans praktik, även naturvetenskap och teknik, Ingrid Pramling-Samuelsson, UNESCO-professor i Early Childhood Education.

10.50 Korta presentationer

12.15 Gruppindelning + lunch

13.15 Presentation av nätverkets intentioner och ansvar; styrgruppen

13.30-15.00 Gruppdiskussioner angående inrättande av ett Nationellt nätverk.

15.00-16.00 Sammanfattning; Hur går vi vidare?

16.00 Avslutning

Välkommen till en inspirerande dag kring naturvetenskap i förskolan!

Annika.Palmgren@fysik.lu.se och Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se

för

Nationellt nätverk i naturvetenskap för förskolan

Sidansvarig: AMP