lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Program

Presentationer

Vad är naturvetenskap i förskolan

Anna Vikström, Luleå Tekniska Universitet, presenterar erfarenheter från 17 års grundutbildning och fortbildning av förskollärare i naturvetenskap. Presentationen diskuterar frågor om vad naturvetenskap i förskolan kan innebära, vilka förmågor vi förväntar oss att barnen ska utveckla och vilka kompetenser som krävs av en förskollärare som ska inspirera, utmana och stödja barnen i deras lärande. Kritiska frågor blir då vad denna förskollärarkompetens egentligen består av och hur den kan utvecklas med kommunernas begränsade resurser samt hur forskning kan bidra till att utveckla förskolans naturvetenskapliga verksamhet.

Barns och studenters naturvetenskapliga utforskande - parallella processer?

Bodil Halvars-Franzén och Cecilia Kalman, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet: I förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet är det utforskande arbetssättet centralt. Genom att synliggöra och följa studenternas lärprocesser i NV/TE-kursen har vi funnit paralleller mellan studenters och barns utforskande. När pedagogen har ett medforskande förhållningssätt och utgångspunkten är studenternas/barnens egna frågor påbörjas ett livligt meningsskapande. Ett kooperativt lärande som rymmer estetiska, emotionella och ämnesinnehållsliga dimensioner tar fart.

Små barns undersökande av och förståelse för naturvetenskapliga fenomen - några exempel

Bodil Nilsson och Lillemor Sterner, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapernas didaktik.

Förskolebarns meningsskapande om natur - ett exempel på hur den svenska förskolekulturen medverkar i meningsskapandet

Susanne Klaar, Högskolan i Skövde och doktorand Örebro universitet, presenterar delar av sitt avhandlingsprojekt. Susanne analyserar barn och lärares handlingar i naturmöten, och synliggör utifrån dessa analyser naturinnehåll och meningsskapande processer i förskolan. Meningsskapande diskuteras i denna presentation utifrån ett empiriskt exempel från förskolans praktik där barn och lärare möter natur(vetenskap) under uteaktiviteter på förskolans gård. På vilka sätt medverkar förskolekulturen i barnens meningsskapande om natur? I en förlängning kan frågan leda till en kritisk diskussion om vad förskollärare behöver ha för didaktiska kunskaper.

Vad händer med lärandets objekt i förskolan

Susanne Thulin, Högskolan i Kristianstad, presenterar resultat från sin forskning om lärares och barns kommunikation om naturvetenskapliga fenomen. Vilka aspekter av innehållsobjektet lyfts fram och vilka aspekter av lärande framkommer när lärare och barn kommunicerar. "Livet i stubben" blir utgångspunkt för diskussionerna.

(Länk till Susanne Thulins avhandling: http://hdl.handle.net/2077/25276 )

Förskola – lärande och yrkesprofession. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning

Fil. lic Annika Elm-Fristorp, Högskolan i Gävle, och skolformschef Anita Persson, Sandviken, presenterar arbetet i det regionala kommunnätverket Förskola – lärande och yrkesprofession som representeras av företrädare för förskolans verksamhet, skolledare och projektledare i samarbete med Nationellt resurscentrum i fysik (NRCF), Lunds universitet och Högskolan i Gävle. Under presentationen diskuteras frågor om förskollärares utbildningsbehov inom naturvetenskap. En tonvikt läggs vid hur ett nätverksarbete kan verka som en länk mellan forskning och förskollärares vidareutbildning. En fråga i sammanhanget blir hur forskare, företrädare för kommuner och fristående förskolor kan mötas och samarbeta för att bidra till förskolans verksamhetsutveckling inom naturvetenskap.

______________________________________________________________________________________

Sidansvarig: AMP