lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sammanfattning av gruppdiskussionerna 17 augusti

Förskolans nya läroplan ställer tydligare krav på naturvetenskap och teknik. Vad kan naturvetenskap och teknik vara i förskolan - och hur kan man arbeta med dessa områden? Vad säger forskning om naturvetenskap och teknik i förskolan? Hur kan man arbeta för spridning av forskningsresultat och hur kan vi lära av varandra? Vad behöver vi veta mera om?

 • Det finns en medvetenhet om vad det kan vara.
 • Hur förhåller vi oss tilll läroplanens formuleringar och vad det kan bli.
 • Förskollärarens behov av grundkunskaper och förmåga att möta och utmana barn, med utgångspunkt i barns frågor.

 • Upptäckarglädje och AHA-upplevelser.
 • Upptäcka vad barnen undrar över och kunskap att kunna följa upp deras nyfikenhet.
 • Vad är naturvetenskap, hur skiljer det sig från teknik. Båda begreppen behöver breddas både i högskolan och förskolan.
 • Vad är grundkunskaper? Vad är "att kunna"? Grundkunskaper kan vara färskvara. Dörrar som är stängda borde öppnas.

Nätverk

Arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan kan ställa många nya krav på förskolan. Vilka erfarenheter finns av olika former av verksamhetsutveckling och olika kurser? Många av deltagarna i mötet har lång erfarenhet av utbildning och fortbildning av förskollärare, andra planerar nya kurser, med innehåll som kanske inte traditionellt funnits med i förskolan. Många deltagare har varit en del av regionala nätverk för utveckling av verksamheten. Hur kan ett nationellt nätverk hjälpa oss att ta tillvara varandras erfarenheter och kunskaper? Vilka frågor skulle just du vilja ha hjälp med? Vilka skulle just du vilja hjälpa till med?

Redan dagens diskussioner var tillräckliga för att motivera ett nationellt nätverk. Det är viktigt att eftersträva ett regionalt arbete - personliga möten är viktiga.

Det finns många olika nätverks som förskollärare är med om. T.ex CETIS, NTA-lådor, kommunala nätverk. Naturskolan. Pedagogiska kafeer.

Det finns behov av ett nationellt nätverk för NT. Ett nationellt nätverk kan kanske också fungera som inspiratörer och kanske paraplyorganisation för regionala/lokala nätverk Ett nationellt nav som har grenar ut i regionen. Kontaker med regionala nav som också har med egna regionala träffar. Ibland gemensamma nationella träffar.

Årlig konferens känns intressant, som nätverket skulle kunna stå bakom.

Det är lätt att teknik tappas bort. Viktigt att lyfta fram teknik och det finns Väl underbyggd argumentation för ett nätverket för förskola/förskoleklass bör omfattar både naturvetenskap och teknik.

Kanske förskolan i verkligheten arbetar med både N och T, men inte har ord för sitt arbete.

Bör även omfatta förskoleklass.

Viktigt att även fristående förskolor finns med.

Hur får vi med det informella lärandet?

Nätverket skulle kunna syfta till att

 • Synliggöra och tydliggöra naturvetenskap och teknik
 • medvetandegöra didaktiska aspekter, lyfta fram varför, och hur vi förvärvar kunskaper och använda i nästa beslut.
 • Mötesplats för förskollärare, forskare, verkamhetsrepresentanter
 • sprida kunskap, erfarenheter (förskolemässan)
 • Nationella konferenser behövs - där skulle man också kunna ha poster-presentationer och ideutställninsgar där olika aktörer skulle kunna presentera olika verksamheter och ge exempel på vad Naturvetenskap och Teknik kan vara i förskolan.
 • samlande resurs - webbplats
 • diskuterar läroplansfrågan
 • möta förskollärare med goda kunskapsexempel
 • lyfta fram betydelsen av tidiga satsningar inom naturvetetenskap och teknik
 • att det är naturligt att använda nätverket som påverkansfaktor
 • Nätverket som argumentationsplattform gentemot myndigheter mm. - förskola är viktigt!
 • som referensgrupp i olika utredningar och utredningsarbeten, från Skolverket, Skolinspektionen m.fl.
 • Remissinstans

Det fanns också önskemål om nätverk mellan förskollärarutbildare för att diskutera innehåll, arbetsformer, examinationsformer mm.

Nätverksarbetet behöver dokumenteras och utvärderas kontinuerligt.

Det ideala är om mötet är produktivt. Kan det resultera i någon skrift som kan vara diskussionsunderlag i regionalt arbete?

WWW-sidor

Det pågår just nu ett utvecklingsarbete med att ta fram en webbsida med fokus på naturvetenskap och teknik för förskola och skolans tidigare åldrar.

 • Vad skulle ni vilja att webbsidan skall innehålla? Vilka temaområden kan utvecklas?
 • Har ni intresse av att bidra med eget material till webbsidan?
 • Finns det intresse av att bidra med synpunkter på struktur och innehåll i webbsidan?
 • Kan fortbildning av förskolans personal kopplas till webbsidan?

Viktigt med aktualitet - det måste finnas resurser för att hålla aktuellt.

Några förslag på innehåll

 • Aktuell information om pågående utvecklingsarbeten
 • Dela med sig av erfarenheter och utbyta med forskare
 • Forum att kunna ställa frågor, diskutera och kunna få svar
 • Förskolechefens roll
 • Sökmotor
 • Det finns begränsat material för små barn, det skulle behövas mer för åldern 1-3
 • Relevanta artiklar, forskningsresultat, litteratur
 • Resurser för konkret praktisk verksamhet
 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Länkar, UR, Barnprogram
 • Frågor
 • Karta över Sverige, "Blocket", aktuella pågående projekt
 • Pedagogiska kartor (t.ex. Naturskolan i Malmö)
 • Länkar
 • Glöm inte teknik!

Ett exempel på hur en sökmotor kan se ut för lite äldre barn är naturfag.no

Sidansvarig: AMP