lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Storlek och skala

Hur uppfattar svenska elever avstånd och skala på olika objekt i rymden? Det ska forskningsprojektet "Storlek och skala" ta reda på mer om. Projektet drivs av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) vid Lunds universitet med docent Urban Eriksson som ansvarig forskare. Datainsamlingen sker via en webbenkät och genom att fylla i den bidrar du och dina elever till forskningen!

 

Vill du delta? Följ då länken direkt till webbenkäten (ny flik)

 
Ett unikt projekt

Avsikten med studien är att få ökad kunskap om svenska elevers förståelse för astronomiska avstånd och storleksförhållanden. Något som visat sig vara väldigt svårt för många elever men som samtidigt inte finns vetensakpligt belagt. Den aktuella studien syftar till att skapa en bättre bild av elevers förståelse för just detta med målsättningen att kunna utveckla den svenska fysikundervisningen. Ett liknande projekt har aldrig tidigare genomförts i Sverige, och det är här din hjälp behövs. 

En webbenkät

Du som är lärare i fysik och/eller NO på grundskolan och gymnasiet kan hjälpa oss med att utföra detta projekt. Vi behöver nå ut till skolelever runt om i Sverige och skulle därför vilja be dig att låta dina elever få möjlighet att fylla i webbenkäten som används till projektets datainsamling. Ju fler som bidrar desto bättre och mer använbart blir studiens resultat. Förhoppningen är att så många som 100 000 elever kommer att delta. Varje elevs svar är viktigt!

Tar tio minuter

Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och kommer att genomföras helt anonymt. Det är viktigt för oss att du och dina elever är införstådda med att det inte kommer samlas in någon form av personliga data som kan användas för att spåra en enskild elev. Då den insamlade datan är anonymiserad behövs inte vårdnadshavares/föräldrars tillstånd för att eleverna ska kunna delta i undersökningen. Däremot är det viktigt att informera vårdnadshavarna om undersökningen och dess syfte. 

Sprid gärna budskapet

Genom att delta i denna undersökning kommer du och dina elever att hjälpa oss att bättre förstå hur elever tänker om storlek och skala i rymden. Sprid gärna informationen om studien till dina kollegor så att deras elever också kan delta.  

Frågor och svar om studien
Länk till webbenkäten (ny flik) 

Kontakt:

Urban Eriksson: urban.eriksson@fysik.lu.se
Moa Eriksson: moa.eriksson@fysik.lu.se