lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Frågor och svar kring deltagande samt hantering av forskningsdata

Måste jag delta som elev?

Nej, ditt deltagande är helt frivilligt. Om du väljer att delta kommer du som elev att hjälpa forskarna att förstå vilken förståelse dagens elever har för avstånd och storlek i universum. Detta kommer användas för att kunna utveckla undervisningen i astronomi. 

Kommer jag/mina betyg påverkas på något sätt av att delta?

Nej, ditt deltagande kommer inte påverka dig på något sätt. Forskarna kommer inte ha möjlighet att koppla dig som individ till enskilda enkätsvar. Din lärare kommer inte kunna få ta del av svaren och ditt betyg i fysik/NO kommer därför inte att kunna påverkas av dina svar. 

Vilken typ av forskningsdata kommer samlas in?

Den data som kommer samlas in i den här undersökningen kommer att utgöras av svar på en digital webbenkät. Svaren kommer både vara i form av rankningar samt fritextsvar. För att det ska kunna vara möjligt att jämföra olika elevgrupper kommer även information om elevens kön och årskurs samlas in. Datan kommer inte på något sätt gå att koppla till eller användas för att identifiera en enskild elev. 

Hur kommer den insamlade datan att användas?

Data som samlas in kommer att sammanställas i ett dokument och analyseras genom kvalitativa och kvantitativa analysmetoder för att få svar på våra frågeställningar. 

Hur länge kommer datan att sparas?

Insamlade data kommer att sparas till dess att forskningskvalitén har kunnat säkerställas, dock längst i fem år. 

Var kommer resultaten publiceras?

Resultaten från studien kommer att publiceras i forskningsrapporter så som konferenspublikationer, avhandlingar och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Vad gör jag om jag ångrar mitt deltagande?

Då det är omöjligt att spåra enskilda svar till en viss individ kan du inte dra tillbaka dina svar när du väl genomfört enkäten. Om du skulle vara orolig över ditt deltagande så hör gärna av dig till oss med dina funderingar. Se kontaktuppgifter nedan.

Behöver eleverna vårdnadshavares tillstånd för att vara med?

Eftersom inga personliga data, eller data som kan användas för att spåra en enskild elev, kommer att samlas in behövs inte vårdnadshavares/föräldrars tillstånd för att eleverna ska kunna delta i undersökningen. Däremot är det viktigt att informera vårdnadshavare om undersökningen och dess syfte. 

Vem kommer ha tillgång till min data?

Det är endast forskare knutna till Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF), Lunds universitet, som kommer att ha tillgång till datan. All data kommer att sparas på en hårddisk på Lunds universitet som inte är uppkopplad mot ett nätverk.

Kontakt:

Urban Eriksson, ansvarig forskare: urban.eriksson@fysik.lu.se
Moa Eriksson, doktorand: Moa.Eriksson@fysik.lu.se