lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avstånd och skala i universum

Till lärare och vårdnadshavare för elever i grundskolan och gymnasiet!

Jag heter Urban Eriksson och arbetar på Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF, www.fysik.org) vid Lunds universitet. Jag är också vetenskaplig ledare för det s.k. Stjärnförsöket (https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/stjarnforsoket-2019/).

Jag genomför, tillsammans med doktorand Moa Eriksson, en vetenskaplig studie kring barns och ungdomars uppfattning av astronomiska avstånd och storlekar. Det finns ett mycket stort behov av att få kunskap om elevers förståelse för astronomiska fenomen för att kunna utveckla undervisningen i astronomi och denna studie är den första i detta slag i landet. För att kunna genomföra studien skulle vi vilja be er om hjälp att samla in data genom att låta era barn och/eller ungdomar fylla i den enkät som vi tagit fram (se länk nedan). Vår förhoppning är att så många som 100 000 elever kommer att delta i denna undersökning! Varje elevs svar är viktigt!

Den data som samlas in kommer inte vara möjlig att spåras till era elever/barn/ungdomar. Detta innebär att vi inte kräver vårdnadshavares tillstånd för att eleverna ska kunna delta i undersökningen. Däremot vill vi genom detta meddelande passa på att ge er möjlighet att få mer information kring syftet med studien. Vi vill även betona att det är helt frivilligt att delta i denna undersökning.

Vad och varför?

Avsikten med studien är att få kunskap om svenska elevers förståelse för astronomiska avstånd och storleksförhållanden. Det har visat sig att detta är väldigt svårt för många elever men samtidigt finns det ingen studie i Sverige som faktiskt kan ge belägg för detta. Därför vill vi genom denna studie skapa en bild av elevers förståelse för just detta.

Hur?

Metoden vi har valt att använda är en web-enkät. Den består av några korta frågor och skall inte ta mer än 10 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma och vi vill återigen betona att vi inte kommer att ha någon möjlighet att reda på vem som svarat på ett visst sätt. Denna anonymitet är en viktig förutsättning för studien.

Ni hittar web-enkäten genom följande länk: tinyurl.com/avstand-och-skala

Vi vill på förhand tacka er för att ni hjälper oss med denna studie och uppmuntrar er även att gärna sprida denna information till era kollegor, så att de och deras elever också kan delta! Om ni har några frågor eller funderingar så hör gärna av er till oss:

Urban.Eriksson@fysik.lu.se och Moa.Eriksson@fysik.lu.se

Läs mer om hanteringen av forskningsdata