lu.se

Denna sida på svenska This page in English

IKT i styrdokumenten för matematik

Gymnasiets matematik

Syfte

.... I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena.

  1. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  2. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
  3. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

Ur Matematik 1c:

  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Denna punkt återkommer också i kursbeskrivningarna för de senare matematikkurserna. I matematik 2c finns ett par ytterligare punkter specifikt nämnda.

Ur Matematik 2c:

  • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.
  • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys.

Grundskolans matematik

Ur presentationen av Syfte

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

... Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Skolår 4-6

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Skolår 7-9
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.