lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärandemål

Utdrag ur läroplaner för Grundskolan och Gymnasiet 2011

Efter årskurs 9

Fysik/kemi

 • använda kunskaper i fysik/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik/hälsa, miljö och samhälle, ... 

Fysiken/kemin i naturen och samhället

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden. 
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslop

Fysikens/Kemins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik/kemi.  

Geografi: Genom undervisningen i geografi ska eleverna 

 • ... utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor
 • ... utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
 • .. ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Centralt innehåll

 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan 
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. 

Samhällskunskap

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Samhällsresurser och fördelning: 

 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Beslutsfattande och politiska idéer:

 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag... 
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Svenska

 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Fler lärandemål, årskurs 9


Gymnasiet

Naturkunskap

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samhällskunskap

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

Svenska

 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

Engelska

 • Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.
 • Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ...Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Fler lärandemål i gymnasiet