lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kraft och rörelse

  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2015)

Krafter på lekplatsen

På lekplatsen finns många möjligheter för eleverna att upptäcka krafter. Att använda lekplatsen för att undervisa om krafter är både förenligt med styrdokumentens centrala delar och didaktisk forskning som förespråkar ett elevnära arbetssätt. Att du som pedagog utgår från elevernas självklara arena innebär många vinster. Redskapen är kända för eleverna och de vet hur man kan använda dem. Eleverna har redan en känsla i kroppen för vad man kan uppleva på en lekplats.

Som pedagog handlar det om att utgå från elevernas erfarenheter för att stötta eleverna i att undersöka vad som verkligen händer och också för att utmana eleverna och deras föreställningar om verkligheten. Eleverna vet t ex av erfarenhet att man kan gunga tvilling, men fungerar det alltid? Vad spelar roll för att man ska lyckas? Här behöver pedagogen koppla samman elevernas egna erfarenheter med naturvetenskapens begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna skaffar sig rätt verktyg för att kunna undersöka verkligheten på ett rättvist och lustfyllt sätt. Det handlar om att eleverna ska få förtrogenhet med hur man kan genomföra systematiska undersökningar och observationer, men också om hur man kan kommunicera sin kunskap med hjälp av det naturvetenskapliga språket och dess begrepp.

Benchmark

Ett undersökande arbetssätt

Produktiva frågor

Att leda undersökningar vidare

Beskriva och förklara

Krafter på lekplatsen