lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Bedömningsgrunder

Arbetssätt och redovisningsformer planeras gemensamt med eleverna.

  • Skriftlig dokumentation och muntlig presentation – det kan visa sig tex som prov, labrapport med diagram/källkritik, film, bild, drama
  • Någon konstruktion /modell bör finnas med för ett så säkert bedömningsunderlag som möjligt.

Bärande förmågor som ska tränas är

  • systematisk undersökningsförmåga
  • kritisk granskning
  • argumentation
  • estetisk uttrycksförmåga
  • kommunicera/förklara samband
  • problemlösningsförmåga
  • analysförmåga.

Allt undervisningsmaterial läggs ut på lärplattform så att eleverna har tillgång till alla dokument, länkar och inlämnignsuppgifter. I arbetet används naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller (tex partikel- och strålningsbalansmodeller) för att förstå hur naturvetenskap och teknik påverkat kultur, historia och natur. Samarbete med omvärlden är inplanerat i form av studiebesök, exkursioner och museibesök. I det vardagliga klassrumsarbetet integreras individuellt arbete med ämnes- och åldersövergripande samarbeten.

Som inledning och avslutning till ett arbetsområde får eleverna dessutom svara på olika frågor med anknytning till arbetsområdet.