lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ämnesövergripande planering över tre läsår

Tabellen ger exempel på hur man kan planera ämnesövergripande samarbeten i en treårscykel. Några tema är länkade till ytterligare material som kommer att kompletteras. (Se också sidan temaområden och ett exempel på en fyraårsplanering, 6-9

År 1År 2År 3

Tema Planeten;

gravitation, mekanik, krafter, kraftöverföring, lekplatsfysik, friktion

energiflöde, energilagring, material,

partikelmodell, atomers kretslopp, fotosyntes, fasövergångar, tryck, densitet,

astronomi, universums uppkomst, livets utveckling, arters klassificering, naturvetenskapens arbetssätt, systematiska undersökningar,teorier, källkritik, säkerhet, riskanalys, dokumentation, modeller, ritningar

Tema Hav och klimat;

flytkraft, fartyg/transporter, navigation, energiflöden, energiförsörjning, miljöteknik, värmelära, meteorologi, strålningsbalans, växthuseffekt, klimatförändringar kretslopp, livscykelanalys, vattenrening, kemiska processer, ekosystem, livsstil, teknikutveckling.

Tema Framtid;

Tekniska lösningar, Teknikutveckling, konstruktioner,

industriprocesser, elektrokemi,

Energikällor, energieffektiva uppfinningar, nanovetenskap,

tekniska system

Elektronik, styrning och reglering,

Samhällsbygge, hållbar utveckling, globala tekniska system och sårbarhet, konsumtion.

Tema Resor;

transporter, trafiksäkerhet, globalisering, kommunikation, IKT,

elektricitet, elanvändning, ekosystem, fältstudier, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, bakterier, virus, smittspridning, sjukdomar

Tema Mat och hälsa;

matspjälkning, livsmedel, kemiska reaktioner, syror, baser, pH, livscykelanalys, resurshushållning, celltyper, medicinsk behandling, hälsa och miljögifter.

Tema Droger

Aktiva substanser, beroende, hjärna/nervssystem, evolutionära jämförelser människa och andra organismer.

Tema Motion och hälsa:

Motion, hjärta, lungor, celler, organ, ergonomi, energiomvandlingar, sömn, medicinska undersökningar, partikelstrålning, elektromagnetisk strålning.

Tema sinnen;

Elektromagnetisk strålning

ljus, syn

vågrörelser

ljud, ljudmiljö, hörsel.

Tema kärlek;

Sexualitet, reproduktion, relationer, genus, identitet, yrkesval, kulturpåverkan, sexuellt överförbara sjukdomar.

Genetik, genmodifierade organismer, etik, bioteknik.