lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Alternativa energikällor

Är det möjligt att klara engergiförsörjningen i Malmö (t.ex.) med bara vindkraft

Dela in klassen i grupper som undersöker olika aspekter för olika energikällor.

Naturvetenskapligt perspektiv:

 • Hur mycket energi använder vi?
 • Hur mycket kan man få ut ur vindkraft / andra alternativ
 • Miljöpåverkan? Lokalt och globalt?
 • Kan man lagra energin? Kan man t.ex. spara energin från blåsig dag
 • Vad kostar el från vindkraftverk? Hur mycket är man beredd att betala?

Sociala och estetiska aspekter:

 • Buller
 • Placering,
 • Vem måste bo nära
 • Hur kommer det att se ut?
 • Kan man välja olika material som gör att de blir vackrare?
 • Etiska: Vad kan jag själv bidra med? Global milöpåverken

Ämnesövergripande arbete

Frågan blir lätt väldigt stor: Det räcker inte med en vecka i ett ämne. Det är bra om man kan arbeta ämnesövergripande, och få in även andra ämnen (t.ex. Svenska och SO) för att belysa olika aspekter. Det kan också vara bra att samarbeta med teknikämnet. Samarbete kräver tid för gemensam planering, av innehåll, men kanske också hur man hittar schematekniska lösningar.

Mål för arbetet

 • Argumentation och beslutsfattande
 • Informationssökning, värdering av källor.
 • Värderingar/fakta
 • Samtal om energi och samhälle
 • Egna argument + bemöta andras.

Hur kan man lägga upp arbetet?

Börja med film/artikel. Om eleverna inte tidigare har arbetat på detta sätt kan man behöva hjälpa dem att fylla i rutor om olika aspekter. Om man har begränsad tid kan man behöva servera mer fakta från början.

Området kan avslutas med debatt i tvärgrupper? Ett problem kan vara bedömningen av deras arbetet -man kan be eleverna spela in diskussionerna t.ex. med sina mobiler.

Man behöver ha en balans mellan olika arbetsformer, så att inte alla områden genomförs på samma sätt. Även lärarledda lektioner kan användas för att da upp samhällsfrågor i naturvetenskapen.

Detta förslag togs fram av en av grupperna under fortbildningsdagar 2013 om samhällsfrågor i fysikundervisningen.