lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Astrobiologi - Storyline

NyckelfrågaHändelseAktivitetMaterialKursplanemål
Uppdrag från FN! Mission to Mars för att undersöka möjligheter för en bosättning. Skapa karaktärerna som skall resa till Mars.Vilka förmågor och egenskaper behöver en människa ha för att starta en lång rymdfärd? Brev! Magasin att klippa figurer till collage ur eller Multimediabyråns persongalleri på projektorn, http://www. multimedia. skolverket. se/ Arkiv/Persongalleri/ Hela gruppen brainstormarNaturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum
SamarbetsträdetHur skall den perfekta samarbetspartnern vara?Smågrupper 4-6 personerPapper, färgpennorCentralt är också att utbildningen lyfter fram ett brett spektrum av argument, t.ex. etiska, estetiska, kulturella och ekonomiska, som har relevans i diskussioner exempelvis om människans sätt att leva tillsammans och använda naturen.
Förutsättningar för livVad krävs för att liv ska finnas? Samma smågrupper. Gemensam avslutande diskussion. Böcker om Mars och tex astrobio.terc.edu/samples/chpt9_act4.htmlNaturvetenskapen beskriver processer i termer av växelverkan inom system på olika nivåer. Exempelvis kan man urskilja en atomär och en molekylär nivå, enstaka cellers och hela organismens nivå, en global nivå och hela universums nivå
Karaktärernas kompetenser tar reda på hur Mars kan ändras så att människan leva där. Hur tror du vi kan ändra Mars atmosfär, magnetfält, temperatur och tillgång till mat? Karaktärerna söker kunskap på olika sätt. Gruppdiskussion som avslutning. http://kasper2.pixe.lth.se/terc/WebsiteMaterials/ERG.pdf och www.users.global net.co.uk/~mfogg/ (En site om terraformering av Mars). Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje.
Ekosystembygge Vad behövs för att en grupp människor ska överleva? Vilka arter ska ta med oss till Mars? Ska vi lämna några kvar? Studiebesök t.ex. Universeum (Vattnets väg, akvariehall, regnskog), bygga ekosystem med exempel på arter Bygga modell eller måla med vattenfärger en bosättning på Mars. (Regering, riksdag, demokrati, etc samhällsbygge kan också komma in) ...  syftar  utbildningen  till  ett  förhållningssätt  till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument.
Uppdrag att beskriva för FN om detta är ett rimligt projekt att satsa på Vilka argument har ni för att vi skall starta en bosättning på Mars? Gruppvis förberedelser. Redovisning inför en jury Debatt. Rollspel med finansiär, tvivlare/aktivist, företrädare för sjukvård, skola, tredje världen, NASA, journalist, - utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang
Hur ser vi på vår egen planet nu när vi kan mer om hur det är att bosätta oss på Mars? Hur tror ni vi kommer att hantera vår egen planet med våra nya kunskaper? Gruppvis diskussion om ekologiskt hållbar utveckling. Karaktärerna tar reda på hur jordens resurser används nu. www.forskning.se/planeten Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och människor.
En enda jord! Hur tror ni vi skall leva för att människan skall kunna bo kvar på Jorden? Kan människan hantera anpassning till nya förutsättningar? Evolutionens mekanismer. Affischer produceras till utställning och vernissagekunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes miljö för argument i ståndpunkter kring miljö, hälsa. kunna exemplifiera hur naturvetenskapen kan användas för att skapa bättre livsvillkor men också hur den kan missbrukas