lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Styrdokument och lekplatsfysik

Redan i förskolan skall barn få möjlighet att uppleva "enkla fysikaliska fenomen". Lekplatsen erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer - från förskola till universitetsnivå.

För skolår 1-3 finns lekplatsen med i det centrala innehåll

  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. 
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. 

För skolår 4-6 nämns

  • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, 

och för skolår 7-9

  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer ...

På gymnasiet ingår t.ex. 

  • Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. (Fysik 1)
  • Centralrörelse (Fysik 2)
  • Fördjupad behandling av kraft och rörelse (Fysik 3)

Experiment på lekplatsen kan lätt kopplas till de övergripande målen för skolans fysikundervisning och även till matematikämnet (se spalten till höger på första sidan).

 

Fysikämnet. Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

Matematikämnet: Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser