lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mål för NRCF

Nationellt Resurscentrum för Fysik, NRCF, har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikutbildning på alla nivåer.

Verksamheten vid NRCF har inom givna ramar som mål:

  • att arbeta för höjd kompetens hos lärare och bidra till att stärka lärarnas möjligheter att göra medvetna och aktiva val i sin undervisning och bedömning, utifrån gällande styrdokument
  • att stimulera till metodisk och didaktisk utveckling med målet att fysik och NO-undervisningen ska uppfattas som mer relevant och inkluderande för elever på alla nivåer och med hänsyn taget till barns och ungdomars identitetsskapande t.ex. i relation till genus, etnicitet, världsbild och ideologi, samt olika socio-ekonomiska och kulturella tillhörigheter.
  • att synliggöra fysikens och naturvetenskapens roll i dagens samhälle och yrkesliv.
  • att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare. i förskola och skola, och mellan lärarutbildare och forskare i fysik och fysikdidaktik, 
  • att vara en länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv avseende fysikutbildning,
  • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av styrdokument för svensk skola och förskola,
  • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap,
  • att utveckla kontakter och samarbete med nationella och internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med fysikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete,
  • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utveckling och forskning som kan bidra till utveckling av svensk fysikutbildning,
  • att sprida kunskap om läromedel, inklusive laborativt material, i fysik och fysikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa.

Om denna policy

Denna reviderade policy antogs av styrelsen i maj 2010. Den bygger på gemensamma diskussioner mellan styrelse och personal i september 2009.

HSV om resurscentra

I HSVs utvärdering (Rapport 2009:1 R) av nationella resurscentra konstateras att
 "Regeringen har avstått från att ge centrumen preciseradeuppdrag vilket lett till en stor variation i verksamheten." 

Uppdrag, andra centra

Exempel på uppdragsformuleringar för andra centra:

Bioresurs och NCM

och även exempel på uppdrag för centra i andra länder