lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Exempel på uppdrag för andra Nationella resurscentra.

Uppdrag för resurscentrum

Föreskrifter för Nationellt resurscentrum för fysik, från rektor vid LU 2009-05-28, Dnr 2009:313

Läs mer om uppdrag och bakgrund.

Nedan följer exempel på olika uppdrag för andra resurscentra:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Övergripande uppgifter för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är att 

 • Bidra till höjd kompetens, intresse och motivation hos både lärare och elever i förskola, skola och vuxenutbildning
 • Bidra till ökat intresse hos elever för naturvetenskap i skolan
 • Verka för höjd naturvetenskaplig kompetens hos elever som lämnar gymnasieskolan
 • Främja kontakter mellan skola, forskning, och näringsliv
 • Verka för ett forskningsinspirerat och laborativt arbetssätt såväl utomhus som i skolan
 • Främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare
 • Att arbeta för en helhetssyn på naturvetenskap inom hela skolan och att lärare integrerar biologiska frågeställningar i andra ämnen

Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM

Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM har till uppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som befrämjar svensk matematikutbildning från förskola till högskola. Detta skall ske genom att på olika sätt stödja kommunikation och dialog mellan lärare som undervisar i matematik, mellan lärare, lä- rarutbildare och forskare i matematik och matematikdidaktik samt mellan förskola, skola och högskola. Verksamheten vid NCM har inom givna ramar som mål  

 • att synliggöra matematikämnets betydelse och roll i samhälls- och yrkesliv och söka undanröja hinder som en föråldrad syn på ämnet åstadkommit samt stärka allmänhetens intresse för och användning av matematik, 
 • att vara en fruktbärande länk mellan forskning, skola, samhälle och näringsliv när det gäller matematikutbildning, 
 • att stödja och medverka i arbete med kunskapsöversikter, utvecklingsarbete och forskning som kan bidra till utveckling av svensk matematikutbildning, 
 • att medverka vid utveckling, framtagning och implementering av nationella kursplaner, 
 • att stödja och stärka matematiklärares professionella utveckling och status, 
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete med sådana nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk matematikutbildning, 
 • att utveckla kontakter och samarbete med internationella nätverk, organisationer och miljöer som arbetar med matematikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete, 
 • att stödja likvärdighetssträvanden i matematikutbildningen avseende flickor och pojkar, socioekonomiska faktorer och flerkulturella miljöer, 
 • att stödja utvecklingen av matematikutbildning för elever i behov av särskilt stöd och för elever med särskilda möjligheter och intressen, 
 • att underlätta övergångar mellan olika skolformer från förskola till högskola, 
 • att sprida kunskap om läromedel i matematik och matematikdidaktik och stödja kritisk granskning av dessa,

Nordiska centra

Naturfagsenteret, Oslo

National center for undervisning i naturfag, teknik og sundhet (NTS)

LUMA Center, Helsingfors

The aim of the LUMA Centre is to promote the learning, studying and teaching of natural science, mathematics, computer science and technology on all levels.

The LUMA Centre works together with schools, teachers, students of education and several other cooperation partners in order to achieve its goals.