lu.se

Denna sida på svenska This page in English

NRCFs uppdrag

Vid Lunds universitet finns ett Nationellt resurscentrum för fysik vars syfte är att öka intresset för naturvetenskap och teknik, särskilt fysik, genom att rikta sig till lärare på förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, sträva efter att förnya undervisningen och vidareutbilda lärare. Nationellt resurscentrum för fysik ska arbeta på nationell basis.

Ur Föreskrifter för Nationellt resurscentrum för fysik, från rektor vid LU 2009-05-28, Dnr 2009:313

Läs mer om bakgrund och tidigare uppdrag.

Se också exempel på uppdrag för andra resurscentra:

Regleringsbrev och uppdrag

Teknikdelegationen

Ur Teknikdelegationens rapport. Om resurscentra och Skolverket:

"Skolverket har för närvarande ett informations- och stöduppdrag kring implementeringen av reformerna, men för det långsiktiga arbetet krävs att resurscentrum med goda resurser, bred förankring och stor kapacitet till omvärldsbevakning tar vid. Detta finns i dag inom matematikämnet men inte inom de övriga ämnen som delegationen bevakar."