lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Nationellt nätverk

Nationellt nätverk för lärande inom naturvetenskap och teknik i förskolan

Nätverkskonferensen 2015 äger rum på Högskolan i Borås 14-15 oktober.

2014 års konferens ägde rum i Luleå, 15-16 oktober

Den tredje nätverkskonferensen ägde rum 24 oktober 2013 i Göteborg.

Den  11-12 oktober 2012 ägde den andra nätverkskonferensen rum i Kristianstad.

Nätverkets första konferens ägde rum 17 augusti 2011

Nätverksstart

Nätverksarbetets första konferens samlade 75 deltagare med olika bakgrund: Förskollärare, förskolechefer, utvecklingsledare och förskollärarutbildare, naturvetare, ingenjörer och entreprenörer,  forskare inom didaktik, naturvetenskap och teknik, m.fl.

Se 

En slutsats blev att denna typ av konferenserär viktiga och borde fortsätta.

Nätverkets syfte

Nationellt nätverk för lärande inom naturvetenskap och teknik i förskolan utgör en nationell basstruktur och ett samverkansorgan för utvecklings- och forskningsinsatser inom ramen för kunskapsområdet naturvetenskap och teknik med inirktning förskolebarns lärande. Ett Nationellt nätverk skall arbeta för att mer långsiktigt stöjda, utveckla och vidmakthålla intresse och kompetens för förskolans NT-didaktiska frågor.

Syftet kan uppnås genom att det nationella nätverket för naturvetenskap och teknik aktivt arbetar för att, i samarbete med olika aktörer, främja utveckling och spridning inom området, genom att på lokal, regional och nationell nivå

  • bidra till ett kontinuerligt nationellt, regionalt och lokalt forsknings- och utvecklingsarbete i förskolan. 
  • stimulera kontakter och kunskapsutbyte mellan forskare och yrkespraktiker samt företrädare för förskolan, på olika nivåer,
  • bidra till förskollärares yrkesutveckling och en mer medveten yrkesutövning inom naturvetenskap och teknik, initiera och genomföra regionala och nationella möten mellan yrkespraktik och forskning.
Sidansvarig: AMP