lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Naturvetenskap i förskolans läroplan

Förskolan får en ny läroplan

Förskolans nya läroplan, SKOLFS 2010:35, ger tydligare lärandemål inom bl.a. naturvetenskap och teknik. NRCF medverkar gärna i fortbildning kopplad till de nya lärandemålen. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Utveckling och lärande

Läroplanen skriver bl.a."Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor
och erfarenheter.

Naturvetenskap i förskolan innebär att barn i förskoleåldern får möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen. I förskolan lär barnen genom aktivitet och lek. Läraren i förskolan är inspiratör och medverkar i barns lek och aktivitet i naturvetenskap.

Sidansvarig: AMP