lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Väder och klimat - en modul för gymnasielärare, på uppdrag av Skolverket

Inledning

Väder och klimat berör många delar av skolans naturvetenskap och påverkar våra liv och samhällen. Samarbete över skolans ämnesgränser skapar större förutsättningar att visa på frågornas komplexitet och naturvetenskapernas karaktär.

Väder och klimat är delar av det centrala innehållet i gymnasiefysiken och denna modulen vänder sig därför till arbetslag med minst en fysiklärare. För att förstå och kunna förutsäga väder och klimat krävs dock kunskaper inom många olika ämnen. Att arbeta med Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) kan vara ett sätt att öka elevers motivation genom att sätta naturvetenskapen i sammanhang och visa på relevans. Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges miljömål och ingår i de globala målen för hållbar utveckling. Liksom ofta inom SNI-frågor berörs flera olika områden i naturvetenskap, där en del är välkänt och annat mer osäkert. Även om forskare oftast är överens om den relevanta naturvetenskapliga grunden, kan data vara mer eller mindre osäkra och fullskaleförsök opraktiska eller omöjliga. Modeller som används har begränsningar och människors handlingar för att hantera situationen påverkas av etiska överväganden och politiska beslut, såväl lokalt som globalt. 

Denna modul avser att stödja lärares arbete med frågor om väder och klimat och även arbete med perspektiven: 

  • Formativ bedömning
  • Motivationsskapande
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Ledarskap och interaktion i klassrummet
  • Digitala kompetenser

För att underlätta för arbetslag med olika sammansättning innehåller modulen fördjupningar och aktiviteter med olika ämnesinriktning. En översikt presenteras på egen sida.

Naturvetenskapliga begrepp, processer, metoder och resultat står i fokus för de första delarna, medan del 7 och 8 fokuserar på framtiden och hur man kan anpassa sig till förändrade klimatsituationer och arbeta för minskad uppvärmning.

(Rek antal tecken ingress/brödtext 250/1700, är nu 230/1644)